| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm. oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.828.365 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.356.152 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3.472.213 zł

zgodnie załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.622.956 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.793.378 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4.829.578 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 55.000 zł

z tego:

-ogólną w wysokości 20.000 zł

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000 zł

zgodnie z załącznikiem 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 794.591 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 794.591 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł

2) Wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł

3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 794.591 zł

§ 6. 1.Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.541.741 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 747.150 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

a) Dochody - 1.583.101 zł

b) Wydatki - 1.583.101 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.309.060 zł

- Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400.000 zł

- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 909.060 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł

2. Wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody 22.000 zł

- wydatki 27.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

5) Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 7 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000 zł,

6) Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2012 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 13. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1) Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2) Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet 2012-Dochody-Zał Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki-Budżet 2012-Zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie inwestycji 2012-Zał nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/111/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »