| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Pawonków

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz.U. z   2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z   2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z   2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z   2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z   2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z   2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z   2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z   2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z   2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z   2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z   2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z   2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z   2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z   2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z   2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z   2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z   2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z   2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z   2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z   2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z   2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z   2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z   2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z   2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z   2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z   2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z   2011 r., Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.: Dz.U. z   2005 r., Nr 180, poz. 1495; Dz.U. z   2006 r., Nr 144, poz. 1042; Dz.U. z   2008 r., Nr 223, poz. 1464; Dz.U. z   2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z   2009 r., Nr 79, poz. 666; Dz.U. z   2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz.U. z   2009 r., Nr 215, poz. 1664; Dz.U. z   2010 r., Nr 47, poz. 278; Dz.U. z   2011 r., Nr 5, poz. 13; Dz.U. z   2011 r., Nr 106, poz. 622; Dz.U. z   2011 r., Nr 152, poz. 897; Dz.U. z   2011 r., Nr 230, poz. 1373) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części stanowiące Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr inż.   Jacek   Kopyto

 


Załącznik do Uchwały Nr XV/86/2012
Rady Gminy Pawonków
z dnia 6 marca 2012 r.

WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O   UZYSKANIE ZEZWOLENIA W   ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWAZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ PROWADZENIA GRZEBOWISK I   SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I   ICH CZĘŚCI  

§   1.   1. Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w   tym:  

a)   posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w   tym:  

b)   samochód przystosowany do transportu zwierząt, wyposażony w:  

-   odpowiednią powierzchnię i   kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w   sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w   czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,  

-   zadaszenie i   ściany izolowane w   celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,  

-   dostateczną wentylację i   w miarę potrzeby ogrzewanie,  

2)   zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko weterynaryjną,  

3)   posiadać doświadczenie w   zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

4)   posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę,  

5)   posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska  

6)   prowadzić ww. działalność w   sposób zgodny z   obowiązującymi przepisami w   tym zakresie  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami  

3.   Dokumentami, o   których mowa w   ust. 2   są w   szczególności:  

1)   zaświadczenie o   wpisie w   ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o   których mowa w   ust. 1   pkt. 1,  

3)   umowa o   stałej współpracy z   weterynarzem,  

4)   referencje potwierdzające wykonanie usług jeżeli były świadczone przez przedsiębiorcę w   innej gminie przed złożeniem wniosku o   wydanie zezwolenia w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

5)   odpis z   księgi wieczystej, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o   którym mowa w   ust. 1   pkt. 5.  

§   2.   1. Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o   której mowa w   pkt 1;  

3)   posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z   2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),  

4)   prowadzić ww. działalność w   miejscu ogrodzonym,  

5)   posiadać zadaszony obiekt, z   odpowiednio wydzielonymi boksami, w   których bezdomne zwierzęta będą przebywać,  

6)   prowadzić ww. działalność w   sposób zgodny z   wymogami weterynaryjnymi dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt,  

7)   posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę,  

8)   posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w   zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części,  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3.   § 1   ust. 3   stosuje się odpowiednio.  

§   3.   1. Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o   której mowa w   pkt.1,  

3)   posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z   2006 r. Nr156, poz. 1118 ze zm.),  

4)   prowadzić ww. działalność w   miejscu ogrodzonym, utwardzonym i   odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,  

5)   posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

6)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

7)   posiadać urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części spełniające warunki sanitarno – higieniczne oraz dotrzymujące obowiązujących standardów emisyjnych,  

8)   prowadzić ww. działalność w   sposób zgodny z   obowiązującymi przepisami w   tym zakresie,  

9)   posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę,  

10)   lokalizacja grzebowiska w   zakresie parametrów technicznych powinna odpowiadać dogodnym warunkom geologicznym, w   sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie w   szczególności nie może stwarzać zagrożenia zanieczyszczenia gruntu i   ujęć wody podziemnej,  

11)   prowadzić wykazy grzebanych i   spalanych zwłok zwierzęcych i   ich części  

2.   Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3.   § 1   ust. 3   stosuje się odpowiednio.  

§   4.   Wniosek o   wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać warunki określone w   ustawie z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.)  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr inż.   Jacek   Kopyto

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »