| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala , co następuje :

§ 1. Wprowadzić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kłomnice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 201/XXII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik do Uchwały Nr 62/IX/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanymi w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży są:

a) stypendium szkolne

b) zasiłek szkolny.

§ 2. 1) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem" określa:

a) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

b) formy udzielania stypendium szkolnego,

c) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

d) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

§ 3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie gminy Kłomnice rozpoczynającym lubkontynuującym naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 1. 1) Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia i innych szczególnych okoliczności przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2) Miesięczną wysokość stypendium szkolnego na dany rok szkolny ustala się według następującychkryteriów:

a) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi poniżej 40% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi 100% (grupa I),

b) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi od 40% do 70% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi do 60% (grupa II),

c) dla uczniów, których dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 70% kwoty, o której mowaw art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), miesięczna kwota stypendium wynosi do 40% (grupa III).

3) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

4) Stypendium ulega podwyższeniu o 10% w przypadku gdy w rodzinie ucznia występuje:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f) alkoholizm lub narkomania,

g) rodzina jest niepełna,

h) wystąpiło zdarzenie losowe.

5) Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1) Stypendium szkolne może być przyznane w następującej formie:

a) całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w tym zwłaszcza: zajęciach wyrównawczych, sportowych, artystycznych, muzycznych, języków obcych,

b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy, w tym w szczególności: kosztów dojazdów, czesnego, zakwaterowania i innych opłat,

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności poprzez zakup: podręczników, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, materiałów do zajęć plastycznych, strojów gimnastycznych, zeszytów, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, oraz zakupu innych przedmiotów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjnym,

d) świadczenia pieniężnego w sytuacjach, o których mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2) Uczniowie, którzy otrzymują jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 2. Pomoc materialna w formie zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo następować będzie poprzez dokonywanie zakupu, w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, pomocy edukacyjnych i przekazania tych pomocy uczniom biorącym udział w tych zajęciach.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 1. 1) Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2) Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

a) rodziców /prawnych opiekunów/ albo pełnoletniego ucznia,

b) dyrektora szkoły.

3) Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.

4) Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w szkole w przypadku uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy.

5) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 Regulaminu

6) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

7) W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

8) Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w rozdziale III § 1 ust.1 realizowane będzie w terminach wynikających z decyzji administracyjnej, po przedstawieniu faktur VAT, imiennych biletów miesięcznych lub rachunków imiennych lub dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne w danym roku szkolnym.

9) Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

10) Wypłata stypendium szkolnego odbywać się będzie w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach lub przelewem bankowym na konto wskazane w oświadczeniu przez wnioskodawcę.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 1. 1) Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2) Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

a) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

b) choroby w rodzinie ucznia,

c) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia,

d) innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z powodu pożaru, powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

3) Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

4) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

5) Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

6) Wypłata zasiłku szkolnego nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 1. 1) Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a w szczególności:

a) skreślenia z listy uczniów,

b) zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w rozdziale II § 1 ust. 2 i 3 regulaminu

c) zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Kłomnice.

2) O wystąpieniu faktów o których mowa w ust. 1, rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.

3) Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4) Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »