| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DT.031.1.2012 Wójta Gminy Mszana; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 2 kwietnia 2012r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Gminie do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w 2012 roku

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z   siedzibą w   Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w   którego imieniu występują:  

1.   mgr Dariusz Prus - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  

2.   mgr inż. Zbigniew Seemann - Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  

zwanym dalej „Powiatem"  

a  

Gminą Mszana reprezentowaną przez: mgr Mirosław Szymanek Wójta Gminy Mszana z   siedzibą w   Mszanie, przy ul. 1   Maja 81  

zwaną dalej „Gminą”  

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r,. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.), art. art. 19 ust. 2   pkt 3, ust. 4   oraz 20 pkt pkt 4   i 16 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit.  
a ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U   z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 29 marca 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Mszana w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, tudzież uchwały Nr XVI/5/2012 Rady Gminy Mszana z   dnia 28 lutego 2012 roku sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Gminy Mszana w   zakresie letniego i   zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w   2012 roku. Wykaz i   opis chodników dróg powiatowych przekazanych do zarządzania w   zakresie utrzymania nawierzchni zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

2.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie, uprzątniecie i   pozbywanie się błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników.  

3.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich interwencyjnych robót utrzymaniowych i   zabezpieczających.  

4.   Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w   pasie drogowym oraz sadzenie i   usuwanie krzewów.  

5.   Gmina zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z   zachowaniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 4  
w zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Gmina zobowiązuje się wykonywać i   nadzorować powierzone zadanie poprzez referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy.  

2.   Gmina we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a   także zobowiązuje się każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Syryni rozpoczęcie i   zakończenie zimowego utrzymania chodników.  

3.   Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1, przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznego z   zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z   2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) oraz będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1, Gmina realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.  

2.   Kwota dotacji w   2012r. wyniesie 30.000,00 zł.  

3.   Przekazanie dotacji określonej w   ust. 2   niniejszego paragrafu nastąpi w   dwóch równych ratach  
w następujący sposób:  

-   I rata w   terminie do 30 dni od dnia zawarcia porozumienia,  

-   II rata do końca września 2012r.  

na rachunek Gminy w   Banku Spółdzielczym w   Jastrzębiu Zdroju nr 29 8470 0001 2001 0029 0094 0001  

4.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie rocznego sprawozdania przygotowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i   Funduszy Zewnętrznych potwierdzającego wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem wraz z   kserokopią dokumentacji finansowej.  

5.   Gmina przedstawi rozliczenie finansowe i   rzeczowe wykonanych zadań w   terminie do 15 dni po wykorzystaniu każdej z   rat dotacji.  

6.   Otrzymana dotacja wykorzystana zostanie w   terminie do 31.12.2012r., a   niewykorzystana podlega zwrotowi do dnia 15.01.2013r.  

7.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

§   4.   1.   Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z   niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i   gospodarności, a   także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w   ramach dotacji.  

2.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl. z   siedzibą w   Syryni.  

3.   Gmina nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.  

§   5.   1.   Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związku z   wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Gmina odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony począwszy od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

4.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Gmina może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.  

§   7.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie w   formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą  
w pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

4.   Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

5.   Niniejsze porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, a   jeden – celem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr   Dariusz   Prus


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Wójt Gminy Mszana  


mgr   Mirosław   Szymanek

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DT.031.1.2012    
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 2   kwietnia 2012 r.  
 

WYKAZ CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MSZANA:  

 

Nazwa drogi:  

Nr drogi:  

Powierzchnia chodnika [m²]  

1 Maja  

5021 S  

4432,00  

Moszczeńska  

5037 S  

372  

Skrzyszowska  

5019 S  

25,3  

Turska  

5021 S  

529,1  

Centralna  

5018 S  

4580,50  

Podgórna  

5042 S  

16,8  

Wiejska  

5043 S  

3509  

Razem : 13   464,70 m²  

WYKAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ:  

 

Przedmiot:  

Powierzchnia/długość [m²]  

Trawniki  

21   883,00  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »