| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 20 września 2011r.

w sprawie objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu, osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych mieszkańców Gminy Boronów

zawarte w Lublińcu pomiędzy:

Gminą Lubliniec zwaną dalej "Miastem" reprezentowanym przez Edwarda Maniurę - Burmistrza Miasta Lublińca
a
Gminą Boronów, zwaną dalej "Gminą" reprezentowaną przez Rufina Majchrzyka – Wójta Gminy Boronów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 art. oraz art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), a także na podstawie uchwały nr 127/X/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2011 r. i uchwały nr 59/IX/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 15 czerwca 2011 r. strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina powierza, a Miasto przyjmuje prowadzenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą w Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Piłsudskiego 8, zwanego dalej "ŚDS".

3. Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ŚDS w Lublińcu. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo uzgadniać możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy Boronów, przy czym Miasto Lubliniec zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu miasta Lubliniec.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS w Lublińcu składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie, dołączając zaświadczenia wymienione w § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie przesyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu dokumenty, o których mowa w ust. 1 wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.

3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS w Lublińcu i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w ŚDS w Lublińcu, w imieniu Burmistrza Lublińca na podstawie upoważnienia wyda Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazywania dotacji na pokrycie korzystania przez mieszkańców Gminy Boronów z ŚDS w roku 2011r., w wysokości 300 zł miesięcznie (słownie: trzysta złotych 00/100), niezależnie od ilości mieszkańców Gminy, które nabyły prawo do korzystania z usług ŚDS.

2. Osobom korzystającym z ŚDS zapewnia się następujące usługi:

1) usługi terapeutyczne

2) wyżywienie – ciepły posiłek

3) transport

3. Ustalona kwota dotacji przekazywana będzie przez Gminę na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 15-go każdego miesiąca, przy czym:

1) za miesiąc wrzesień i październik 2011r. raty zostaną przekazane w terminie do 15-go października br.,

2) za miesiąc styczeń każdego roku, rata zostanie przekazana w terminie do 15-go lutego danego roku.

4. Środki dotacji nie bedą przekazywane przez Gminę, jeżeli w danym miesiącu żaden z mieszkańców Gminy nie nabył prawa do świadczeń ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej.

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się przesłać Gminie najpóźniej do dnia 25 października każdego kolejnego roku, pisemną informację obejmującą wstępne ustalenia co do wysokości dotacji w roku następnym, w celu zabezpieczenia w budżecie Gminy niezbędnych środków finansowych.

2. O wysokości dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1, ustalonej na dany rok kalendarzowy, Miasto poinformuje Gminę w formie pisemnej po uzyskaniu informacji o wysokości dotacji na 1 uczestnika ŚDS ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dany rok kalendarzowy.

§ 5. Miasto zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Gminy, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na realizację niniejszego Porozumienia, w szczególności o zakończeniu korzystania z ŚDS przez mieszkańców Gminy Boronów przed terminem rozwiązania niniejszego Porozumienia.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.

2. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednio miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 7. W przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, decyzje wydane w trybie § 2 ust. 3 zachowują moc przez czas określony w decyzji wydanej przez Dyrektora MOPS w Lublińcu.

§ 8. Porozumienie sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron, jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt


mgr Rufin Majchrzyk

Burmistrz


Edward Maniura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »