| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. a   i art. 40 ust. 1, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. O   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 34 ust.1 pkt. 3   i ust.6, art. 68 ust. 1   pkt.7, ust.1 a, ust.1 b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010 Nr 102, poz. 651 z   póź. zm.),  

Rada Miejska w   Blachowni,  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne będące własnością Gminy Blachownia, za wyjątkiem lokali wymienionych w   uchwale nr 157/XXIX/2008 Rady Miejskiej w   Blachowni z   dnia 22 grudnia 2008 roku w   sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w   skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Blachownia.  

§   2.  

Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Blachownia na zasadach określonych w   niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z   art. 34 ust. 1   pkt. 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z   2010 r. Nr 102 poz 651, z   późn. zm.), z   uwagi na nawiązanie stosunku najmu na czas nieoznaczony.  

§   3.  

1.   Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić w   oparciu o   pisemny wniosek głównego najemcy lub z   inicjatywy Burmistrza Blachowni.  

2.   W przypadku, gdy najemca w   chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży pozostaje w   związku małżeńskim, sprzedaż dokonywana jest na rzecz obojga małżonków.  

3.   Koszty sporządzenia wyceny lokalu, koszty ustanawiania hipoteki, opłaty sądowe oraz notarialne, koszt zaświadczenia o   samodzielności lokalu, koszty sporządzenia inwentaryzacji indywidualnych lokali, koszty odpisów z   ksiąg wieczystych i   wypisów z   rejestru gruntów oraz koszty podziału geodezyjnego nieruchomości ponosi najemca.  

4.   Najemca po złożeniu wniosku (załącznik Nr 1   do Uchwały) i   oświadczenia (załącznik Nr 2), jest zobowiązany w   terminie do 14 dni, do wpłacenia na rzecz gminy Blachownia zaliczki na pokrycie kosztów wymienionych  
w   § 3   ust. 4   w wysokości 2000,00 zł.  

5.   Wpłata zaliczki przez Wnioskodawcę jest warunkiem przystąpienia Gminy Blachownia do realizacji procedury sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

§   4.  

Wartość nieruchomości lokalowej jest ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z   zasadami określonymi w   Art. 149-159 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r., o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z   2010 r., Nr 102 poz. 651 z   późn. zm.).  

§   5.  

1.   Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w   następujący sposób:  

a)   przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych -70%                 - przy sprzedaży w   jednym czasie wszystkich pozostałych wolnych lokali mieszkalnych w   budynku oraz jednorazowej zapłacie  
za lokal mieszkalny,  

b)   przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych  
- 65 %-przy jednorazowej zapłacie za lokal mieszkalny,  

c)                 przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych - 55 %                 - przy zapłacie  
za lokal mieszkalny rozłożonej na raty,  

2.   Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w   następujący sposób:  

a)                 przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych                 -95% - przy sprzedaży w   jednym czasie wszystkich pozostałych wolnych lokali mieszkalnych w   budynku oraz jednorazowej zapłacie za  
lokal mieszkalny,  

b)   przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych                 -80% - przy jednorazowej zapłacie za lokal mieszkalny,  

c)                 przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych                 -65 % - przy zapłacie za lokal mieszkalny rozłożonej na raty,  

3.   Wprowadzona w   ust. 2   bonifikata obowiązuje w   okresie do dnia 30.06.2012 r. O   wszczęciu procedury sprzedaży w   tym trybie decyduje złożenie kompletu dokumentów do dnia 30.06.2012 r. Złożenie wniosku po upływie powyższego terminu skutkować będzie zastosowaniem bonifikaty opisanej w   ust.1.  

4.   W przypadku, gdy w   lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży przeprowadzony był remont za środki Gminy Blachownia, (w tym w   ramach przygotowania pustostanu                 do ponownego zasiedlenia), warunkiem udzielenia bonifikaty jest zwrot kwoty odpowiadającej poniesionym przez okres 5   lat od daty sprzedaży nakładom na remont.  

Wartość nakładów określi rzeczoznawca majątkowy na dzień nabycia lokalu.  

5.   Jeżeli najemca skorzystał z   pomocy Gminy Blachownia w   formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej w   terminie 3   lat przed złożeniem wniosku o   wykup, w   razie sprzedaży lokalu mieszkalnego na jego rzecz, bonifikata nie przysługuje.  

§   6.  

Prawo do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy nie przysługuje w   przypadkach gdy:  

1.   Najemca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.  

2.   Najemca zalega z   czynszem lub innymi opłatami związanymi z   najmem lokalu mieszkalnego.  

3.   Najemca posiada inne zaległości w   spłacie zobowiązań wobec Gminy Blachownia.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.  

§   8.  

Traci moc Uchwała Nr 75/X/2003 Rady Miejskiej w   Blachowni z   dnia 27 sierpnia 2003 r w   sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Blachownia, Uchwała Nr 266/LI/2010 Rady Miejskiej w   Blachowni z   dnia 30 czerwca 2010 roku w   sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i   wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w   użytkowanie wieczyste.  

§   9.  

Wnioski złożone do dnia 31 marca 2012 roku podlegają rozpoznaniu na podstawie dotychczasowych przepisów.  

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Blachowni  


Henryk   Kania

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 104/XVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 14 marca 2012 r.  
 

Blachownia, dnia ...…........………..  

………………………………………  

(imię i   nazwisko)  

………………………………………  

(adres zamieszkania)  

WNIOSEK O   SPRZEDAŻ LOKALU KOMUNALNEGO  
URZĄD MIEJSKI w   BLACHOWNI  
ul. Sienkiewicza 22  
42-290 Blachownia  

             

Proszę o   sprzedanie   zajmowanego   lokalu   komunalnego   nr ……. w   budynku położonym przy ul. ……………………………….............................. w   Blachowni, składającego się z   ….... pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, oraz piwnicy przynależnej do lokalu, …………………………………………........................................................................   1)  

Lokal zajmuję od dnia …………. na podstawie .........................................................................  

Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki na pokrycie kosztów zakupu mieszkania w   wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych).  

Cenę nabycia nieruchomości uiszczę jednorazowo lub z   rozłożeniem na raty   1)   , przed zawarciem aktu notarialnego.  

                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….  

/czytelny podpis/  

Załączniki:  

1.   Oświadczenia szt. …..  

2.   Kserokopia umowy najmu lokalu  

3.   Opis techniczny lokalu sporządzony przez ZMK Blachownia  

4.   Zaświadczenie o   wysokości zwaloryzowanej kaucji wpłaconej przed 12 listopada 1994 roku  

5.   Zaświadczenie o   niezaleganiu z   opłatami czynszowymi  

-   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OPINIA  

Zarząd Mieniem Komunalnym w   Blachowni ul. Miodowa 4a, powyższy wniosek opiniuje:  

-   pozytywnie  

-   negatywnie z   następujących powodów   /   1 ) :  

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….  

                                                                                                                                           

Blachownia, dnia ………………..                                                                         .............................  

                                                                      /podpis/  

1)   niepotrzebne skreślić  

             


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 104/XVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 14 marca 2012 r.  
 

OŚWIADCZENIE  

oświadczam, co następuje:  

………………………..………………………………………………….  

Nazwisko i   imię  

Stan cywilny i   obywatelstwo   …………………………………………………………...........  

Adres stałego zameldowania   ……………………………...................................................  

Kod   ………………………                 tel   . …………………………...........  

Data zameldowania                 ………………………………………………………….........  

Obecnie jestem najemcą lokalu mieszkalnego położonego przy ul. …………….................... na podstawie………………………....................................(   decyzji lokalowej, umowy najmu   )  

składającego się z   .......…………………………………………………………………….....  
o powierzchni …………………… m 2 .  

Osoby wspólnie zamieszkałe   (   podać imię i   nazwisko oraz stopień pokrewieństwa   )  

………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..........................  

Oświadczam, iż zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów związanych  
z przygotowaniem lokalu mieszkalnego do sprzedaży w   tym: kosztów jego wyceny, wykonania dokumentacji geodezyjnej, również w   sytuacji rezygnacji z   nabycia lokalu.  

Blachownia, dnia ………………………….. ……………………………………  

/   czytelny podpis/  

__________________________________________________________________________  

Stwierdzam własnoręczność podpisu na podstawie:  

…………………………………….............  

Nazwa dokumentu  

…………………………………………….  

Seria i   numer  

……………………………………………….  

                            (podpis i   pieczątka poświadczającego)  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »