| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 150 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Ustalić zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Cieszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na:

Pkt1)ograniczeniu niskiej emisji, których celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw w urządzeniach grzewczych oraz ograniczenie możliwości spalania w kotłowniach i paleniskach domowych odpadów;

Pkt2)uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, których celem jest zwiększenie ilości ścieków bytowych odprowadzanych systemem urządzeń kanalizacyjnych bezpośrednio do instalacji oczyszczającej lub poddawanych procesom oczyszczania w przydomowych oczyszczalniach ścieków;

Pkt3)usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, których celem jest eliminowanie i ograniczenie zagrożeń związanych z emisją włókien azbestu z wyrobów i materiałów użytych w budownictwie.

§ 2. 1. Prawo do otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, które:

Pkt1)są posiadaczami mieszkalnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Cieszyn;

Pkt2)nie zalegają na rzecz Gminy Cieszyn z opłacaniem podatków lub opłat z tytułu posiadania nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, bądź uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Pkt3)zapewniają utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.

2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej może wystąpić również jednostka organizacyjna administrująca budynkiem mieszkalnym i realizująca inwestycję w zakresie, o którym mowa w § 3 uchwały. Wniosek jednostki organizacyjnej winien zostać sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków posiadaczy budynku lub lokali mieszkalnych. Indywidualne wnioski winny zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu przyznanej dotacji celowej na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem, która staje się wyłącznym dysponentem otrzymanych środków, przy czym środki te pozostają dochodami posiadaczy budynku lub lokali mieszkalnych.

§ 3. 1. Dotacji celowej z zakresu ograniczenia niskiej emisji udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na:

Pkt1)podłączeniu budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej, tj. wykonaniu węzłów cieplnych oraz urządzeń wewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z jednoczesną likwidacją węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania;

Pkt2)likwidacji w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i ich zastąpieniu:

a) kotłem gazowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych,

b) kotłem olejowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie oleju opałowego lekkiego,

c) kotłem gazowo-olejowym przystosowanym do spalania wyłącznie gazu i oleju, wymienionych w pkt. 2 lit. a i b,

d) elektrycznymi urządzeniami grzewczymi i elementami grzejnymi,

e) urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi tzw. alternatywne źródła energii, przez co rozumie się:

- ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła,

- ogrzewanie przy użyciu kolektorów słonecznych skojarzonych z pracą kotła gazowego, kotła olejowego lub kotła gazowo-olejowego;

Pkt3)zainstalowaniu w nowo powstającym budynku jednorodzinnym jednego z systemów grzewczych, o których mowa w pkt. 1 i 2, jako jedynego źródła ciepła, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały;

Pkt4)zainstalowaniu w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym urządzeń grzewczych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania istniejącego centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, kotłem olejowym, kotłem gazowo-olejowym.

2. Dotacji celowej z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na:

Pkt1)wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zapewniającego podłączenie nieruchomości z istniejącym budynkiem mieszkalnym do sieci kanalizacyjnej, wraz z jednoczesną likwidacją zbiornika na nieczystości ciekłe (osadnika) lub taką jego przebudową, aby pełnił funkcję studzienki kanalizacyjnej;

Pkt2)wykonaniu przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacyjnego przewodu tłocznego, stanowiących przyłącze kanalizacyjne, o którym mowa w pkt. 1;

Pkt3)wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość z istniejącym budynkiem mieszkalnym, położoną poza granicami aglomeracji Cieszyn, określonymi w rozporządzeniu Nr 10/07 Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cieszyn (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 38, poz. 815).

3. Dotacji celowej z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych w obrębie zabudowy mieszkaniowej, poprzez demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 w granicach aglomeracji Cieszyn, w przypadku gdy budowa odcinka komunalnej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a decyzję o przyznaniu dofinansowania w tym przypadku podejmuje Burmistrz Miasta Cieszyna na podstawie analizy przygotowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, przy współpracy z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego oraz z komunalnymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 4. 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały jest likwidacja wszystkich dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, za wyjątkiem następujących sytuacji:

Pkt1)piece ceramiczne (kaflowe) wykorzystywane są jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym;

Pkt2)piece ceramiczne (kaflowe) przedstawiają wysokie walory estetyczne lub objęte są ochroną zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, a usunięto połączenie pieców z przewodami kominowymi;

Pkt3)w budynku lub w lokalu mieszkalnym użytkowany jest kominek opalany drewnem.

2. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały jest:

Pkt1)jednorazowe i kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z danego budynku;

Pkt2)wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest przez przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;

Pkt3)wywiązanie się przez posiadacza budynku, w którym wykorzystywane były wyroby zawierające azbest, z obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, a polegających na wykonaniu inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie stosownej informacji do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna; obowiązek, o którym mowa powyżej uważa się za zrealizowany dla budynków objętych inwentaryzacją wykonaną w latach 2007-2008 na zlecenie Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej i spełniające warunki wymienione w § 2 ust. 1 i § 4 uchwały, składają pisemne wnioski w terminie ogłaszanym każdorazowo przez Burmistrza Miasta Cieszyna, jednak nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (z zastrzeżeniem § 15 uchwały), na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. W celu zapewnienia jawności postępowania Burmistrz Miasta Cieszyna zamieszcza informacje o naborze wniosków i terminach ich składania w formie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej www.cieszyn.pl oraz w informatorze Urzędu Miejskiego w Cieszynie „Wiadomości Ratuszowe”, co najmniej na 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć:

Pkt1)dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie inwestycji;

Pkt2)oświadczenia, że:

a) posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz Gminy Cieszyn z opłacaniem podatków lub opłat z tytułu posiadania przedmiotowej nieruchomości, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja zapewnia utrzymanie czystości i porządku na przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;

Pkt3)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 uchwały – opinię kominiarską oraz dokumentację fotograficzną, potwierdzającą użytkowanie w budynku lub w lokalu mieszkalnym niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania.

§ 6. 1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji obejmują w szczególności:

Pkt1)sprawdzenie podmiotu ubiegającego się o dotację pod kątem zapisów § 2 uchwały;

Pkt2)analizę zgodności zakresu inwestycji z zapisami § 3 uchwały;

Pkt3)przygotowanie propozycji wysokości dotacji zgodnie z zapisami § 8 uchwały i przedłożenie jej Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust. 1 uchwały. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Przed rozpatrzeniem wniosku o dotację celową wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 7. 1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Cieszyna.

2. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Cieszynie), w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

3. W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków przekracza możliwości finansowe budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Cieszyna podejmując decyzję o przyznaniu dotacji celowej, może kierować się następującymi kryteriami:

Pkt1)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje przyznaje się tym przedsięwzięciom, w wyniku których nastąpi likwidacja dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym;

Pkt2)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje przyznaje się przedsięwzięciom polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacyjnego przewodu tłocznego, stanowiących przyłącze kanalizacyjne;

Pkt3)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje przyznaje się tym przedsięwzięciom, w wyniku których usunięte zostaną większe ilości wyrobów zawierających azbest (określane w m2 ) i mających wyższy stopień pilności usunięcia.

4. Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 3 uchwały są udzielane jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego.

§ 8. 1. Wysokość udzielonej dotacji celowej (z zastrzeżeniem ust. 2) wynosi 50% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów realizacji inwestycji, przy czym dotacja nie może przekroczyć:

Pkt1)kwoty 2.000,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały dla jednego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym;

Pkt2)kwoty 3.000,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-d oraz pkt 3 uchwały, a także w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały dla jednego budynku jednorodzinnego;

Pkt3)kwoty 3.500,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e uchwały;

Pkt4)kwoty 1.500,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały;

Pkt5)kwoty 5.000,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 i 3 uchwały;

Pkt6)kwoty 500,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały, obejmujących transport i unieszkodliwienie odpadów;

Pkt7)kwoty 1.000,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały, obejmujących demontaż wyrobów oraz ich transport i unieszkodliwianie.

2. W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały kwota dotacji wynosi 50 zł do 1 mb wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego (proporcjonalnie do jego długości), przy czym dotacja nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł.

3. W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 i 3 uchwały dla dwóch lub więcej nieruchomości (budynków mieszkalnych), wysokość dofinansowania ustala się zgodnie z ust. 1 pkt 5, odrębnie dla każdej nieruchomości (budynku mieszkalnego).

§ 9. Przez koszt realizacji inwestycji, o którym mowa w § 8 uchwały rozumie się:

Pkt1)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały – koszt zakupu oraz montażu urządzeń grzewczych, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów:

a) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego, podgrzewaczy wody, kominków, pieców kuchennych, itp.,

b) wykonania prac projektowych,

c) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi,

d) doprowadzenia sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej do granic nieruchomości i do budynku,

e) eksploatacji urządzeń grzewczych;

Pkt2)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały – koszt zakupu materiałów oraz koszt wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją (w tym np. pomiary geodezyjne), a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów:

a) robocizny własnej, związanej z budową przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacyjnego przewodu tłocznego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

b) wykonania przyłącza nowo wybudowanego budynku do komunalnej sieci kanalizacyjnej,

c) wykonania przyłącza kanalizacyjnego, którego realizacja wynika z obowiązku nałożonego decyzją wydaną w oparciu o przepisy odrębne,

d) wykonania odcinka komunalnej sieci kanalizacyjnej przekazywanej odpłatnie Gminie Cieszyn lub przedsiębiorstwu kanalizacyjnemu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

e) wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, położoną w granicach aglomeracji Cieszyn, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4,

f) wykonania kanalizacji odprowadzającej wody opadowe,

g) wykonania prac projektowych,

h) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi,

i) eksploatacji urządzeń, których mowa w § 3 ust. 2 uchwały;

Pkt3)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały – koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów:

a) wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,

b) robocizny własnej, związanej z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,

c) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi,

d) usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wykonanych przez przedsiębiorcę, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, wymaganych przepisami odrębnymi.

§ 10. 1. Udzielenie dotacji następuje po podjęciu uchwały budżetowej, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Cieszyn a podmiotem dotowanym.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

Pkt1)określenie stron umowy wraz z podaniem danych podmiotu dotowanego, nr NIP oraz nr rachunku bankowego,

Pkt2)szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja, termin i miejsce jej wykonania,

Pkt3)wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania,

Pkt4)sposób i terminy przekazania dotacji,

Pkt5)termin wykorzystania dotacji, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

Pkt6)termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

Pkt7)termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

Pkt8)tryb kontroli wykonywania zadania,

Pkt9)sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej na cele inne niż określone w umowie.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

4. Po podjęciu uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszcza się na okres co najmniej 10 dni informację o dokonanym wyborze wniosków ze wskazaniem dotowanych podmiotów, charakteru zadań i wysokości przyznanych dotacji.

§ 11. 1. Po zakończeniu inwestycji dotowany podmiot przedkłada rozliczenie otrzymanej dotacji celowej w formie sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego z realizacji całej inwestycji z wyszczególnieniem źródeł jej finansowania.

2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować:

Pkt1)opis realizacji zadania,

Pkt2)przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji inwestycji.

3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego dotowany podmiot dołącza kserokopie rachunków i faktur oraz następujące dokumenty:

Pkt1)oświadczenie, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych, a dotowany podmiot uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia i dokonał wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

Pkt2)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały – oświadczenie lub protokół odbioru i uruchomienia zainstalowanego urządzenia grzewczego, wystawiony przez wykonawcę prac (instalatora);

Pkt3)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały – dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku oraz dokument potwierdzający nadanie numeru porządkowego budynkowi;

Pkt4)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały – protokół odbioru robót i dopuszczenia wykonanego przyłącza kanalizacyjnego do eksploatacji, sporządzony przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne, zarządzające komunalną siecią kanalizacyjną, wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci kanalizacyjnej, przy czym w przypadku przyłączy kanalizacyjnych, których wykonanie nie było związane z równoczesną realizacją przez Gminę Cieszyna odcinka sieci kanalizacyjnej – zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy przyłącza kanalizacyjnego;

Pkt5)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 uchwały:

a) zgłoszenia lub pozwolenia wymagane przepisami odrębnymi,

b) protokół przekazania przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania, sporządzony przez osobę uprawnioną;

Pkt6)w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały:

a) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych, wraz z informacją o łącznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych i poddanych unieszkodliwieniu,

b) kartę przekazania odpadów podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

4. Dotowany podmiot wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem finansowo-rzeczowym, przedkłada do wglądu oryginały dokumentów wyszczególnionych w ust. 3 pkt. 2-6.

5. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji, winny być opatrzone adnotacją „Stwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisem dotowanego podmiotu.

6. Rozliczenie finansowe przekazanej dotacji nastąpi nie później niż 15 dni po ustalonym terminie realizacji inwestycji, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia następnego roku.

7. Dotowany podmiot jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie obejmującym dotowaną inwestycję oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

8. W razie wątpliwości co do prawdziwości wysokości poniesionych przez dotowany podmiot kosztów, wynikających z rozliczenia rzeczowo-finansowego, Burmistrz Miasta Cieszyna może ograniczyć kwotę dotacji celowej odnosząc się do średnich stawek rynkowych.

§ 12. 1. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu miasta niezwłocznie po zakończeniu inwestycji, jednak nie później niż 15 dni od określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji.

2. Od kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1, zwróconej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następnego po upływie terminu.

3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotowany podmiot zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Zwrotowi do budżetu Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta, o których mowa w ust. 3 nalicza się począwszy od dnia:

Pkt1)przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

Pkt2)następnego po upływie terminu określonego w ust. 3 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 13. 1. Dotowany podmiot jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Gminy Cieszyn przeprowadzenie kontroli nieruchomości, na której wykonano dotowaną inwestycję przez okres 10 lat od daty rozliczenia umowy.

2. Dotowany podmiot jest zobowiązany do zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia jej przekazania z budżetu Gminy w przypadku:

Pkt1)uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1;

Pkt2)stwierdzenia w wyniku kontroli likwidacji dotowanych urządzeń grzewczych lub zainstalowania urządzeń grzewczych na paliwo stałe (z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały);

Pkt3)stwierdzenia w wyniku kontroli braku eksploatacji lub eksploatacji przepompowni ścieków lub przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta.

§ 14. Posiadacze nieruchomości położonych poza aglomeracją Cieszyn, którzy otrzymali dotację celową do dofinansowania kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, nie mają prawa do otrzymania dofinansowania inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały dla tej samej nieruchomości (budynku) w przypadku zakończenia eksploatacji dofinansowanej oczyszczalni.

§ 15. W przypadku inwestycji planowanych do realizacji w roku 2011, wnioski o udzielenie dotacji celowej należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2011 r., a pozostałe przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

Załącznik do Uchwały Nr VI/42/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 10 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

dotacje wniosek projekt 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »