| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktow prawnych (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/248/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, dokonać następujących zmian:

skreślić dotychczasową treść § 2 Statutu i wprowadzić nową treść w brzmieniu: "Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 231, poz. 1375),

5) ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

15) innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

16) niniejszego Statutu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »