| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz z późn. zm

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii w sprawie zmiany regulaminu u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

§2 Obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń winien być realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz przez podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość nawierzchni. Zabrania się hałdowania śniegu, lodu i błota w miejscach utrudniających opróżnianie pojemników na odpady.;

2) W §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Segregacją objęte są następujące odpady:

1) szkło - w tym: opakowania szklane - butelki, słoiki i inne, stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych,

2) tworzywa sztuczne i metale - w tym: opakowania z tworzyw sztucznych - butelki po napojach, butelki po płynach do prania i mycia, opakowania po artykułach spożywczych i kosmetykach, opakowania aluminiowe, opakowania ze stali, opakowania po sokach i mleku typu Tetra-Pack,

3) papier - w tym: opakowania papierowe i kartonowe, gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, książki, itp. wolne od zszywek i innych części metalowych,

4) tekstylia - w tym: odzież, tkaniny, wełna, itp.,

5) odpady niebezpieczne:

a) przeterminowane leki,

b) baterie,

c) akumulatory,

d) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin,

6) odpady wielkogabarytowe (tj. meble, dywany, wykładziny, wózki dziecięce itp.),

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tj. lodówki, telewizory, monitory, kuchenki gazowe, pralki itp.),

8) odpady z remontów (np. gruz betonowy, ceglany, dekarski itp.),

9) odpady organiczne z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych itp.;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

§7 Dla potrzeb selektywnej zbiórki używane są:

1) pojemniki o pojemności 1100 l, znajdujące się w ogólnodostępnych punktach segregacji odpadów, utrzymane w następującej kolorystyce:

a) białe - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

b) zielone - z przeznaczeniem na odpady szklane kolorowe lub mieszane,

c) niebieskie - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

d) żółte - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe i opakowania typu Tetra-Pack,

2) pojemniki o pojemności do 150 l w kolorze brązowym - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) worki na odpady segregowane:

a) zielone – z przeznaczeniem na odpady szklane kolorowe lub mieszane,

b) niebieskie – z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

c) żółte – z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i opakowania typu Tetra-Pack, stosowane tylko w rejonach gminy, gdzie większość zabudowy stanowią budynki jednorodzinne,

4) pojemniki na specyficzne rodzaje odpadów, tj. tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie, gruz budowlany itp.;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

§8 1. Odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz odpady z remontów nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi.

2. Zużytą odzież i tekstylia należy umieszczać w specjalnych pojemnikach znajdujących się w wybranych punktach miasta.

3. Odpady niebezpieczne gromadzi się następująco:

1) przeterminowane leki – w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach,

2) zużyte baterie – w punktach sprzedaży lub w specjalnych pojemnikach w niektórych instytucjach i w placówkach oświatowych biorących udział w akcji „Człowieku, chomikuj baterie” i innych tego typu akcjach,

3) zużyte akumulatory – w punktach ich sprzedaży.

4) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin – cyklicznie co roku w miesiącu lipcu w zorganizowanych mobilnych punktach dla poszczególnych dzielnic.

4. Odpady wielkogabarytowe należy:

1) w zabudowie wielorodzinnej wystawiać przed śmietnik w każdy czwartek,

2) w zabudowie jednorodzinnej wystawiać w miejscu ustawienia worków z odpadami segregowanymi raz na kwartał w terminie zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera się według potrzeb bezpośrednio z gospodarstwa domowego w terminie ustalonym telefonicznie z firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych.

6. Odpady z remontów należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach w sposób zapewniający ograniczenie pylenia. Odbiór odpadów odbywa się:

1) poprzez firmę zajmującą się odbiorem odpadów,

2) w miejskim punkcie zbiórki odpadów z remontów, w przypadku samodzielnego wywozu nie więcej niż 500 kg jednorazowo tych odpadów przez właścicieli nieruchomości.

7. Z terenów zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych itp. zaleca się wydzielenie odpadów zielonych i ich kompostowanie. Odbiór odpadów odbywa się:

1) poprzez firmę odbierającą odpady segregowane oraz zmieszane,

2) w miejskiej kompostowni odpadów, w przypadku samodzielnego wywozu;

5) §9 otrzymuje brzmienie:

§9 Maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku w latach 2010-2020 wynoszą:

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75%, tj. 7561 Mg rocznie,

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50%, tj. 5040 Mg rocznie,

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 25%, tj. 2520 Mg rocznie, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. wynoszącej 10081 Mg (na podstawie danych z zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami) .;

6) w §11 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

2a Odpady komunalne biodegradowalne zbierane selektywnie do pojemników dostarczonych przez przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych muszą być odbierane z terenu nieruchomości z minimalną częstotliwością dwa razy w miesiącu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »