| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/390/10 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice:

§ 1. Uchwala Regulamin Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający między innymi tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik do Uchwały Nr XLI/390/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Regulamin Gminnego Zespołu ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rozdział 1.
Informacje ogólne

§ 1. 1. Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwanego w dalszej części Zespołem jest:

1)ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

2)ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);

3)ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

4)ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.).

2. Regulamin ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m. in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych a także kuratorzy sądowi.

4. W skład Zespołu mogą wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione w ust. 3 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań zapewniających skuteczne reagowanie na problem.

6. Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów

Rozdział 2.
Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu.

§ 2. 1. Członków Zespołu - po wyrażeniu zgody ich przełożonego –powołuje wójt gminy na podstawie zawartych porozumień.

2. Członkowie Zespołu przed przystąpieniem do wykonywania zadań składają oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.

3. Członków Zespołu odwołuje wójt gminy.

Rozdział 3.
Cele działania Zespołu

§ 3. Do głównych celów działania Zespołu należy:

1)inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu w danym obszarze;

2)usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach przemocy domowej opiekuńczo wychowawczych, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich;

3)zespół ma kompetencje inicjatorskie w zakresie polityki wobec przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje do podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach ochrony osób doznających przemocy.

Rozdział 4.
Zadania Zespołu

§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznawania i zgłoszenia przemocy domowej, monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności koordynacja współpracy służb;

2)diagnoza trudności występujących w rodzinie;

3)zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie i przekazywanie odpowiednim instytucjom;

4)inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

5)podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”;

6)gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

7)inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy - organizowanie szkoleń, konferencji, itp.;

8)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

9)zespół w uzasadnionych przypadkach znęcania się nad rodzina, stosowania przemocy – zawiadamia Prokuraturę Rejonową w Cieszynie, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Rozdział 5.
Organizacja pracy Zespołu.

§ 5. 1. Zespół spotyka się co najmniej raz na kwartał na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

2. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na pierwszym powiedzenieu zespołu spośród jego członków.

3. Zespół podejmuje decyzje większością głosów, w drodze jawnego głosowania.

4. Z każdego spotkania Zespołu sporządzane są protokoły. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

5. Członkowie Zespołu wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

6. Udział członków Zespołu w jego pracach odbywa się w ramach realizowanych obowiązków zawodowych.

7. Obsługę zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

8. Zespół pracuje w stałym składzie.

9. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności informacji, przekazywanych w ramach jego pracy.

10. Przewodnicząca/y Zespołu składa przed Wójtem coroczne sprawozdanie z pracy w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Rozdział 6.
Grupy robocze

§ 6. 1. W skład Zespołu wchodzą grupy robocze, których skład uzależniony jest od skali oraz rodzaju danego problemu.

2. Do zadań grupy roboczej należy w szczególności:

1)opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2)monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3)dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

3. Każdy z członków Zespołu może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Zespołu o utworzenia grupy roboczej a także jej zwołania w terminie nie późniejszym niż siedmiodniowym.

4. Osoba zwołująca grupę roboczą składa do Przewodniczący Zespołu wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3 Przewodniczący Zespołu zwołuje grupę roboczą kierując się propozycjami zawartymi we wniosku.

6. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielenie pomocy oraz w innym terminie.

7. Przewodniczącym, a zarazem koordynatorem grupy roboczej jest osoba występująca z wnioskiem o zwołanie grupy.

8. Z posiedzenia grupy sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Dokument ten zawiera istotne ustalenia dotyczące wieloaspektowej diagnozy i planu pracy oraz podziału zadań i czynności do wykonania przez członków Zespołu, oraz termin następnego spotkania.

9. Grupa robocza sporządza sprawozdanie z podjętych działań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i przedstawia je na kolejnym najbliższym posiedzeniu Zespołu celem oceny i weryfikacji dotychczas przeprowadzonych działań.


Załącznik Nr 1
Do Regulaminu Zespołu
ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wniosek o powołanie grupy roboczej w ramach Zespołu
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice.

WNIOSKODAWCA (instytucja, adres)

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

OPIS PROBLEMÓW

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

PROPONOWANY SKŁAD GRUPY ROBOCZEJ

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

............................................

podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Regulaminu Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ POWOŁANEJ W RAMACH ZESPOŁU DS. PRZECIWDZIAŁA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE ZEBRZYDOWICE

SKŁAD GRUPY

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

DIAGNOZA PROBLEMU

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

USTALENIE PLANU POMOCY

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

PODZIAŁ RÓL I ZADAŃ (HARMONOGRAM)

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...............................................................

podpis protokolanta


Załącznik Nr 3
do regulaminu Zespołu ds. przeciwdziałania przemocyw rodzinie

SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W PRACY Z RODZINĄ

Lp.

Imię i nazwisko

Data i miejsce czynności

Rodzaj czynności (treść dokonanych ustaleń)

Uwagi i zamierzenia (bieżąca realizacja planu pracy z uwzględnieniem poszczególnych zadań, ewentualna modyfikacja planu pracy w zakresie występujących problemów i zadań ukierunkowanych na ich rozwiązanie, a także metody pracy, stała ocena efektywności podejmowanych działań, dalsze zamierzenia i prognozy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »