| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/10 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami) w związku z art.121 ustawy z 27.08.2009 - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust.2 pkt.9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami).

Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 18 775 951 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 18 006 007 zł

2) dochody majątkowe - 769 944 zł

jak w tabeli nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 18 118 979 zł,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17 599 628 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej -13 799 761 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 781 300 zł,

b) wydatki związane z realizacja. zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 018 461 zł,

1) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 257 690 zł;

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 196 085 zł;

3) wydatki na obstugę długu publicznego 346 972 zł;

- jak w tabeli nr 2

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 519 351 zł, w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 319 351 zł;

jak w tabeli nr 4.

§ 3. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 656 972 zł,

zgodnie z tabelą nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciągniętych w roku 2011 na kwotę 943 556 zł, z czego: a) na refinansowanie (wyprzedzające finansowanie ) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 286 584 zł

2) na spłatę zaciągniętych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 656 972 zł

3) upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 10 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, w wysokości 8 000 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 1:

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2011 - jak w załączniku nr 5

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba :

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków :

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w granicach rozdziału wydatków

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacja zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2011, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000 zł,

2) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Poręba do zaciągnięcia w roku 2011 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Poręba i termin zapłaty upływa w 2012 r. - na łączną kwotę 500 000 zł.

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku - jak zakres i szczegółowość budżetu niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Tabela nr 1
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Planowane dochody budżetu miasta na 2011 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela nr 3
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2011

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Gabriel Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków z budżetu miasta na realizację zadań ujętych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w programie przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków
na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków
zadań zrealizowanych na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miasta Poręba
z dnia 27 grudnia 2010 r.

Rachunek dochodów jednostek oświatowych i wydatków
nimi finansowanych (art. 223 u o f p z 2009 r.)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »