| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze

Na podstawie:art. 5c pkt1, art.6 ust 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze -zwane dalej „Przedszkolem”- obejmujące nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne.

§ 2.

1. Ustala się opłatę wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń Przedszkola wymienionych w § 1, w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę, począwszy od szóstej godziny.

2. Należność z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w ust. 1 i jest wnoszona z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 3.

Liczbę godzin świadczeń stanowiącą podstawę wyliczenia należności wymienionej w § 2 ust. 2 ustala się w oparciu o oświadczenie składane przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedzającego rok szkolny.

§ 4.

1. Zwalnia się z opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1, rodziców lub prawnych opiekunów, za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń Przedszkola oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata o której mowa w § 2 ust. 1 wynosi 50% stawki, za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXIII/163/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola w Kobiórze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r., Nr 85, poz. 1878 ).


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2011r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »