| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.031.12.2011 Prezydenta Miasta Sosnowiec; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2011/2012

pomiędzy Miastem Sosnowiec reprezentowanym przez:

Agnieszkę Czechowską-Kopeć – Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca

Piotra Wesołowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji

działających na postawie uchwały nr 477/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty a Powiatem Raciborskim reprezentowanym przez :

Adama Hajduka - Starostę Raciborskiego

Andrzeja Chroboczka - Wicestarostę

§ 1. Uwzględniając wniosek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Diecezji Łódzko-Poznańskiej w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2011/2012 dla 45 uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta/Powiaty: Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Jasienica, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Knurów, Mysłowice, Ogrodzieniec, Racibórz, Rybnik, Zawiercie, Sosnowiec – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Parafii Prawosławnej w Sosnowcu w wymiarze 1 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu, Plac Zillingera 1. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej, ul. Kilińskiego 33 w Sosnowcu w 10 klasach: jedna na poziomie przedszkola, sześć na poziomie szkoły podstawowej, dwie na poziomie gimnazjum i jedna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Sosnowiec obejmują:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na część 1 etatu, tj. dla 1 ucznia szkoły prowadzonej przez Powiat Raciborski przypada 0,022 części z 1 etatu.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 2.866,48 złotych w 2011 roku, oraz 3.262,62 złotych w 2012 roku. Kalkulacja planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które ponoszone są przez Miasto Sosnowiec z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Powiat Raciborski zobowiązuje się przekazywać Miastu Sosnowiec dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w przeliczeniu na część etatu, tj. 63,06 miesięcznie w roku 2011, oraz 71,78 złotych miesięcznie w 2012 roku.

3. Powiat Raciborski zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Sosnowiec, tj. ING Bank Śląski S.A. Oddział Sosnowiec, Nr 23 1050 1142 1000 0008 0000 1182 do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Powiat Raciborski zobowiązuje się przekazać Miastu Sosnowiec nie później niż do dnia 31 stycznia 2012 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2011/2012.

2. Kwoty wskazane w § 3 w ust.1 i 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 stycznia 2012 roku i rozliczona do 29 lutego 2012 roku, kiedy to Miasto Sosnowiec przedstawi Powiatowi Raciborskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33.

4. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 roku i rozliczona do 31 października 2012 roku, kiedy to Miasto Sosnowiec przedstawi Powiatowi Raciborskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33.

5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2011/2012 otrzymało Miasto Sosnowiec od Powiatu Raciborskiego, to Powiat Raciborski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Raciborski zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2011/2012 otrzymało Miasto Sosnowiec od Powiatu Raciborskiego, to Miasto Sosnowiec zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Powiatu Raciborskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Sosnowiec zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33 w roku szkolnym 2011/2012, tj. za okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań , o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2012 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Raciborskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Sosnowiec, dnia 23 listopada 2011r.

Podpisy i pieczęcie za Miasto Sosnowiec


Zastępca Prezydenta


Agnieszka Czechowska - Kopeć


Naczelnik Wydziału Edukacji


Piotr Wesołowski
Racibórz, dnia 23 listopada 2011r.

Podpisy i pieczęcie za Powiat Raciborski


Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek


Załącznik do Porozumienia Nr ZW.031.12.2011
Powiatu Raciborskiego
Zalacznik.xls

Załącznik do Porozumienia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »