| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm. oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.828.365 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.356.152 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3.472.213 zł

zgodnie załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.622.956 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.793.378 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4.829.578 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 55.000 zł

z tego:

-ogólną w wysokości 20.000 zł

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000 zł

zgodnie z załącznikiem 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 794.591 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 794.591 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł

2) Wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł

3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 794.591 zł

§ 6. 1.Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.541.741 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 747.150 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

a) Dochody - 1.583.101 zł

b) Wydatki - 1.583.101 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.309.060 zł

- Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400.000 zł

- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 909.060 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł

2. Wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody 22.000 zł

- wydatki 27.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

5) Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 7 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000 zł,

6) Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2012 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1) Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2) Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet 2012-Dochody-Zał Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki-Budżet 2012-Zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie inwestycji 2012-Zał nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »