| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/101/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz z późn. zm

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii w sprawie zmiany regulaminu u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

§2 Obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń winien być realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz przez podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość nawierzchni. Zabrania się hałdowania śniegu, lodu i błota w miejscach utrudniających opróżnianie pojemników na odpady.;

2) W §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Segregacją objęte są następujące odpady:

1) szkło - w tym: opakowania szklane - butelki, słoiki i inne, stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych,

2) tworzywa sztuczne i metale - w tym: opakowania z tworzyw sztucznych - butelki po napojach, butelki po płynach do prania i mycia, opakowania po artykułach spożywczych i kosmetykach, opakowania aluminiowe, opakowania ze stali, opakowania po sokach i mleku typu Tetra-Pack,

3) papier - w tym: opakowania papierowe i kartonowe, gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, książki, itp. wolne od zszywek i innych części metalowych,

4) tekstylia - w tym: odzież, tkaniny, wełna, itp.,

5) odpady niebezpieczne:

a) przeterminowane leki,

b) baterie,

c) akumulatory,

d) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin,

6) odpady wielkogabarytowe (tj. meble, dywany, wykładziny, wózki dziecięce itp.),

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tj. lodówki, telewizory, monitory, kuchenki gazowe, pralki itp.),

8) odpady z remontów (np. gruz betonowy, ceglany, dekarski itp.),

9) odpady organiczne z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych itp.;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

§7 Dla potrzeb selektywnej zbiórki używane są:

1) pojemniki o pojemności 1100 l, znajdujące się w ogólnodostępnych punktach segregacji odpadów, utrzymane w następującej kolorystyce:

a) białe - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

b) zielone - z przeznaczeniem na odpady szklane kolorowe lub mieszane,

c) niebieskie - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

d) żółte - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe i opakowania typu Tetra-Pack,

2) pojemniki o pojemności do 150 l w kolorze brązowym - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) worki na odpady segregowane:

a) zielone – z przeznaczeniem na odpady szklane kolorowe lub mieszane,

b) niebieskie – z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

c) żółte – z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i opakowania typu Tetra-Pack, stosowane tylko w rejonach gminy, gdzie większość zabudowy stanowią budynki jednorodzinne,

4) pojemniki na specyficzne rodzaje odpadów, tj. tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie, gruz budowlany itp.;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

§8 1. Odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz odpady z remontów nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi.

2. Zużytą odzież i tekstylia należy umieszczać w specjalnych pojemnikach znajdujących się w wybranych punktach miasta.

3. Odpady niebezpieczne gromadzi się następująco:

1) przeterminowane leki – w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach,

2) zużyte baterie – w punktach sprzedaży lub w specjalnych pojemnikach w niektórych instytucjach i w placówkach oświatowych biorących udział w akcji „Człowieku, chomikuj baterie” i innych tego typu akcjach,

3) zużyte akumulatory – w punktach ich sprzedaży.

4) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin – cyklicznie co roku w miesiącu lipcu w zorganizowanych mobilnych punktach dla poszczególnych dzielnic.

4. Odpady wielkogabarytowe należy:

1) w zabudowie wielorodzinnej wystawiać przed śmietnik w każdy czwartek,

2) w zabudowie jednorodzinnej wystawiać w miejscu ustawienia worków z odpadami segregowanymi raz na kwartał w terminie zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera się według potrzeb bezpośrednio z gospodarstwa domowego w terminie ustalonym telefonicznie z firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych.

6. Odpady z remontów należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach w sposób zapewniający ograniczenie pylenia. Odbiór odpadów odbywa się:

1) poprzez firmę zajmującą się odbiorem odpadów,

2) w miejskim punkcie zbiórki odpadów z remontów, w przypadku samodzielnego wywozu nie więcej niż 500 kg jednorazowo tych odpadów przez właścicieli nieruchomości.

7. Z terenów zieleni miejskiej, przydrożnej, przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych itp. zaleca się wydzielenie odpadów zielonych i ich kompostowanie. Odbiór odpadów odbywa się:

1) poprzez firmę odbierającą odpady segregowane oraz zmieszane,

2) w miejskiej kompostowni odpadów, w przypadku samodzielnego wywozu;

5) §9 otrzymuje brzmienie:

§9 Maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku w latach 2010-2020 wynoszą:

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75%, tj. 7561 Mg rocznie,

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50%, tj. 5040 Mg rocznie,

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 25%, tj. 2520 Mg rocznie, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. wynoszącej 10081 Mg (na podstawie danych z zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami) .;

6) w §11 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

2a Odpady komunalne biodegradowalne zbierane selektywnie do pojemników dostarczonych przez przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych muszą być odbierane z terenu nieruchomości z minimalną częstotliwością dwa razy w miesiącu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »