| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna, określający:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego tryb i sposób udzielania gminnego stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) regulaminie – rozumie się przez to postanowienia niniejszej uchwały,

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

3) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy zamieszkujące na terenie Gminy Pszczyna,

4) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy,

5) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy,

6) kryterium dochodowym – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w § 1 pkt 1 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).

§ 3. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

Kategoria stypendium

Dochód na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

I

dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia niższy niż 300,00 zł

od 75,00 zł do 182,00 zł

II

dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia równy lub wyższy niż 300,00 zł oraz niższy lub równy wysokości określonej w § 1 pkt 1 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055).

80% ustalonej wysokości stypendium szkolnego dla „kat. I” lecz nie mniej niż 72,80 zł

§ 4. Stypendium może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadkach określonych w art. 90d. ust. 4 ustawy,

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

§ 5. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

1) wniosek o przyznanie stypendium składa się do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w siedzibie Ośrodka, 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu,

2) o stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Pszczyna oraz spełniają warunki wymienione w art. 90d ust. 1 ustawy,

3) długość okresu, na jaki przyznaje się stypendium może wynieść maksymalnie 10 miesięcy tj. na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych maksymalnie 9 miesięcy tj. na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym,

4) stypendium w formie, o której mowa § 4 pkt 1 jest realizowane poprzez częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b. ust. 3 pkt 2. ustawy, o poniesionym wydatku edukacyjnym,

5) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b. ust. 3 pkt 2. ustawy, o poniesionym wydatku edukacyjnym,

6) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 3 jest udzielane poprzez częściową lub całkowitą refundację:

a) kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę biletów miesięcznych, oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu,

b) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu,

7) stypendium w formie, o której mowa w § 4 pkt 4 może zostać przyznane na wniosek strony ubiegającej się o stypendium szkolne w myśl art. 90d ust. 5 ustawy. W tym przypadku Organ przyznający stypendium zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego stypendium szkolnego poprzez przedłożenie oryginałów faktur, innych imiennych dowodów zakupu, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b. ust. 3 pkt 2. ustawy. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne,

8) stypendium szkolne jest wypłacane w formie gotówkowej, w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy. Wypłata przyznanego decyzją stypendium następuje po uprawomocnieniu się decyzji w przeciągu 14 dni licząc od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybraną formą pomocy lub licząc od daty złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne (dot. formy, o której mowa w § 4 pkt 4),

9) katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość zasiłku wynosi jednorazowo od 91,00 zł do 455,00 zł.

§ 7. Zasiłek może być udzielony uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 8. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego:

1) wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w siedzibie Ośrodka, 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a,

2) o zasiłek szkolny ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Pszczyna oraz spełniają warunki wymienione w art. 90e ust. 1 ustawy,

3) o zasiłek szkolny ubiegać się można w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

4) zasiłek w formie, o której mowa § 7 pkt 1 może zostać przyznany na wniosek strony ubiegającej się o zasiłek szkolny, jeżeli zakres potrzeb edukacyjnych ucznia lub słuchacza wykracza poza formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub, gdy Organ przyznający stypendium uzna za niemożliwe spełnienie warunku uprzedniego dostarczenia oryginałów faktur i innych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych. W tym przypadku Organ przyznający zasiłek zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku rozliczania się z otrzymanego zasiłku szkolnego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne,

5) zasiłek w formie, o której mowa § 7 pkt 2, jest udzielany poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia Dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b. ust. 3 pkt 2. ustawy, o poniesionym wydatku edukacyjnym,

6) katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach zasiłku szkolnego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

7) zasiłek szkolny jest wypłacany w formie gotówkowej, w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy. Wypłata przyznanego decyzją zasiłku następuje po uprawomocnieniu się decyzji w przeciągu 14 dni licząc od daty przedłożenia przez Wnioskodawcę imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybraną formą pomocy lub licząc od daty złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne (dot. formy, o której mowa w § 7 pkt 1),

8) zdarzenia losowe, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny to w szczególności:

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,

b) kradzieże,

c) wypadki,

d) śmierć członka rodziny,

e) wydatki związane z chorobą w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia,

f) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XL/455/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 209, poz. 3903).

§ 10. Postanowienia końcowe:

1) wykonanie postanowień uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

2) uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »