| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala , co następuje :

§ 1. Wprowadzić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kłomnice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 201/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik do Uchwały Nr 62/IX/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanymi w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży są:

a) stypendium szkolne

b) zasiłek szkolny.

§ 2. 1) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem" określa:

a) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

b) formy udzielania stypendium szkolnego,

c) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

d) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

§ 3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie gminy Kłomnice rozpoczynającym lubkontynuującym naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 1. 1) Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia i innych szczególnych okoliczności przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2) Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny ustala się według następującychkryteriów:

a) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi poniżej 40% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 100% (grupa I),

b) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi od 40% do 70% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi do 60% (grupa II),

c) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 70% kwoty, o której mowaw art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi do 40% (grupa III).

3) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

4) Stypendium ulega podwyższeniu o 10% w przypadku gdy w rodzinie ucznia występuje:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f) alkoholizm lub narkomania,

g) rodzina jest niepełna,

h) wystąpiło zdarzenie losowe.

5) Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1) Stypendium szkolne może być przyznane w następującej formie:

a) całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w tym zwłaszcza: zajęciach wyrównawczych, sportowych, artystycznych, muzycznych, języków obcych,

b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy, w tym w szczególności: kosztów dojazdów, czesnego, zakwaterowania i innych opłat,

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności poprzez zakup: podręczników, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, materiałów do zajęć plastycznych, strojów gimnastycznych, zeszytów, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, oraz zakupu innych przedmiotów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjnym,

d) świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2) Uczniowie, którzy otrzymują jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 2. Pomoc materialna w formie zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo następować będzie poprzez dokonywanie zakupu, w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, pomocy edukacyjnych i przekazania tych pomocy uczniom biorącym udział w tych zajęciach.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1) Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2) Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

a) rodziców /prawnych opiekunów/ albo pełnoletniego ucznia,

b) dyrektora szkoły.

3) Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.

4) Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w szkole w przypadku uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy.

5) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 Regulaminu

6) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

7) W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

8) Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w rozdziale III § 1 ust.1 realizowane będzie w terminach wynikających z decyzji administracyjnej, po przedstawieniu faktur VAT, imiennych biletów miesięcznych lub rachunków imiennych lub dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne w danym roku szkolnym.

9) Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

10) Wypłata stypendium szkolnego odbywać się będzie w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach lub przelewem bankowym na konto wskazane w oświadczeniu przez wnioskodawcę.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 1. 1) Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2) Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

a) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

b) choroby w rodzinie ucznia,

c) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia,

d) innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z powodu pożaru, powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

3) Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

4) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

5) Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

6) Wypłata zasiłku szkolnego nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 1. 1) Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a w szczególności:

a) skreślenia z listy uczniów,

b) zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w rozdziale II § 1 ust. 2 i 3 regulaminu

c) zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Kłomnice.

2) O wystąpieniu faktów o których mowa w ust. 1, rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

3) Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4) Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »