| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DT.031.1.2012 Wójta Gminy Mszana; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 2 kwietnia 2012r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w 2012 roku

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z   siedzibą w   Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr Dariusz Prus - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr inż. Zbigniew Seemann - Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

zwanym dalej „Powiatem"  

a  

Gminą Mszana reprezentowaną przez: mgr Mirosław Szymanek Wójta Gminy Mszana z   siedzibą w   Mszanie, przy ul. 1   Maja 81  

zwaną dalej „Gminą”  

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r,. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.), art. art. 19 ust. 2   pkt 3, ust. 4   oraz 20 pkt pkt 4   i 16 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit.  
a ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U   z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Mszana w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, tudzież uchwały Nr XVI/5/2012 Rady Gminy Mszana z   dnia 28 lutego 2012 roku sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Mszana w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w   2012 roku. Wykaz i   opis chodników dróg powiatowych przekazanych do zarządzania w   zakresie utrzymania nawierzchni zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

2.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie, uprzątniecie i   pozbywanie się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników.  

3.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich interwencyjnych robót utrzymaniowych i   zabezpieczających.  

4.   Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w   pasie drogowym oraz sadzenie i   usuwanie krzewów.  

5.   Gmina zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z   zachowaniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 4  
w zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Gmina zobowiązuje się wykonywać i   nadzorować powierzone zadanie poprzez referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy.  

2.   Gmina we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a   także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Syryni rozpoczęcie i   zakończenie zimowego utrzymania chodników.  

3.   Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1, przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznego z   zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z   2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) oraz będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1, Gmina realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.  

2.   Kwota dotacji w   2012r. wyniesie 30.000,00 zł.  

3.   Przekazanie dotacji określonej w   ust. 2   niniejszego paragrafu nastąpi w   dwóch równych ratach  
w następujący sposób:  

-   I rata w   terminie do 30 dni od dnia zawarcia porozumienia,  

-   II rata do końca września 2012r.  

na rachunek Gminy w   Banku Spółdzielczym w   Jastrzębiu Zdroju nr 29 8470 0001 2001 0029 0094 0001  

4.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie rocznego sprawozdania przygotowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych potwierdzającego wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem wraz z   kserokopią dokumentacji finansowej.  

5.   Gmina przedstawi rozliczenie finansowe i   rzeczowe wykonanych zadań w   terminie do 15 dni po wykorzystaniu każdej z   rat dotacji.  

6.   Otrzymana dotacja wykorzystana zostanie w   terminie do 31.12.2012r., a   niewykorzystana podlega zwrotowi do dnia 15.01.2013r.  

7.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

§   4.   1.   Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności, a   także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w   ramach dotacji.  

2.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni.  

3.   Gmina nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.  

§   5.   1.   Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związku z   wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Gmina odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony począwszy od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

4.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Gmina może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie w   formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą  
w pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

4.   Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

5.   Niniejsze porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, a   jeden – celem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr   Dariusz   Prus


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Wójt Gminy Mszana  


mgr   Mirosław   Szymanek

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DT.031.1.2012    
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 2   kwietnia 2012 r.  
 

WYKAZ CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MSZANA:  

 

Nazwa drogi:  

Nr drogi:  

Powierzchnia chodnika [m²]  

1 Maja  

5021 S  

4432,00  

Moszczeńska  

5037 S  

372  

Skrzyszowska  

5019 S  

25,3  

Turska  

5021 S  

529,1  

Centralna  

5018 S  

4580,50  

Podgórna  

5042 S  

16,8  

Wiejska  

5043 S  

3509  

Razem : 13   464,70 m²  

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ:  

 

Przedmiot:  

Powierzchnia/długość [m²]  

Trawniki  

21   883,00  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »