| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 38/KT/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kłobuck; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Kłobuck prowadzenia zadania p.n.: "Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Kłobuck, z siedzibą w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Nowaka.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Kłobuck prowadzenia zadania p.n.: "Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie".

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Kłobuck pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. aktualizację projektu przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie, wykonanego przez BIPROSTAL Sp. Akcyjna Firma Inżynieryjno-Konsultingowa z Krakowa w 2007 r. na zlecenie Gminy Kłobuck, zgodnie z porozumieniem nr 31/KT/2007 z dnia 22.05.2007 r. zawartym pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck powierzającym Gminie Kłobuck prowadzenie zadania mającego za cel opracowanie ww. projektu oraz wykonanie stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania wymaganej prawem decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał. 1E),

c. przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia dla zakresu obejmującego przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie.

4. Gmina Kłobuck uzyska opinie niezbędne do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Kłobuck na wniosek Burmistrza.

5. Gmina Kłobuck uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy Kłobuck na wniosek Burmistrza. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać, oprócz wymaganych danych osobowych, projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację dla zamierzenia budowlanego dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie przygotowany w standardzie wymaganym przez Wojewodę Ślaskiego, zaakceptowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2011 r.

§ 2.

1. Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

2. Koszt zadania, o którym mowa w pkt 1, określono na podstawie umowy - ugody zawartej w dniu 8.11.2010 r. pomiędzy Gminą Kłobuck a firmą MEDIATECH Paweł Wieczorek z Radomska, której to firmie Gmina Kłobuck powierzyła umową nr 96/ZPI/V/2010 z dnia 21.05.2010 r. wykonanie aktualizacji projektu przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie.

3. Gmina Kłobuck uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % jego kosztów.

4. Gmina Kłobuck posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 5.000 zł.

5. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

6. Gmina Kłobuck udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

7. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Kłobuck otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Kłobuck w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

8. W przypadku, gdy wystąpią inne koszty ponad te określone w pkt 1, koszty te w całości poniesie Gmina Kłobuck.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Kłobuck środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 7 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o których mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o której mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Gmina Kłobuck oświadcza, że wyłonienie wykonawcy zadania, zawarcie umowy oraz umowy - ugody zostało dokonane przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamowień publicznych.

2. Gmina Kłobuck przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy zadania.

3. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, leżą po stronie Gminy Kłobuck i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Gminy Kłobuck i na jej zlecenie.

4. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

5. Gmina Kłobuck będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Gminę z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

6. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Gminę Kłobuck z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gminę zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

7. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2012 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Gmina Kłobuck dokona odbioru końcowego zaktualizowanego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji o której mowa w § 2 pkt 7 należy dokonać w terminie do 30 dni od dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Gmina Kłobuck oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadziła wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkch w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 491 i 492 z ul. Strażacką w Łobodnie w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień miedzy stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Kłobuck

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Krzysztof Nowak


WZÓR Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "AKTUALIZACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 491 I 492 Z UL. STRAŻACKĄ W ŁOBODNIE"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Przewidywany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania:

Województwo

Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

3

Przygotowanie SIWZ

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

7

Przekazanie środków finansowych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »