| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pietrowice Wielkie uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej "Zespołem" powołuje zgodnie z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie w drodze zarządzenia.

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Pietrowice Wielkie a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji ( jednostek zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami (jednostkami).

4. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadania w ramach pracy w Zespole.

§ 3. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:

1. na wniosek członka;

2. ) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3. na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4. z powodu naruszenia przez członka Zespołu poufności danych, o których mowa w § 2 ust. 4,

5. w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Pietrowice Wielkie w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa art. 9 a ustawy powołanej w § 2.

3. . Zgodnie z art. 9 a ust. 6 ustawy na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym

4. Na wniosek przewodniczącego Zespołu, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza Zespołu spośród pozostałych członków Zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.

6. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu

7. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

9. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne

2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

10. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych

11. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich przy ul Szkolna 5.

12. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich.

§ 5. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie i publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »