| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie trybu postępowania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Mszana

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm), art. 4 ust. 1 i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95).

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Przyjąć tryb postępowania, sposób rozliczenia i kontroli dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Mszana (zwaną dalej dotacją).

§ 2. Spółka wodna może uzyskać dotację z budżetu Gminy na zadania związane z realizacją inwestycji oraz bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mszana, pozostających w zarządzie Spółki.

§ 3. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

§ 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym, zostanie określona w budżecie Gminy.

§ 5. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 5, powinien zawierać w szczególności:

a) opis zadania proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.

§ 7. Rozpatrzenie wniosków odbywa się po przyjęciu przez Radę Gminy Mszana uchwały budżetowej lub uchwały zmieniającej budżet.

§ 8. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu, o czym wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 9. Wnioski o udzielenie dotacji winny zostać złożone do dnia 15 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona. W uzasadnionych przypadkach wniosek o udzielenie dotacji może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym ma nastąpić udzielenie dotacji, nie później jednak niż do dnia 15 września.

§ 10. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne Wójt Gminy Mszana rozstrzyga w przedmiocie udzielenia dotacji.

§ 11. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Gminą Mszana a spółką wodną.

§ 12. Spółka zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

§ 13. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

§ 14. Zadanie podlega kontroli pod względem:

a) faktycznego wykonania zadania;

b) rzetelności;

c) zgodności z umową;

d) zgodności z przedłożonymi dokumentami.

§ 15. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy Mszana rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno obejmować sprawozdanie z wykonania zadania, sprawozdanie opisowe oraz kosztorys powykonawczy dotyczący wydatków poniesionych na realizację zadania.

§ 16. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie 15 dni po upływie określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji.

§ 17. Wójt Gminy Mszana zapewni jawność postępowania o udzielenie dotacji poprzez zamieszczenie na czas 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zbiorczej informacji o udzielonych dotacjach oraz dokonanych rozliczeniach dotacji w okresie ostatnich 6 miesięcy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana


mgr Tadeusz Wroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »