| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze

Na podstawie:art. 5c pkt1, art.6 ust 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

Świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze -zwane dalej „Przedszkolem”- obejmujące nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne.

§ 2.

1. Ustala się opłatę wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń Przedszkola wymienionych w § 1, w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę, począwszy od szóstej godziny.

2. Należność z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej w ust. 1 i jest wnoszona z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 3.

Liczbę godzin świadczeń stanowiącą podstawę wyliczenia należności wymienionej w § 2 ust. 2 ustala się w oparciu o oświadczenie składane przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedzającego rok szkolny.

§ 4.

1. Zwalnia się z opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1, rodziców lub prawnych opiekunów, za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń Przedszkola oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata o której mowa w § 2 ust. 1 wynosi 50% stawki, za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXIII/163/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola w Kobiórze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r., Nr 85, poz. 1878 ).


§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2011r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »