| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy Poraj na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.89, art 211, art.212, art. 214,art. 215, art. 217,art.218,art.220, art.221, art. 222, art.235,art. 236, art.237, art.239, art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 31.002.189,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 30.637.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

1) wydatki majątkowe w kwocie 5.854.585,00 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.945.700,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 2.653.834,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.

4) dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 337.421,00 zł -załącznik Nr 4 do Uchwały.

5) wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 364.489,00 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 364.489,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu określonej w załączniku Nr 9- do kwoty 764.489,00 zł

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.000.000,00 zł

- ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym do 1.000.000,00 zł

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 242.900,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 57.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 7. Ustala się rozchody na spłatę kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 764.489,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 150.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 10. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,

2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,

5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2012 do wysokości 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 108(XVII)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »