| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.11.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm)

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Postanawia się wspierać rozwój sportu na terenie Gminy Lyski poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski związek sportowy w określonych dyscyplinach sportu.

2. Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Przez sport rozumie się wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

5. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

6. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Lyski będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Lyski,

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia

§ 2.

1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

c) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

f) zakup nagród dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

g) wypłaty stypendiów przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom.

3. Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w drodze ogłoszenia konkursowego.

4. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

5. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.

6. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Lyski dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Lyski na zasadach, o których mowa w § 1 ust.4.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 3.

1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Wójt Gminy Lyski.

2. W celu wyboru projektów, Wójt Gminy Lyski w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym określa:

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu;

c) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

d) terminu składania wniosków;

e) terminu realizacji przedsięwzięć.

3. Ogłoszenie zamieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy Lyski z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski.

4. W celu oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Lyski powołuje Komisję Konkursową.

5. Wójt Gminy Lyski może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów;

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

8. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.

§ 4.

1. Wójt Gminy Lyski dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a następnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach konkursu.

2. Wyniki konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Lyski.

Rozdział 4.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 5.

1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Lyski zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu.

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienie dopuszczające prawo kontroli przez zleceniodawcę podmiotu realizującego zadanie.

4. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej.

§ 6.

1. Do rozliczania dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 5 oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy określonej w § 5 ust. 1.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Robert Zych

Robert Zych — absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zasad sprzedaży uczył się w firmie Warszawa Coca Cola Bottlers. Od 1997 roku razem ze swoimi mentorami i nauczycielami Jerzym Gutem i Wojciechem Hamanem prowadzi firmę szkoleniową Kontrakt OSH. Jest autorem i współautorem książek Szef w roli coacha, Gen sprzedawcy, Lider sprzedaży, Szef w relacji z zespołem. Od ponad 20 lat pracuje jako trener sprzedaży. Szkolił w Polsce firmy z listy 100 największych. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie sprzedaży skierowanych do dla handlowców i szefów zespołów, pomaga sprzedawcom w aktywnym pozyskiwaniu klientów poprzez coaching i naukę w miejscu pracy. Odpowiada także za sprzedaż w swojej firmie szkoleniowej i codziennie zdobywa nowe, praktyczne doświadczenia.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »