| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr OI.2600.213.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych

zawarte 12 kwietnia 2012 r. w   Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z   siedzibą Urzędu Gminy w   Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, NIP 6381642418, REGON 276258316 zwaną w   dalszej części Porozumienia „Gminą”, którą   reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a   Starostwem Pszczyńskim z   siedzibą w   Pszczynie przy ul. 3   Maja 10, NIP 6381800082, REGON 276255074 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego i   mgr Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego zwanym dalej „Powiatem” w   sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i   dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, dla których nadano nazwy dróg i   ulic uchwałami Rady Gminy Pawłowice. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XIV/178/2012 z   dnia 24   stycznia 2012 roku Strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Gmina udziela pomocy finansowej z   budżetu na rok 2012 Starostwu w   wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych, zero groszy) z   przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i   dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, którym na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice nr X/122/2011 z   dnia 27 września 2011 r. nadano nazwy drogom i   ulicom. Wykaz ulic, w   których nastąpiły zmiany przedstawia załącznik do niniejszego porozumienia.  

§   2.   Przekazywanie środków finansowych o   których mowa w   § 1   nastąpi w   ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia na konto Starostwa: Nr BS Pszczyna   94 8448 0004 0006 1229 2011 0001   z   konta Urzędu Gminy Pawłowice w   Banku Spółdzielczym w   Pawłowicach Nr   49 8447 0005 0000 0013 2000 0001   .  

§   3.   Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 12.04.2012 r. do 31.08.2012 r. z   możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z   dwutygodniowym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w   każdym czasie.  

§   4.   W terminie do dnia 15.09.2012 roku Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z   wykonania zadania, o   którym mowa w   §   1, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i   finansowe.   Sprawozdanie powinno zawierać:  

-   wykaz mieszkańców, którym wymieniono prawa jazdy i   dowody rejestracyjne na podstawie niniejszego porozumienia, wraz z   zestawieniem kosztów wymiany dokumentów.  

§   5.   Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w   § 1   w   terminie do 31 sierpnia 2012 r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.  

§   6.   Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr   49 8447 0005 0000 0013 2000 0001   w   terminie do dnia 15 września 2012r.  

§   7.   Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest Katarzyna Trojanowska-Janik, ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i   Transportu dr inż. Marian Biel.  

§   8.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz. 1240).  

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Starosta  


mgr   Paweł   Sadza


Wicestarosta  


mgr   Henryk   Kotlarczyk

Wójt  


mgr inż.   Damian   Galusek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »