| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.11.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Lyski

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm)

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Postanawia się wspierać rozwój sportu na terenie Gminy Lyski poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski związek sportowy w określonych dyscyplinach sportu.

2. Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Przez sport rozumie się wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

5. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

6. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Lyski będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Lyski,

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia

§ 2.

1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

c) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

f) zakup nagród dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

g) wypłaty stypendiów przyznawanych przez klub sportowy zawodnikom.

3. Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w drodze ogłoszenia konkursowego.

4. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

5. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.

6. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Lyski dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Lyski na zasadach, o których mowa w § 1 ust.4.

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji

§ 3.

1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Wójt Gminy Lyski.

2. W celu wyboru projektów, Wójt Gminy Lyski w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym określa:

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu;

c) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

d) terminu składania wniosków;

e) terminu realizacji przedsięwzięć.

3. Ogłoszenie zamieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy Lyski z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski.

4. W celu oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Lyski powołuje Komisję Konkursową.

5. Wójt Gminy Lyski może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów;

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

8. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.

§ 4.

1. Wójt Gminy Lyski dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a następnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach konkursu.

2. Wyniki konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Lyski.

Rozdział 4.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 5.

1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Lyski zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu.

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienie dopuszczające prawo kontroli przez zleceniodawcę podmiotu realizującego zadanie.

4. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej.

§ 6.

1. Do rozliczania dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 5 oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy określonej w § 5 ust. 1.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »