| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/9/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie trybu postępowania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Mszana

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm), art. 4 ust. 1 i art.13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95).

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Przyjąć tryb postępowania, sposób rozliczenia i kontroli dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Mszana (zwaną dalej dotacją).

§ 2. Spółka wodna może uzyskać dotację z budżetu Gminy na zadania związane z realizacją inwestycji oraz bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mszana, pozostających w zarządzie Spółki.

§ 3. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

§ 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym, zostanie określona w budżecie Gminy.

§ 5. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 5, powinien zawierać w szczególności:

a) opis zadania proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.

§ 7. Rozpatrzenie wniosków odbywa się po przyjęciu przez Radę Gminy Mszana uchwały budżetowej lub uchwały zmieniającej budżet.

§ 8. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu, o czym wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 9. Wnioski o udzielenie dotacji winny zostać złożone do dnia 15 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona. W uzasadnionych przypadkach wniosek o udzielenie dotacji może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym ma nastąpić udzielenie dotacji, nie później jednak niż do dnia 15 września.

§ 10. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne Wójt Gminy Mszana rozstrzyga w przedmiocie udzielenia dotacji.

§ 11. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Gminą Mszana a spółką wodną.

§ 12. Spółka zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

§ 13. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

§ 14. Zadanie podlega kontroli pod względem:

a) faktycznego wykonania zadania;

b) rzetelności;

c) zgodności z umową;

d) zgodności z przedłożonymi dokumentami.

§ 15. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy Mszana rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno obejmować sprawozdanie z wykonania zadania, sprawozdanie opisowe oraz kosztorys powykonawczy dotyczący wydatków poniesionych na realizację zadania.

§ 16. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie 15 dni po upływie określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji.

§ 17. Wójt Gminy Mszana zapewni jawność postępowania o udzielenie dotacji poprzez zamieszczenie na czas 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zbiorczej informacji o udzielonych dotacjach oraz dokonanych rozliczeniach dotacji w okresie ostatnich 6 miesięcy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »