| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.6.2011 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 1 września 2011r.

w przedmiocie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Goczałkowice Zdrój w sezonie zimowym 2011/2012

zawarte pomiędzy: Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach: 1. Pawła Sadzy - Starosty Powiatu Pszczyńskiego 2. Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego działającym w oparciu o uchwałę Nr VIII/66/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem” a: Gminą Goczałkowice-Zdrój reprezentowaną przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z siedzibą 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13 w osobie: Gabrieli Plachy - Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój działającym w oparciu o uchwałę X/48/2011 Rady Gminy Goczałkowice - Zdrój z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Goczałkowice - Zdrój, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Goczałkowice - Zdrój w sezonie zimowym 2011/2012 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg. wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 15.04.2012 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 31.03.2012 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2012 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i wykonanie zadania wymienionego w § 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot postępowania wym. w ust. 1 powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także pozimowe uprzątnięcie dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 63.844,00 zł /słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote/ w pięciu ratach w następujących terminach:

1) I i II rata w sumie 25.538,00 zł płatna do 07.12.2011 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) III; IV i V rata w sumie 38.306,00 zł płatna z góry do 7 dnia danego miesiąca począwszy od 01.2012 r.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

§ 5.

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi w dwóch ratach, tj. do dnia 15.01.2012 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 roku) oraz do dnia 30.04.2012 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2012 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

§ 6. Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sporów powstałych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.

§ 10. Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.6.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.6.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik2.docx

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.6.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ


Gabriela Placha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »