| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/199/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej (uchwała Nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 roku)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591z 2001 roku, z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21.12.1999 roku z późniejszymi zmianami), wobec nie wniesienia uwag,

Rada Miejska
uchwala

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej, (uchwała Nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 roku, ogł. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 92, poz. 2000 z 29.05.2009 r.).

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana planu obejmuje teren o powierzchni 3,49 ha, położony przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od alei Gen. Andersa, oznaczony symbolem U-02 na rysunku zmienianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Oznaczenie i linie rozgraniczające teren określony na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §3 nie ulegają zmianie.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. W uchwale Nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt. 1 lit b otrzymuje brzmienie: „zakaz lokalizacji:

a) określonych w przepisach szczególnych instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

b) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w jednostce U-02,

c) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem:

- linii elektroenergetycznych,

- sieci kanalizacyjnych,

- rurociągów służących do przesyłania wody i gazu,

- dróg publicznych,

- stacji paliw w jednostkach U-01 i U-02,

- stacji obsługi i remontu pojazdów w jednostce U-02,

- zakładu blacharsko-lakierniczego w jednostce U-02, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych,

- inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w jednostce U-02,”;

2) w § 8 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „dopuszcza się:

a) produkcję o wysokim poziomie technologicznym, wyspecjalizowaną, parki technologiczne dla ośrodków badawczo-rozwojowych, usługi komercyjne w tym hurtownie,

b) handel w obiektach o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 , centra magazynowo-dystrybucyjne, składy, parkingi,

c) centrum hotelowo-konferencyjne, salon motoryzacyjny, usługi związane z turystyką i z rozrywką,

d) lokalizację dróg wewnętrznych, wprowadzenie zieleni izolacyjnej, lokalizację obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną i obsługą funkcji podstawowej,

e) w jednostce oznaczonej na rysunku planu symbolem U-02:

- stację obsługi i remontu pojazdów,

- zakład blacharsko-lakierniczy w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych”;

3) w § 8 pkt. 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „maksymalna powierzchnia zabudowy budynków: 35% powierzchni działki budowlanej dla jednostki U-01 i 50% powierzchni działki budowlanej dla jednostki U-02,

a) dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabudowy budynków do 50% powierzchni działki budowlanej, pod warunkiem uwzględnienia odpowiedniej ilości stanowisk parkingowych w ramach powierzchni zabudowy budynków (np. parking podziemny)”.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »