| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIII/250/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej „Ośrodkiem”został utworzony na mocy uchwały Nr X/60/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 01 marca 1990 roku.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1362 z późn. zm.);

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz 992 z późn. zm.);

3. ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz 7

z późn. zm.);

4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami);

5. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.);

6. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

8. niniejszego Statutu.

§ 3.

1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wodzisław Śląski.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren miasta Wodzisław Śląski.

Rozdział II.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4.

1. Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek jest realizatorem zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5.

Przy wykonywaniu zadań własnych gminy Ośrodek kieruje się ustaleniami Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1.przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej oraz o dodatkach mieszkaniowych;

3. prowadzenie pracy socjalnej;

4. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6. realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych;

7. realizację programów systemowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

8. realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 7.

1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Ośrodka dokonuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, który jest również jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Pod nieobecność Dyrektora jego funkcję sprawuje Zastępca Dyrektora.

§ 8.

Szczegółową strukturę organizacyjną, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialności oraz schemat organizacyjny Ośrodka określa ustalony przez Dyrektora Regulamin Organizacyjny.

§ 9.

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3. Organizację pracy jak również zakresy czynności pracowników ustala Dyrektor Ośrodka, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział IV.
Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10.

1. Majątek Ośrodka stanowi własność gminy Wodzisław Śląski.

2. Majątek Ośrodka stanowią środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie Ośrodka.

3. Ośrodek zarządza powierzonym mu majątkiem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 11.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawach o finansach publicznych i o rachunkowości.

2. Działalność Ośrodka finansowana jest:

a) ze środków budżetu Gminy;

b) z dotacji celowych z budżetu Państwa;

c) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Dyrektor oraz w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Ośrodka.

5. Ośrodek posiada własne rachunki bankowe.

§ 12.

Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego.

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »