| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 3 stycznia 2011r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

EI-818/00006/10

2010/081066

Porozumienie

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Adama Fudali,

a

Miastem Jastrzębie-Zdrój, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Mariana Janeckiego.

Strony postanawiają co następuje:

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój powierza Miastu Rybnik, NIP 642-001-07-58 REGON 276255430, prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej ZSZ, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami).

2. Dokształcanie będzie się odbywało w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ—CKUoP, z siedzibą w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Rybnik dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia w wysokości 390 zł, na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych.

2. Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ—CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Jastrzębie Zdrój nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w Rybniku, w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją ZSZ, może w uzasadnionych przypadkach zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi ZSZ nie później niż na 2 tygodnie od otrzymania wykazów uczniów.

4. Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ust. 2.

5. ZSZ do 20 kwietnia 2011 r. przekaże planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 15 sierpnia 2011 roku - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania poinformuje ZSZ o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w Kredyt Banku S.A. I Oddział w Rybniku, w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2011 roku.

8. Ustala się dotację na 2011 rok w kwocie 60.060 zł (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych), co pokrywa koszt kształcenia 154 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Jastrzębie-Zdrój zabezpieczy dodatkowe środki i pokryje koszt kształcenia uczniów po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia.

9. Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Elfryda Bielaszka.

10. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia jest odpowiedzialny Dyrektor RCEZ-CKUoP - Tomasz Harsze.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych od dnia przekazania dotacji), w trybie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od dnia podpisania do 31 grudnia 2011 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój


mgr Marian Janecki

Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali

Załącznik do Porozumienia Nr ....................
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 3 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »