| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Blachownia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. a   i art. 40 ust. 1, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. O   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 34 ust.1 pkt. 3   i ust.6, art. 68 ust. 1   pkt.7, ust.1 a, ust.1 b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   2010 Nr 102, poz. 651 z   póź. zm.),  

Rada Miejska w   Blachowni,  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne będące własnością Gminy Blachownia, za wyjątkiem lokali wymienionych w   uchwale nr 157/XXIX/2008 Rady Miejskiej w   Blachowni z   dnia 22 grudnia 2008 roku w   sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w   skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Blachownia.  

§   2.  

Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Blachownia na zasadach określonych w   niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z   art. 34 ust. 1   pkt. 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z   2010 r. Nr 102 poz 651, z   późn. zm.), z   uwagi na nawiązanie stosunku najmu na czas nieoznaczony.  

§   3.  

1.   Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić w   oparciu o   pisemny wniosek głównego najemcy lub z   inicjatywy Burmistrza Blachowni.  

2.   W przypadku, gdy najemca w   chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży pozostaje w   związku małżeńskim, sprzedaż dokonywana jest na rzecz obojga małżonków.  

3.   Koszty sporządzenia wyceny lokalu, koszty ustanawiania hipoteki, opłaty sądowe oraz notarialne, koszt zaświadczenia o   samodzielności lokalu, koszty sporządzenia inwentaryzacji indywidualnych lokali, koszty odpisów z   ksiąg wieczystych i   wypisów z   rejestru gruntów oraz koszty podziału geodezyjnego nieruchomości ponosi najemca.  

4.   Najemca po złożeniu wniosku (załącznik Nr 1   do Uchwały) i   oświadczenia (załącznik Nr 2), jest zobowiązany w   terminie do 14 dni, do wpłacenia na rzecz gminy Blachownia zaliczki na pokrycie kosztów wymienionych  
w   § 3   ust. 4   w wysokości 2000,00 zł.  

5.   Wpłata zaliczki przez Wnioskodawcę jest warunkiem przystąpienia Gminy Blachownia do realizacji procedury sprzedaży lokalu mieszkalnego.  

§   4.  

Wartość nieruchomości lokalowej jest ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, zgodnie z   zasadami określonymi w   Art. 149-159 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r., o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z   2010 r., Nr 102 poz. 651 z   późn. zm.).  

§   5.  

1.   Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w   następujący sposób:  

a)   przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych -70%                 - przy sprzedaży w   jednym czasie wszystkich pozostałych wolnych lokali mieszkalnych w   budynku oraz jednorazowej zapłacie  
za lokal mieszkalny,  

b)   przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych  
- 65 %-przy jednorazowej zapłacie za lokal mieszkalny,  

c)                 przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych - 55 %                 - przy zapłacie  
za lokal mieszkalny rozłożonej na raty,  

2.   Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w   następujący sposób:  

a)                 przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych                 -95% - przy sprzedaży w   jednym czasie wszystkich pozostałych wolnych lokali mieszkalnych w   budynku oraz jednorazowej zapłacie za  
lokal mieszkalny,  

b)   przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych                 -80% - przy jednorazowej zapłacie za lokal mieszkalny,  

c)                 przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w   budynkach wielomieszkaniowych                 -65 % - przy zapłacie za lokal mieszkalny rozłożonej na raty,  

3.   Wprowadzona w   ust. 2   bonifikata obowiązuje w   okresie do dnia 30.06.2012 r. O   wszczęciu procedury sprzedaży w   tym trybie decyduje złożenie kompletu dokumentów do dnia 30.06.2012 r. Złożenie wniosku po upływie powyższego terminu skutkować będzie zastosowaniem bonifikaty opisanej w   ust.1.  

4.   W przypadku, gdy w   lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży przeprowadzony był remont za środki Gminy Blachownia, (w tym w   ramach przygotowania pustostanu                 do ponownego zasiedlenia), warunkiem udzielenia bonifikaty jest zwrot kwoty odpowiadającej poniesionym przez okres 5   lat od daty sprzedaży nakładom na remont.  

Wartość nakładów określi rzeczoznawca majątkowy na dzień nabycia lokalu.  

5.   Jeżeli najemca skorzystał z   pomocy Gminy Blachownia w   formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej w   terminie 3   lat przed złożeniem wniosku o   wykup, w   razie sprzedaży lokalu mieszkalnego na jego rzecz, bonifikata nie przysługuje.  

§   6.  

Prawo do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy nie przysługuje w   przypadkach gdy:  

1.   Najemca lub jego współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.  

2.   Najemca zalega z   czynszem lub innymi opłatami związanymi z   najmem lokalu mieszkalnego.  

3.   Najemca posiada inne zaległości w   spłacie zobowiązań wobec Gminy Blachownia.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.  

§   8.  

Traci moc Uchwała Nr 75/X/2003 Rady Miejskiej w   Blachowni z   dnia 27 sierpnia 2003 r w   sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Blachownia, Uchwała Nr 266/LI/2010 Rady Miejskiej w   Blachowni z   dnia 30 czerwca 2010 roku w   sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i   wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w   użytkowanie wieczyste.  

§   9.  

Wnioski złożone do dnia 31 marca 2012 roku podlegają rozpoznaniu na podstawie dotychczasowych przepisów.  

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Blachowni  


Henryk   Kania

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 104/XVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 14 marca 2012 r.  
 

Blachownia, dnia ...…........………..  

………………………………………  

(imię i   nazwisko)  

………………………………………  

(adres zamieszkania)  

WNIOSEK O   SPRZEDAŻ LOKALU KOMUNALNEGO  
URZĄD MIEJSKI w   BLACHOWNI  
ul. Sienkiewicza 22  
42-290 Blachownia  

             

Proszę o   sprzedanie   zajmowanego   lokalu   komunalnego   nr ……. w   budynku położonym przy ul. ……………………………….............................. w   Blachowni, składającego się z   ….... pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, oraz piwnicy przynależnej do lokalu, …………………………………………........................................................................   1)  

Lokal zajmuję od dnia …………. na podstawie .........................................................................  

Zobowiązuję się do wpłaty zaliczki na pokrycie kosztów zakupu mieszkania w   wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych).  

Cenę nabycia nieruchomości uiszczę jednorazowo lub z   rozłożeniem na raty   1)   , przed zawarciem aktu notarialnego.  

                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….  

/czytelny podpis/  

Załączniki:  

1.   Oświadczenia szt. …..  

2.   Kserokopia umowy najmu lokalu  

3.   Opis techniczny lokalu sporządzony przez ZMK Blachownia  

4.   Zaświadczenie o   wysokości zwaloryzowanej kaucji wpłaconej przed 12 listopada 1994 roku  

5.   Zaświadczenie o   niezaleganiu z   opłatami czynszowymi  

-   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OPINIA  

Zarząd Mieniem Komunalnym w   Blachowni ul. Miodowa 4a, powyższy wniosek opiniuje:  

-   pozytywnie  

-   negatywnie z   następujących powodów   /   1 ) :  

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….  

                                                                                                                                           

Blachownia, dnia ………………..                                                                         .............................  

                                                                      /podpis/  

1)   niepotrzebne skreślić  

             


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 104/XVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Blachowni    
z dnia 14 marca 2012 r.  
 

OŚWIADCZENIE  

oświadczam, co następuje:  

………………………..………………………………………………….  

Nazwisko i   imię  

Stan cywilny i   obywatelstwo   …………………………………………………………...........  

Adres stałego zameldowania   ……………………………...................................................  

Kod   ………………………                 tel   . …………………………...........  

Data zameldowania                 ………………………………………………………….........  

Obecnie jestem najemcą lokalu mieszkalnego położonego przy ul. …………….................... na podstawie………………………....................................(   decyzji lokalowej, umowy najmu   )  

składającego się z   .......…………………………………………………………………….....  
o powierzchni …………………… m 2 .  

Osoby wspólnie zamieszkałe   (   podać imię i   nazwisko oraz stopień pokrewieństwa   )  

………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..........................  

Oświadczam, iż zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów związanych  
z przygotowaniem lokalu mieszkalnego do sprzedaży w   tym: kosztów jego wyceny, wykonania dokumentacji geodezyjnej, również w   sytuacji rezygnacji z   nabycia lokalu.  

Blachownia, dnia ………………………….. ……………………………………  

/   czytelny podpis/  

__________________________________________________________________________  

Stwierdzam własnoręczność podpisu na podstawie:  

…………………………………….............  

Nazwa dokumentu  

…………………………………………….  

Seria i   numer  

……………………………………………….  

                            (podpis i   pieczątka poświadczającego)  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »