| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/127/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Mysłowice programu pn.: "Samorządowy program pomocy indywidualnej na restrukturyzację udzielanej przedsiębiorcom"


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 67 b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Mysłowice program pn.: "Samorządowy program pomocy indywidualnej na restrukturyzację udzielanej przedsiębiorcom" - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 3. Program obowiązuje do dnia 9 października 2012r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2011r.
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
 
Załącznik do uchwały Nr IX/127/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Samorządowy program pomocy indywidualnej na restrukturyzację udzielanej przedsiębiorcom na podstawie art. 67a, art. 67b § 1 pkt 3 lit i oraz art. 67b § 3 ustawy
1) Program określa ramowe zasady ubiegania się przedsiębiorców o udzielenie pomocy indywidualnej na restrukturyzację.
2) Pomoc indywidualna na restrukturyzację wymaga przeprowadzenia postępowania notyfikacyjnego przewidzianego w rozdz. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
3) Beneficjentem pomocy, o której mowa w pkt 1 może być wyłącznie przedsiębiorca spełniający jeden z poniższych warunków:
a) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Miasta Mysłowice;
b) jest podatnikiem w rozumieniu przepisów:
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.);
c) spełnia definicję „przedsiębiorstwa zagrożonego” zawartą w Komunikacie Komisji „Wytyczne Wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw”;
d) posiada status „dużego przedsiębiorcy” – oceniany na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2010r. Nr 220, poz. 1447);
e) na uzyskanie statusu „przedsiębiorstwa zagrożonego” miały wpływ zdarzenia nadzwyczajne, niezależne od działania, bądź zaniechania podatnika, w tym: zdarzenia losowe inne niż uwarunkowania gospodarcze obowiązujące na rynku (np. pożar) lub zdarzenia spowodowane działaniem sił przyrody (np. susza, powódź).
4) Zgodnie z zapisem art. 13 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 2, podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do uzyskania opinii Prezydenta Miasta Mysłowice o możliwości udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego na zasadach określonych w planie restrukturyzacji.
5) Pomoc udzielana jest w formach przewidzianych w art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa.
6) Postępowaniem restrukturyzacyjnym mogą zostać objęte należności podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w przepisach wymienionych w pkt 3 lit. b.
7) Przewidywana wysokość należności o których mowa w pkt 6 oraz oczekiwana przez przedsiębiorcę forma (formy) wsparcia powinna zostać objęta wnioskiem o wydanie przez Prezydenta Miasta Mysłowice opinii o możliwości udzielenia pomocy.
8) Wniosek o wydanie opinii powinien zostać złożony łącznie z planem restrukturyzacji, o którym mowa w art.13 ust. 3 ustawy powołanej w pkt 2.
9) Opinia Prezydenta o możliwości udzielenia pomocy zawiera również projekt decyzji podatkowej.
10) Projekt decyzji obejmuje należności według ich stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.
11) Po dokonaniu notyfikacji, podmiot ubiegający się o pomoc indywidualną na restrukturyzację składa Prezydentowi Miasta Mysłowice wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »