| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktow prawnych (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/248/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, dokonać następujących zmian:

skreślić dotychczasową treść § 2 Statutu i wprowadzić nową treść w brzmieniu: "Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 231, poz. 1375),

5) ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

15) innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

16) niniejszego Statutu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »