| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 127/VIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu

na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 pkt 8, art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), art. 22a ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sonowcu

uchwala co następuje:

§ 1. W ramach działań wpisujących się w obszar polityki prorodzinnej prowadzonej przez Gminę Sosnowiec ustanawia się dodatkową formę wsparcia, finansowaną ze środków własnych gminy, polegającą na przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu, zwanej dalej zapomogą.

§ 2. Zapomoga przyznawana jest matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zwanymi dalej osobami uprawnionymi, bez względu na ich dochód

§ 3. Wysokość zapomogi, przyznawanej osobom uprawnionym z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu, wynosi 1.000 zł ( jeden tysiąc złoty) na każde żywo urodzone dziecko.

§ 4. Zapomoga przysługuje, jeżeli matka, ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny zamieszkuje na terenie Miasta Sosnowiec co najmniej rok przed urodzeniem dzieci.

§ 5. Zapomoga przyznawana jest jednorazowo jednej z osób uprawnionych.

§ 6. Zapomoga nie przysługuje w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 7. 1. Przyznanie zapomogi poprzedzone jest wizytą pracownika socjalnego w środowisku osoby uprawnionej do przyznania zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu.

2. Zapomoga przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, składany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dzieci.

3. Wniosek o przyznanie zapomogi złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać dane dotyczące:

1) uprawnionego wnioskodawcy – w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, miejsce zamieszkania,

2) dzieci na które przysługuje zapomoga – w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania.

5. Do wniosku dołącza się:

1) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci,

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Sosnowca przez co najmniej rok przed urodzeniem dzieci.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »