| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice,

uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice -Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice, zwany dalej "planem", o powierzchni ok. 373 ha, wyznaczony jest na rysunku planu granicami obszaru objętego planem miejscowym, zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 lipca 2007 r., wraz z uchwałami zmieniającymi:

1) uchwała nr XXXI/286/09 z dnia 31 marca 2009 r.;

2) uchwała nr XXXII/300/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r..

2. Integralnymi częściami uchwały są załączniki:

1) Rysunek planu, obrazujący w formie przestrzennej i graficznej ustalenia planu, sporządzony w formie cyfrowej na mapach w skali 1:1000, wydrukowany w formie zmniejszonej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1;

2) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, stanowi załącznik nr 2;

3) Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym barwne oznaczenia graficzne i symbole (literowe i numerowe) wyróżniające poszczególne tereny;

3) linie zabudowy obowiązujące;

4) linie zabudowy nieprzekraczalne;

5) pierzeje ulic i placów wymagające ochrony;

6) pierzeje ulic i placów wymagające ukształtowania;

7) budynki zabytkowe chronione ustaleniami planu;

8) strefa ochrony konserwatorskiej;

9) obszar przestrzeni publicznej;

10) obszar zieleni wysokiej wymagającej ochrony;

11) szpalery drzew wymagające ochrony;

12) szpalery drzew wymagające ukształtowania;

13) obszary potencjalnie narażone na zalewanie wodami opadowymi i powódź.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu oraz treść mapy zasadniczej mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu, przy czym należy uwzględniać przypisane dla nich i odnoszące się do nich uwarunkowania, o ile występują, przede wszystkim przy uwzględnieniu ust.3.

3. Ustalenia planu nie wykluczają stosowania przepisów ustaw, rozporządzeń i norm oraz innych aktów prawa miejscowego obowiązujących w zakresie dotyczącym danego przedsięwzięcia i zamierzenia inwestycyjnego oraz sposobu użytkowania i wykorzystania terenu.

§ 3. Ustalenia planu w części tekstowej zostały podzielone na:

1) rozdział 1 - przepisy ogólne;

2) rozdział 2 - ustalenia obowiązujące dla całego obszaru planu w podziale na:

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone w § 4;

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone w § 5;

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w § 6;

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków określone w § 7;

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określone w § 8;

f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone w § 9;

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów określone w § 10;

h) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości określone w § 11;

i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy określone w § 12;

j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej określone w § 13;

k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów określony w § 14;

l) stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości określony w § 15;

3) rozdział 3 - ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów, o których mowa w § 4 ust. 1;

4) rozdział 4 - przepisy końcowe.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru planu

§ 4. 1. Określa się następujące przeznaczenie terenów, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:

1) MN o numerach od 1 do 30 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MU-I o numerach od 1 do 36 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

3) MU-II o numerach od 1 do 39 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

4) S o numerach od 1 do 22 - tereny zabudowy śródmiejskiej;

5) U o numerach od 1 do 14 - tereny usług;

6) UP o numerach od 1 do 14 - tereny usług o charakterze publicznym;

7) US o numerze 1 i 2 - tereny sportu i rekreacji;

8) PU o numerach od 1 do 6 - tereny produkcyjno - usługowe;

9) ZP o numerach od 1 do 9 - tereny zieleni urządzonej;

10) ZR o numerach od 1 do 4 - tereny zieleni rekreacyjnej;

11) ZE o numerach od 1 do 10 - tereny zieleni o znaczeniu ekologicznym;

12) KP-I o numerach 1, 2 i 3 - tereny dominacji ruchu pieszego;

13) KP-II o numerach od 1 do 8 - tereny dominacji ruchu pieszego;

14) KDD o numerach od 1 do 74 - tereny dróg publicznych - klasa dojazdowa;

15) KDL o numerach od 1 do 15 - tereny dróg publicznych - klasa lokalna;

16) KDZ o numerach od 1 do 10 - tereny dróg publicznych - klasa zbiorcza;

17) KDGP o numerze 1 - teren drogi publicznej - klasa główna ruchu przyspieszonego;

18) KK o numerze 1 - teren kolejowy.

2. Szczegółowe przeznaczenia poszczególnych terenów oraz zasady ich zagospodarowania zostały ustalone w rozdziale 3, przy czym:

1) w każdym terenie może występować, użytkowanie i zagospodarowanie, w postaci:

a) dróg, parkingów, ulic pieszo - jezdnych, ścieżek pieszych i rowerowych;

b) zieleni urządzonej, ozdobnej i izolacyjnej oraz obiektów małej architektury;

c) urządzeń i sieci uzbrojenia terenu oraz służących bezpieczeństwu publicznemu i ochronie środowiska;

2) w terenach przeznaczonych pod zabudowę oznaczonych symbolami: MN, MU-I, MU-II, S, U, UP, US i PU dopuszcza się kształtowanie użytkowych kondygnacji podziemnych wykorzystywanych na potrzeby ustalonego dla danego terenu przeznaczenia.

3. W przypadkach, gdy istniejące użytkowanie danego terenu lub danej działki budowlanej, jest sprzeczne z określonymi w uchwale przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania dla tego terenu lub tej działki budowlanej, dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy, przy czym:

1) nowe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ustalonymi w § 9 oraz określonymi dla danego terenu parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

2) istniejąca działalność gospodarcza i rolnicza, nie może ograniczyć i pogorszyć warunków mieszkaniowych nieruchomości sąsiednich wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, przy uwzględnieniu:

a) odseparowania funkcji występujących poza obrysem budynku w postaci miejsc magazynowych, składowych, stanowisk pracy rzemieślniczej, wytwórczej i naprawczej, oraz baz transportowych i samochodowych, a także parkingów o liczbie stanowisk większej niż 6 oraz parkingów dla samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i maszyn, poprzez wykonanie ogrodzenia pełnego o wysokości nie mniejszej niż 1,6m i nie większej niż 2,2m lub pasa zieleni zimozielonej o szerokości i wysokości nie mniejszej niż 2m;

b) prowadzenia obsługi komunikacyjnej, w zakresie dojazdu oraz organizacji parkingów i dostaw, w szczególności dotyczących transportu ciężkiego i maszyn, w sposób, który nie będzie uniemożliwiał swobodnego korzystania z dróg i parkingów obsługujących mieszkańców;

3) zmiana sposobu użytkowania musi być zgodna z przeznaczeniem terenu ustalonym w planie.

§ 5. 1. Szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w zakresie stosowanych rozwiązań architektonicznych, w obrębie działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją, zostały ustalone dla poszczególnych terenów, w zależności od potrzeb, w rozdziale 3.

2. Określa się pierzeje ulic i placów w podziale na wymagające ochrony oraz wymagające ukształtowania, zgodnie z zakresem oznaczonym graficznie na rysunku planu, dla których ustala się:

1) linie zabudowy należy kształtować w sposób zwarty, tak aby poszczególne budynki przylegały do siebie, kontynuując lub domykając daną pierzei, z możliwością kształtowania wjazdów i przejść bramowych obsługujących obszar wewnętrzny danego terenu;

2) w miejscach stanowiących zamknięcie osi widokowych układu drogowego lub pieszego, na przedłużeniu osi dróg 4KDZ, 1KDL, 4KDL, 5KDL, 15KDD, 17KDD, 18KDD, 20KDD i osi terenów 1KP-II i 2KP-II oraz dla budynków usytuowanych narożnie względem układu ulic i placów, dopuszcza się kształtowanie akcentów kompozycyjnych w formie wieżyczek lub podwyższenia zabudowy o 4m ponad dopuszczoną wysokość zabudowy, wyłącznie w zakresie szerokości elewacji nie większej niż 6m;

3) dopuszczenie kształtowania akcentów kompozycyjnych o których mowa w pkt 2) nie dotyczy budynków zabytkowych chronionych ustaleniami planu zgodnie z § 7.

3. Określa się szpalery drzew w podziale na wymagające ochrony oraz wymagające ukształtowania, zgodnie z zakresem oznaczonym graficznie na rysunku planu, dla których ustala się:

1) należy zachować istniejące drzewa w miejscach wymagających ochrony szpalerów drzew oraz nasadzić nowe drzewa w miejscach wymagających ukształtowania szpalerów drzew, przy czym wskazana na rysunku planu lokalizacja nie ustala miejsca nasadzenia i rozmieszczenia drzew, a informuje jedynie wzdłuż jakich odcinków dróg występują lub powinny występować szpalery drzew;

2) szpalery drzew wymagające ukształtowania, wskazane w ciągu ulic: Kolejowej i Towarowej w terenie drogi 2KDZ oraz w ciągu ulicy Niepodległości w terenie drogi 4KDZ, należy realizować:

a) w pasie zieleni oddzielającej jezdnie od chodnika, w sposób nie powodujący konfliktów w stosunku do lokalizacji budynków, wjazdów obsługujących nieruchomości, sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń obsługujących organizację ruchu drogowego;

b) z zachowaniem w miarę możliwości jednakowej odległość poszczególnych drzew między sobą, nie większej niż 15m, zapewniając jednostajny rytmu ich rozmieszczenia, z możliwą tolerancją do 2m;

3) dopuszcza się kształtowanie miejsc parkingowych między poszczególnymi drzewami.

4. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń w formie prefabrykowanych betonowych przęseł od strony terenów: dróg publicznych o symbolach KDD, KDL i KDZ; dominacji ruchu pieszego o symbolach KP-I i KP-II; zieleni urządzonej o symbolu ZP; zieleni rekreacyjnej o symbolu ZR; zieleni o znaczeniu ekologicznym o symbolu ZE; sportu i rekreacji o symbolu US.

5. W zakresie kształtowania urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem zasad ustalonych w § 8 dotyczących obszaru przestrzeni publicznej oraz dla poszczególnych terenów w rozdziale 3, ustala się:

1) lokalizacja urządzeń reklamowych nie może stwarzać utrudnienia w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym w zakresie odczytania znaków drogowych i innych elementów informacji odnoszącej się do organizacji ruchu;

2) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych:

a) w terenach dróg publicznych oraz terenach zieleni o znaczeniu ekologicznym;

b) w odległościach mniejszych niż 35m od linii rozgraniczającej teren drogi publicznej 1KDGP oraz 135m od skrzyżowania terenu drogi publicznej 1KDGP z innymi terenami dróg publicznych;

c) na drzewach, słupach oświetleniowych i obiektach związanych z infrastrukturą techniczną oraz z organizacją ruchu drogowego.

3) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych w sposób powodujący zacienianie pomieszczeń mieszkalnych, przeznaczonych na potrzeby zamieszkania zbiorowego oraz związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

6. W przypadku budowy ekranów akustycznych nakazuje się ukształtowanie po obu stronach ekranu, zieleni ozdobnej zasłaniającej ekran, umieszczonej na ekranie lub nasadzonej wzdłuż ekranu.

§ 6. 1. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.), tereny oznaczone jako:

1) MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MU-I i MU-II zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

3) 1UP - 10UP i 13UP zalicza się do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz domów opieki społecznej;

4) 1US, ZP i ZR zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

2. Podejmowane przedsięwzięcia i działalności gospodarcze oraz wprowadzane sposoby użytkowania nie mogą przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), w szczególności ustala się:

1) przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w obszarze planu, będących źródłem emisji ponadnormatywnego hałasu w stosunku do terenów o których mowa w ust. 1, należy wykonać zabezpieczenia gwarantujące dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

2) dla nowych budynków mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego lokalizowanych w zasięgu uciążliwości wynikających z emisji hałasu komunikacyjnego związanego z przebiegiem drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego, w szczególności w pasie o szerokości 50m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 1KDGP, należy uwzględnić stosowanie przegród zewnętrznych, okien i drzwi o odpowiednim wskaźniku izolacyjności akustycznej, ograniczających emisję ponadnormatywnego hałasu;

3) instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne umieszczane w obszarze planu, nie mogą uniemożliwiać przeznaczenia oraz zagospodarowania terenu, w którym instalacja jest umieszczana oraz przez który instalacja wraz z jej oddziaływaniem ma przebiegać, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 ze zm.);

4) systemy grzewcze, wykorzystywane do celów grzewczych i technologicznych, muszą spełniać wymogi energetyczno - emisyjne, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) oraz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, przy czym dopuszcza się indywidualne źródła ciepła przy stosowaniu proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

5) ochronę wód podziemnych i powierzchniowych, w szczególności przy uwzględnieniu odprowadzenia ścieków i wód opadowych lub roztopowych zgodnie z ustaleniami pkt 6 oraz § 13 ust. 5 pkt 3 i 4, oraz kształtowania udziału trenów biologicznie czynnych, na poziomie zgodny z ustaleniami dla poszczególnych terenów, w celu ograniczenia powierzchniowego odpływu wód na korzyść ich naturalnej retencji;

6) przy realizacji powierzchni szczelnych, generujących ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych o przekroczonych ilościach substancji zanieczyszczających, należy wykonać zabezpieczenia lub stosować urządzenia podczyszczające, gwarantujące zredukowanie substancji zanieczyszczających do dopuszczonych poziomów, przed wprowadzeniem do ziemi i/lub do wód, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

3. Ustala się ochronę warstwy próchnicznej gleby, którą w ramach prowadzonych robót budowlanych należy zdjąć oraz wtórnie zagospodarować w granicach danej działki budowlanej lub danego obszaru objętego inwestycją, przy czym w przypadku braku możliwości związanych z ograniczoną powierzchnią działki budowlanej lub obszaru objętego inwestycją, dopuszcza się jej wykorzystanie w innych terenach i częściach miasta na potrzeby zieleni urządzonej i innej zieleni użytkowej lub terenów związanych z rekultywacją.

4. Obszar planu związany z doliną potoku Czechowickiego oraz fragmentem doliny rzeki Wapiennicy, uznaje się jako znaczący dla zapobiegania zagrożeniu powodziowemu, wymagający szczególnych warunków zagospodarowania terenu i ograniczeń w jego użytkowaniu, określonych w zakresie:

1) przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów zieleni rekreacyjnej o symbolu ZR i terenów zieleni o znaczeniu ekologicznym o numerach i symbolu 1ZE - 6ZE, zgodnie z ustaleniami § 25 i § 26;

2) terenów budowlanych lub ich fragmentów znajdujących się w zasięgu wyznaczonych na rysunku planu granic obszarów potencjalnie narażonych na zalewanie wodami opadowymi i powódź, zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 2.

§ 7. 1. Określa się budynki zabytkowe chronione ustaleniami planu, zgodnie z lokalizacją określoną graficznie na rysunku planu oraz wymienioną niżej listą budynków ze wskazaniem nazwy ulicy i podaniem numeru adresowego:

2. Przedmiotem ochrony budynków wymienionych w ust. 1 jest zewnętrzny wygląd budynku w zakresie:

3. W zakresie ochrony budynków wymienionych w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

4. Określa się strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym graficznie na rysunku planu, obejmującą obszar w rejonie budynku klasztoru oo. Jezuitów przy ul. Sobieskiego 40 wraz z zabytkowym założeniem parkowym i główną aleją frontową ukształtowaną na osi klasztoru od strony ul. Sobieskiego, w zakresie której ochronę ustala się poprzez następujące warunki:

§ 8. 1. Określa się obszar przestrzeni publicznej oznaczony graficznie na rysunku planu, obejmujący:

2. W obszarze przestrzeni publicznej, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady:

§ 9.

1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w zakresie dopuszczonego udziału powierzchni zabudowy, wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej, wysokości zabudowy i geometrii dachu, oraz parametrów nowych działek budowlanych, zostały ustalone w rozdziale 3 dla wybranych terenów w zależności od rodzaju przeznaczenia i potrzeb, przy czym:

2. Linie zabudowy należy kształtować zgodnie z parametrami wynikającymi z zasięgu ograniczonego przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne, przy czym:

§ 10. 1. W obrębie obszaru objętego planem ochronie ustalonej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), podlegają, zgodnie z oznaczoną na rysunku planu lokalizacją informacyjną, zabytki:

2. W obrębie obszaru objętego planem ochronie ustalonej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), podlega drzewo pomnikowe przy ul. Słowackiego, zgodnie z oznaczoną na rysunku planu lokalizacją informacyjną, w rejonie którego wszelkie prace i roboty budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu Rozporządzenia nr 4/07 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 33 poz. 692) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewo gatunkowe dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnącego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 11. 1. W planie nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, przy czym w przypadku wystąpienia scalenia i podziału nieruchomości, na podstawie podjętej przez radę miejską uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.), dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, określa się następujące parametry:

2. Nowe działki pod zabudowę muszą spełniać warunki które:

1) obowiązują docelowo dla działki budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) wraz z odnoszącymi się do działki budowlanej zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

2) umożliwią realizację ustaleń planu w stosunku do terenu w którym działka będzie wydzielana, w szczególności w zakresie jego przeznaczenia wraz z zasadami zagospodarowania oraz parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów zawartymi w rozdziale 3.

3. W każdym terenie dopuszcza się wydzielanie działek na potrzeby infrastruktury technicznej, dróg oraz innych niezabudowanych działek gruntu, w tym związanych z powiększaniem i regulacją granic działek sąsiadujących.

4. Parametry nowych działek budowlanych, nie związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości o którym mowa w ust. 1, w zakresie minimalnej powierzchni i szerokości frontu działki, oraz nowych działek wydzielanych na potrzeby dróg wewnętrznych zostały ustalone w rozdziale 3 dla wybranych terenów w zależności od rodzaju przeznaczenia i potrzeb.

§ 12. 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów obejmują zakaz zabudowy, użytkowania terenu i realizacji inwestycji w zakresie:

2. W granicach obszarów potencjalnie narażonych na zalewanie wodami opadowymi i powódź, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu, obejmującym tereny budowlane oznaczone symbolem 6U, 13U i 7MU-I oraz fragmenty terenów 7MN, 19MN, 21MN, 24MN, 25MN, 10MU-I, 17MU-I, 18MU-I, 20MU-I, 31MU-I, 9U, 10U i 11U ustala się:

3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych ustala się zakaz lokalizacji budynków i ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5m od linii brzegowej lub korony skarpy wydzielającej cieki i zbiorniki wodne.

4. W zakresie terenów MN, MU-I, U, UP i PU sąsiadujących z terenami ZE i ZR ustala się zakaz zmian w ukształtowaniu terenu w pasie o szerokości 4m od linii rozgraniczającej tereny ZE i ZR, w szczególności wykonywania robót ziemnych polegających na niwelacji i nadsypywaniu terenu, z wyjątkiem prac hydrotechnicznych związanych z utrzymaniem, remontem lub przebudową cieków i zbiorników wodnych.

5. Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu związane z granicami stref bezpieczeństwa, kontrolowanych lub technicznych odnoszących się do sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi usytuowania danej sieci oraz zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie danej sieci, w zależności od jej rodzaju i parametrów.

§ 13. 1. Podstawowy układ drogowy, zapewniający obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem, należy zapewnić poprzez rozbudowę i modernizację istniejących i budowę nowych dróg, w oparciu o wyznaczone w planie tereny dróg publicznych, w podziale na:

3) drogi klasy "lokalna" (L) oznaczone symbolami od 1KDL do 15KDL, o szerokościach wyznaczonych w liniach rozgraniczających tereny, zgodnie z zasięgiem przedstawionym na rysunku planu, z dopuszczeniem dla rejonu skrzyżowań: narożnych ścięć zapewniających pola widoczności, poszerzeń dla pasów włączeniowych i możliwości skanalizowania ruchu, wynoszących:

4) drogi klasy "dojazdowa" (D) oznaczone symbolami od 1KDD do 74KDD, o szerokościach wyznaczonych w liniach rozgraniczających tereny, zgodnie z zasięgiem przedstawionym na rysunku planu, z dopuszczeniem dla rejonu skrzyżowań: narożnych ścięć zapewniających pola widoczności, poszerzeń dla pasów włączeniowych i możliwości skanalizowania ruchu, wynoszących:

2. Powiązanie układu komunikacyjnego w obszarze planu z układem zewnętrznym, zapewniają istniejące drogi i ulice, w szczególności:

3. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz dodatkowej obsługi terenów wyznaczonych w planie ustala się:

4. Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej, w zakresie parametrów nowo wydzielanych dróg, oraz wskaźniki parkingowe, w zakresie zaspokajania miejsc parkingowych i garażowych, zostały określone w rozdziale 3 indywidualnie dla wybranych terenów w zależności od rodzaju przeznaczenia i potrzeb.

5. Obsługę w zakresie infrastruktury technicznej, terenów wyznaczonych w planie, należy zapewnić poprzez rozbudowę i modernizację istniejących i budowę nowych sieci i urządzeń, według następujących zasad:

§ 14. 1. W przypadku etapowej realizacji inwestycji, do czasu jej docelowego zakończenia, dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania części terenu, nie wykorzystanej zgodnie z docelowym przeznaczeniem, na parkingi, zieleń urządzoną lub otwarte obiekty sportowe i rekreacyjne.

2. W przypadku występowania w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych, elementów istniejącego zagospodarowania terenu w postaci budynków lub ich części oraz innych obiektów i urządzeń trwale związanych gruntem, dopuszcza się, do czasu budowy lub rozbudowy dróg i ulic, użytkowanie w sposób dotychczasowy i/lub zgodny z przeznaczeniem terenu, w stosunku do którego dana nieruchomość lub jej część przylega, oraz prowadzenie remontów i przebudów.

§ 15. 1. Dla nieruchomości, których wartość wzrośnie na skutek uchwalenia planu miejscowego w stosunku do obowiązującego, przed uchwaleniem planu, stanu prawnego związanego z obowiązującym przeznaczeniem i możliwością zagospodarowania nieruchomości, lub stanu faktycznego związanego ze sposobem wykorzystywania i użytkowania nieruchomość, ustala się opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszącą:

1) 30% w zakresie terenów: MN, MU-I, MU-I, S, U, PU;

2) 15% w zakresie terenów: UP, US, 1ZP, 8ZP;

2. Dla pozostałych terenów nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tego względu nie określa się opłaty o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 16. 1. Przeznaczenie terenów MN:

2. Zasady zagospodarowania terenów MN:

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach MN :

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów MN:

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów MN :

§ 17. 1. Przeznaczenie terenów MU-I :

2. Zasady zagospodarowania terenów MU-I:

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach MU-I:

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów MU-I :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów MU-I:

6. W zakresie terenów MU-I o numerach:

1) 17 i 33 występują budynki zabytkowe chronione ustaleniami planu, dla których obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z ustaleniami określonymi w § 7;

2) 17 występuje obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 18. 1. Przeznaczenie terenów MU-II:

2. Zasady zagospodarowania terenów MU-II:

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach MU-II:

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów MU-II :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów MU-II :

6. W zakresie terenów MU-II o numerach: 1, 11, 17, 19, 20, 22-29 i 38 występują budynki zabytkowe chronione ustaleniami planu, dla których obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z ustaleniami określonymi w § 7.

§ 19. 1. Przeznaczenie terenów S:

2. Zasady zagospodarowania terenów S :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach S:

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów S :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów S:

1) ustala się szerokość pasa drogowego i/lub działki dla nowych dróg wewnętrznych nie mniejszą niż 10m, a w przypadku drogi bez przejazdu należy uwzględnić plac do zawracania o powierzchni nie mniejszej niż 200m2;

2) dopuszcza się kształtowanie miejsc parkingowych w zależności od potrzeb i możliwości powierzchniowych działki budowlanej.

6. W zakresie terenów S o numerach: 1 - 8, 10, 11, 16, 17, 19 i 21 występują budynki zabytkowe chronione ustaleniami planu, dla których obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z ustaleniami określonymi w § 7.

§ 20. 1. Przeznaczenie terenów U:

2. Zasady zagospodarowania terenów U :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach U:

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów U :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów U :

6. W zakresie terenu 4U występuje budynek zabytkowy chronione ustaleniami planu, dla którego obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z ustaleniami określonymi w § 7.

§ 21. 1. Przeznaczenie terenów UP :

2. Zasady zagospodarowania terenów UP :

1) zakazuje się realizację parterowych budynków usługowych;

2) ustala się, dla nowych parkingów terenowych mieszczących powyżej 20 miejsc postojowych, wymóg zadrzewienia ocieniającego w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo co 6 miejsc postojowych;

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach UP:

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów UP :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

6. W terenach 1UP, 8UP i 13UP, w zakresie występujących budynków zabytkowych chronionych ustaleniami planu, oraz w terenie 8UP, w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej, obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z ustaleniami określonymi w § 7.

§ 22. 1. Przeznaczenie terenów US:

2. Zasady zagospodarowania terenów US :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach US :

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów US :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów US :

6. Teren 1US zalicza się do terenu służącego organizacji imprez masowych.

§ 23. 1. Przeznaczenie terenów PU :

2. Zasady zagospodarowania terenów PU :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach PU :

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów PU :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

§ 24. 1. Przeznaczenie terenów ZP:

2. Zasady zagospodarowania terenów ZP :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach ZP :

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ZP :

5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów ZP :

6. Tereny ZP zalicza się do terenów służących organizacji imprez masowych.

7. W terenie 1ZP, w zakresie występującego budynku zabytkowego chronionego ustaleniami planu, oraz w terenie 9ZP, w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej, obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z ustaleniami określonymi w § 7.

§ 25. 1. Przeznaczenie terenów ZR :

2. Zasady zagospodarowania terenów ZR :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach ZR :

1) zakazuje się umieszczania urządzeń reklamowych, z wyjątkiem treści związanej z informacją publiczną o funkcjonowaniu terenu w formie tablic o powierzchni nie większej niż 0,3m2 i wysokości nie większej niż 2m;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów typu: maszty, wieże, słupy i inne konstrukcje wsporcze, z wyjątkiem związanych z niezbędnym systemem uzbrojenia i użytkowania danego terenu lub terenów sąsiednich.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ZR :

1) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - udział w stosunku do powierzchni danego terenu ZR, nie mniejszy niż 90%;

2) wysokość zabudowy budynków gospodarczych nie większa niż 4m;

3) geometria dachów budynków gospodarczych - dachy płaskie, jednospadowe lub dwuspadowe.

§ 26. 1. Przeznaczenie terenów ZE:

2. Zasady zagospodarowania terenów ZE :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

4. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni danego terenu ZE, nie mniejszy niż 95%;

5. W terenie 4ZE występują gatunki roślin podlegające ochronie prawnej w postaci pierwiosnki wyniosłej (Primula elatior) i bluszczu pospolitego (Hedera helix), oznaczone orientacyjnie na rysunku planu jako stanowiska roślin chronionych.

§ 27. 1. Przeznaczenie terenów KP-I :

2. Zasady zagospodarowania terenów KP-I:

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach KP-I:

4. Tereny KP-I zalicza się do terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 28. 1. Przeznaczenie terenów KP-II :

1) ścieżki piesze i rowerowe;

2) dopuszcza się użytkowanie towarzyszące przeznaczeniu o którym mowa w pkt 1 w postaci:

a) ulicy pieszo - jezdnej;

b) dla terenu 1KP-II - sezonowe ogródki gastronomiczne i stoiska handlowe w formie obiektów tymczasowych, na zasadach o których mowa w ust. 2 pkt 3.

2. Zasady zagospodarowania terenów KP-II :

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w terenach KP-II :

§ 29. 1. Przeznaczenie terenów KDGP, KDZ, KDL i KDD :

1) drogi i ulice wraz z elementami, urządzeniami, obiektami i budowlami z nimi związanymi, w szczególności w zakresie obsługi i organizacji uczestników ruchy, w tym chodniki i ścieżki rowerowe;

2) dopuszcza się użytkowanie towarzyszące przeznaczeniu o którym mowa w pkt 1 w postaci tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych na potrzeby handlu i gastronomii związanych z obsługą pieszych i podróżnych.

2. Zasady zagospodarowania terenów KDGP, KDZ, KDL i KDD:

3. W zakresie terenu drogi 9KDZ, przy skrzyżowaniu z terenem drogi 8KDZ, występuje obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 30. 1. Przeznaczenie terenu 1KK :

1) linie i budowle kolejowe wraz z elementami, urządzeniami, obiektami i budynkami z nimi związanymi, w szczególności w zakresie obsługi i organizacji uczestników przewozów osób i rzeczy;

2) dopuszcza się użytkowanie towarzyszące przeznaczeniu o którym mowa w pkt 1 w postaci tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych na potrzeby handlu i gastronomii związanych z obsługą podróżnych.

2. Zasady zagospodarowania terenu 1KK - obowiązują wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 ze zm.).


Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik1.png

RYSUNEK PLANU CENTRUM - ZAŁ NR 1.31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Mpzp Centrum - załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Mpzp Centrum - załącznik 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »