| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/110/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 13 czerwca 2011r.

w sprawie ustanowienia nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz zasad i trybu ich przyznawania

w sprawie ustanowienia nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz zasad i trybu ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art.31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala

§ 1.

Ustanowić nagrody Miasta Zabrze przyznawane:

1)zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwi międzynarodowym lub krajowym,

2)trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

3)osobom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.

§ 2.

Przyjąć regulamin przyznawania nagród, o których mowa w § 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 czerwca 2011 r.

REGULAMIN

przyznawania nagród Miasta Zabrze za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród Miasta Zabrze zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom zasłużonym w osiąganiu tych wyników oraz osobom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.

§ 2.

1. Za wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym, uprawniający do otrzymania nagrody, należy rozumieć:

a) zajęcie miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski,

b) zajęcie miejsca od I do III w zawodach najwyższej rangi mistrzowskiej, organizowanych na szczeblu krajowym (w dyscyplinie, w której nie są rozgrywane oficjalne Mistrzostwa Polski),

c) zajęcie miejsca od I do III w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski,

d) awans drużyny do najwyższej klasy rozgrywkowej.

2. Za wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym, uprawniający do otrzymania nagrody, należy rozumieć:

a) zajęcie miejsca od I do X w Mistrzostwach Świata,

b) zajęcie miejsca od I do XX w Igrzyskach Olimpijskich oraz w Igrzyskach Paraolimpijskich,

c) zajęcie miejsca od I do VIII w Mistrzostwach Europy,

d) zajęcie miejsca od I do V w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy lub Pucharu Świata.

3. Nagrody Miasta Zabrze mogą być też przyznawane osobie:

a) za całokształt osiągnięć sportowych w trakcie kariery zawodniczej lub trenerskiej, w której jako zawodnik lub trener osiągnął wyniki opisane w pkt. 1 i 2.

b) za wykazanie się wyczynem sportowym najwyższej rangi w określonej dyscyplinie sportowej.

§ 3.

1. Za osiągnięcia wymienione w par. 2 - indywidualne lub zespołowe - przyznawane mogą być nagrody pieniężne.

2. Nagroda pieniężna może być przyznana w wysokości do 10-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych oraz konkurencji zespołowych w dyscyplinach indywidualnych (w przypadku, kiedy jest prowadzona oficjalnie klasyfikacja zespołowa) można przyznać nagrodę pieniężną zbiorową w wysokości do 50% nagrody pieniężnej indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny, występujących w trakcie gry na boisku oraz przez współczynnik 2,5. O wysokości nagrody dla poszczególnych zawodników decyduje osobisty wkład w osiągnięcie wyniku, o którym mowa w par. 2, wskazany i uzgodniony z wnioskodawcą.

§ 4.

1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który:

1)uprawia dyscyplinę sportu, w której funkcjonuje polski związek sportowy figurujący w wykazie ogłaszanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

oraz

2)w momencie uzyskania wyniku, za który przyznawana jest nagroda:

a) był członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Zabrze

lub

b) swoimi wynikami, o których mowa w par. 2, promował miasto Zabrze

lub

c) był mieszkańcem Zabrza (za mieszkańca Zabrza uznaje się osobę, która zamieszkuje w Zabrzu, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

2. Nagrodę może otrzymać drużyna, która:

a) uczestniczyła w rozgrywkach określonej dyscypliny sportu, w której funkcjonuje polski związek sportowy figurujący w wykazie ogłaszanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

oraz

b) reprezentowała w momencie uzyskania wyniku, za który przyznawana jest nagroda, klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, którego siedzibą jest miasto Zabrze.

§ 5.

Nagrody mogą być również przyznawane trenerom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych, o których mowa w par. 2, przez zawodników lub drużyny spełniające przesłanki określone w par. 4.

§ 6.

Zawodnik lub drużyna mogą otrzymać tylko jedną nagrodę za wyniki uzyskane w jednym roku kalendarzowym.

§ 7.

1. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta na podstawie pozytywnego zaopiniowania wniosków przez Komisję ds. przyznawania nagród sportowych.

2. Komisję, o której mowa w pkt. 1, powołuje Prezydent Miasta. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta, w tym wskazany przez niego Przewodniczący Komisji oraz trzech przedstawicieli Rady Miejskiej.

2. Komisja opiniuje poszczególne wnioski i kwalifikuje kandydatury do nagród w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich członków komisji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 8.

Komisja może wnioskować o przyznanie nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta,

b) radnych Rady Miejskiej,

c) klubów, związków i stowarzyszeń sportowych,

d) dyrektorów zabrzańskich placówek oświatowych,

e) mieszkańców miasta.

§ 9.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

a) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody,

b) informację o osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego, za który nagroda ma być przyznana, potwierdzoną przez odpowiedni polski związek sportowy,

c) uzasadnienie wniosku.

§ 10.

1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody za wyniki w danym roku kalendarzowym należy składać w wydziale właściwym ds. sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu w terminie:

a) do 31 lipca danego roku za wyniki uzyskane w okresie pierwszego półrocza tego roku,

b) do 31 stycznia następnego roku w przypadku uzyskania wyników, w okresie drugiego półrocza danego roku.

2. W odniesieniu do wyników sportowych uzyskanych w II półroczu 2010 roku i I półroczu 2011 roku wnioski należy składać do 21 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) stwierdzenia braków formalnych lub błędów we wniosku.

§ 11.

1. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków i zakwalifikowaniu kandydatur do nagród, przedstawia propozycje nagrodzonych i wysokości nagród pieniężnych Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta podejmuje decyzję o przyznaniu nagród, pod warunkiem zagwarantowania środków na ten cel w budżecie miasta w danym roku budżetowym.

2. Komisja ma prawo przedstawiać więcej niż jedną propozycję przyznania nagród.

3. Przekazanie przyznanych nagród następuje odpowiednio najpóźniej do dwóch miesięcy po ich przyznaniu.

§ 12.

Za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe, oprócz nagród pieniężnych, decyzją Prezydenta Miasta, mogą być wręczane dyplomy (listy gratulacyjne), trofea sportowe i upominki (upominki do wartości 200 zł).

§ 13.

Prezydent Miasta na wniosek Komisji może podjąć decyzję o przyznaniu Nagrody Miasta Zabrze osobom, które spełniają kryteria, o których mowa w par. 2, pkt 3, w dowolnym czasie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »