| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.032.0073.2011/W Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte pomiędzy:
Miastem Gliwice, reprezentowanym przez :
Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice - Krystiana Tomalę
a
Miastem Jastrzębie Zdrój reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój - Mariana Janeckiego

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój (z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:633-221-66-15, REGON:276255358) powierza Miastu Gliwice (z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-100-66-40 REGON: 276255335) prowadzenie zadania publicznego -kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Kształcenie będzie odbywało się w Zespole Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16.

§ 2. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Gliwice dotację w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 350 zł za jednego ucznia.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami.

3. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Miasta Gliwice nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po rozpoczęciu każdego stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji (załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia kształcenia, o którym mowa w § 1.

5. Miasto Gliwice przekaże wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym najpóźniej do dnia 15 grudnia 2012 r.

6. Na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 Miasto Jastrzębie Zdrój zabezpiecza środki w wysokości: 15 050, 00 zł (piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych).

7. Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Pawłowski.

8. Ze strony Miasta Gliwice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Gliwicach - Bogumiła Kluszczyńska.

§ 3. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki będą naliczone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia.

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 6. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Miasto Jastrzębie-Zdrój


Prezydent Miasta


Marian Janecki
Miasto Gliwice


Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Załącznik do Porozumienia Nr Ed.032.0073.2011/w
Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do Porozumienia Ed.032.0073.2011/w

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »