| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/123/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich nadanego Uchwałą Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45. poz. 235), art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/99/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r.wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Rekrutację dzieci do Żłobka przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę miejsc, komisja rozpatrująca wnioski może zastosować zasadę preferencji przyjmując w pierwszej kolejności:

1) dzieci mieszkające na terenie Piekar Śląskich,

2) dzieci matek i ojców inwalidów I, II grupy w przypadku gdy współmałżonek pracuje,

3) dzieci obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze,

4) dzieci pracujących matek i ojców samotnie je wychowujących,

5) dzieci z rodzin zastępczych,

6) dzieci z rodzin zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej,

3. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

1) pozytywna opinia komisji rozpatrującej wnioski i decydującej o kolejności przyjęć w oparciu o zasady wymienione w ust. 1 i 2,

2) zawarcie umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług Żłobka.

4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

5. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzanie przez rodzica albo opiekuna prawnego, woli korzystania z usług Żłobka.

6. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

7. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

2) skreśla się § 8,

3) paragrafy od 9 do 12 otrzymują odpowiednio numerację od 8 do 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »