| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/167/2012 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 7   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r., Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.)  
 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość stawek opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w   Raciborzu za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego, na cele nie związane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1) prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2) umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3) umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1m 2   powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o   którym mowa § 1   pkt 1   i 4   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,50 zł.,  

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 6,00 zł.,  

3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.  

2.   Stawki określone w   ust. 1   pkt 1   stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i   autobusowych, ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych.  

3.   Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w   ust. 1   i 2   ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1   m 2   pasa drogowego w   wysokości - 2,50 zł.  

4.   Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1   dzień.  

§   3.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 2   ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m 2   powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:  

1) poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł.,  

2) w obszarze zabudowanym - 50,00 zł.,  

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.,  

4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i   kanalizacyjnych stosuje się stawki w   wysokości 50% określonych w   pkt. 1, 2   i 3.  

2.   Roczne stawki opłat w   wysokości określonej w   ust. 1   obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym.  

3.   Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym.  

§   4.   1.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 3   ustala się następujące stawki opłat za 1m 2   powierzchni:  

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :  

a)   poza terenem zabudowanym - 1,00 zł.,  

b)   w terenie zabudowanym - 1,00 zł.,  

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł.,  

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/1m 2   /dobę,  

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 3,00 zł/1m 2   /dobę.  

2.   Natomiast za każdy dzień umieszczenia w   pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w   wysokości:  

1) za 1   m 2   powierzchni reklamy - 3,00 zł.,  

2) za każdy następny (nawet niepełny) - dodatkowo 3,00 zł.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XVII/234/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z   dnia 27 lutego 2004 r. w   sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

§   6.   Wyniki konsultacji społecznych projektu niniejszej uchwały, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i   uwag wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  
 

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Adam   Wajda

 


Załącznik do Uchwały Nr XV/167/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik - wyniki konsultacji projektu  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »