| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/15/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bieruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 251 ust. 1, ust. 3-5 i art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1.

Podmioty dotowane

Objąć dotowaniem niepubliczne przedszkola, zespoły przedszkolne oraz punkty przedszkolne zwane dalej także placówkami.

§ 2.

Wysokość dotacji

1. Dla niepublicznych przedszkoli ustalić dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 75% zapisanych w uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na żywienie, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego z tym, że na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bieruń.

2. Dla niepublicznych przedszkoli, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ustalić dotację na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bieruń.

3. Dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formie zespołu lub punktu przedszkolnego ustalić dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% zapisanych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na żywienie, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bieruń.

§ 3.

Tryb udzielania dotacji

1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej dotowaną placówkę złożonego do Ośrodka Edukacji w Bieruniu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia określane są corocznie na podstawie uchwały budżetowej
oraz metryczki subwencji oświatowej na dany rok zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w § 2.

3. Miesięczna kwota dotacji na ucznia obliczana jest w poszczególnych miesiącach na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji, sporządzanej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki.

4. Celem otrzymania dotacji w danym miesiącu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca organ prowadzący
lub dyrektor dotowanej placówki przekazuje do Ośrodka Edukacji informację o rzeczywistej liczbie uczniów zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL adres zamieszkania i zameldowania ucznia.

5. Dotacje, o których mowa w § 2 przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki.

6. Korektę informacji, o której mowa w ust. 4 zwiększającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej
za dany miesiąc, można złożyć do ostatniego dnia miesiąca, którego korekta dotyczy. Wyrównanie kwoty dotacji dotyczące większej liczby uczniów organ dotujący przekaże do ostatniego dnia miesiąca następnego, po miesiącu, którego korekta dotyczy.

7. Korektę informacji, o której mowa w ust. 4 zmniejszającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej
za dany miesiąc, należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. Kwota stanowiąca iloczyn liczby uczniów objętych korektą oraz miesięcznej stawki dotacji, będąca dotacją pobraną w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia złożenia korekty.

§ 4.

Tryb rozliczania i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

1. Dotacje udzielone z budżetu gminy przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie
na pokrycie wydatków bieżących placówki, na którą została przekazana dotacja.

2. Placówka dotowana zobowiązana jest do dostarczenia kwartalego rozliczenia wykorzystania dotacji, w terminie do 20 dnia po zakończeniu kwartału.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera m.in. informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków poniesionych na:

1) wynagrodzenia pracowników,

2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy),

3) wydatki eksploatacyjne,

4) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

5) remonty,

6) wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń,

7) pozostałe wydatki.

4. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje prawo kontroli:

1) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu,

2) dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

5. W przypadku, gdy księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą dotowanej placówki, organ prowadzący obowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi na czas kontroli w siedzibie dotowanej placówki.

6. Dotacje udzielone z budżetu gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu miasta w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (z zastrzeżeniem ust. 8).

7. Dotacje udzielone z budżetu gminy, które w części lub w całości pobrane były nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w § 4 ust. 1 podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

8. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Bieruń w terminie 15 dni od zakończenia działalności.

9. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu gminy nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu gminy dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) następującego po upływie terminów zwrotu tj. 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości albo 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, jeżeli termin ten jest krótszy niż rok budżetowy, w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

10. Wypłatę całości lub części dotacji wstrzymuje się w momencie stwierdzenia przynajmniej jednego z następujących przypadków:

1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 4, w szczególności nieudostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,

2) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 3 ust. 4,

4) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych niezgodności danych zawartych w informacji, o której mowa
w § 3 ust. 4 i w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, ze stanem faktycznym,

5) stwierdzenia w toku czynności kontrolnych, braku bądź rażących uchybień w dokumentacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1,

6) nie dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w obowiązującym terminie, o którym mowa w ust. 6,

7) nie dokonania zwrotu dotacji udzielonej z budżetu miasta  w obowiązującym terminie, o którym mowa w ust. 7.

11. Uruchomienie środków wstrzymanych na podstawie ust. 10 następuje w miesiącu następnym, po miesiącu w którym usunięte zostaną uchybienia określone w ust. 10 pkt. 1-7.

12. Dotowane placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo- merytorycznych podlegających kontroli zgodnie z ust. 4 przez okres 5 lat.

§ 5.

Przepisy końcowe

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »