| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/243/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r., Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.) w   związku z   art.6 ust.14, ust. 15, art 9   ust. 11 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn.zm.), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z   2006 r., Nr 136 poz. 969 z   późn. zm.) i   art. 6   ust. 10, ust 11 ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z   późn. zm.)mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z   późn. zm.)  


Rada Miasta Wisły  
uchwala co następuje:  
 

§   1.  

1.   Wprowadzić możliwość składania deklaracji i   informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i   podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

2.   Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Finansów z   2   kwietnia 2007r. w   sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U   z 2007r. Nr 79, poz.533 z   późn. zm.).  

§   2.  

1.   Format elektroniczny deklaracji i   informacji określony jest w   formacie danych XML.  

2.   Układ informacji i   powiązań między nimi:  

1)   w informacji o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, o   gruntach i   o lasach od osób fizycznych INRL - określa załącznik nr 1   do uchwały,  

2)   w   deklaracji w   sprawie podatku od nieruchomości DN-1 - określa załącznik nr 2   do uchwały,  

3)   w deklaracji w   sprawie podatku leśnego DL-1 - określa załącznik nr 3   do uchwały,  

4)   w deklaracji w   sprawie podatku rolnego DR-1 - określa załącznik nr 4   do uchwały.  

3.   Format elektroniczny formularzy wskazanych w   ust. 2   jest zgodny z   zakresem danych zawartych w   załącznikach do uchwały Rady Miasta Wisła nr XI/147/2011 z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, o   gruntach i   o lasach od osób fizycznych i   deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i   leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.  

§   3.  

Deklaracje i   informacje podatkowe, o   których mowa w   §   2, mogą być przesyłane przez podatników w   formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).  

§   4.  

Przesłanie deklaracji i   informacji określonych w   § 2   wymaga wypełnienia formularza w   zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w   miejscu wskazanym w   §   3. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i   przesłany w   sposób określony w   §   3.  

§   5.  

Deklaracje i   informacje podatkowe określone w   §   1, przesyłane w   formie elektronicznej, muszą być opatrzone:  

1)   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 roku o   podpisie elektronicznym (Dz. U. z   2001 r., Nr 130, poz. 1450 z   późn. zm.) lub  

2)   podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub  

3)   podpisem elektronicznym złożonym z   wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.epuap.gov.pl).  

§   6.  

Deklaracje i   informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w   Wiśle deklaracji i   informacji na podatek przesyłanych w   formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w   sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.  

§   7.  

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i   informacji podatkowych określonych w   § 2   musi odbywać się w   sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i   niezaprzeczalność danych w   nich zawartych oraz w   sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.  

§   8.  

Deklaracje i   informacje podatkowe określone w   § 2   mogą być składane w   formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.  

§   9.  

Deklaracje i   informacje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z   późn. zm.).  

§   10.  

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   11.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/243/2012    
Rady Miasta Wisły    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Informacja o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, o   gruntach i   o lasach od osób fizycznych  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/733/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/733/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości IN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik nr … do Uchwały Rady …......... w   …................................ nr …....................... z   dnia …..................." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Źródło </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rok" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest informacja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w   terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaInformacji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Urząd Miejski w   Wiśle, 43-460 Wisła, ul. Plac Bogumiła Hoffa 3" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i   adres siedziby organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>   </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <!-- ${insert} --> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="najemca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="dzierżawca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="trwały zarząd"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użyczenie"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"></xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUrodzenia"></xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"></xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaZameldowania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zamieszkania / zameldowania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres do korespondencji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> informacja składana po raz pierwszy na dany rok </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta Informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Miesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> miesiąc od którego obowiązuje korekta informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="styczeń"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="luty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="marzec"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="kwiecień"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="maj"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="czerwiec"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="lipiec"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="sierpień"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="wrzesień"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="pażdziernik"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="listopad"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="grudzień"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element ref="typ:Rok"> </xsd:element> <xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> uzasadnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Wygasniecie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wygaśnięcie obowiązku podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Powstanie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powstanie obowiązku podatkowego w   trakcie roku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Zmiana" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Nieruchomosci" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>nieruchomość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Położenie nieruchomości </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="adr:Adres"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DataNabyciaNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data nabycia nieruchomości </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> (RRRR-MM-DD) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="TytulPrawny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Tytuł prawny </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="najemca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="dzierżawca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="trwały zarząd"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użyczenie"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="IdentyfikatoryDzialek" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikatory działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> identyfikator </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Księga Wieczysta </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneDotyczacePrzedmiotowOpodatkowania" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntow"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Podstawa opodatkowania (ha) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pozostałe grunty, w   tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiMieszkalneLubIchCzesci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki mieszkalne lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PomieszczeniaMieszkalne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pomieszczenia mieszkalne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PomieszczeniaGospodarcze" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pomieszczenia gospodarcze ( piwnice, kotłownie, strychy, poddasza użytkowe ) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Garaze" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Garaże </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PomieszczeniaZwiazaneZdzialalnoscia" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pomieszczenia związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PomieszczeniaPozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pomieszczenia pozostałe- niemieszkalne niezwiązane aktualnie z   prowadzeniem działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PomieszczeniaZwiazaneZeSwiadczeniami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pomieszczenia związane z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiPozostale"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki pozostałe - wolnostojące, szeregowe lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Mieszkalne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pomieszczenia mieszkalne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ZwiazaneZeSwiadczeniami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Związane z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Garaze" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Garaże </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Altany" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Altany </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NaTerenieOgrodow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki gospodarcze </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki pozostałe – niemieszkalne niezwiązane aktualnie z   prowadzeniem działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WysokoscDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           1,40 m–2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscPowyzej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wysokość           powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscBudowli"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   Podstawa opodatkowania w   zł (z dokładnością do pełnych złotych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePelnomocnika" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   pełnomocniku - jeżeli został ustanowiony </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwiskoNazwa" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwisko/ Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImieDrugieImie" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię, drugie imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieOjca" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię ojca </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ImieMatki" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Imię matki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PeselRegon" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>  Identyfikator PESEL/ REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerTelefonu" type="adr:TelefonTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer telefonu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP ) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>  Adres zamieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="adr:Adres"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>  Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="adr:Adres"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   załącznikach </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> ZN-1/A Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości - składany </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> tak </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Nieruchomosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Załącznik ZN-1/B Dane o   nieruchomościach </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Liczba" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> liczba załączników </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Wspolmalzonek" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Załącznik ZN-1/M Dane współmałżonka będącego współwłaścicielem, współużytkownikiem, współposiadaczem przedmiotu opodatkowania (zaznaczyć odpowiednie pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> tak </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego  </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o   odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z   rzeczywistością" name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element fixed="Na podstawie art. 54 i   art. 56 ustawy z   dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z   2007 r. Nr 111 poz. 765 z   późn. zm.) - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i   oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o   zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe" name="Pouczenie" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pouczenie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w   siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Załączniki </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości (ZN-1/A) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PrzeznaczenieFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Przeznaczenie formularza </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć własciwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>   informacji na podatek od nieruchomości IN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna, w   tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneDotyczaceZwolnien"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z   ustawy lub uchwały rady gminy </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TytulPrawny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Tytuł prawny zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 1   – budowle wchodzące w   skład infrastruktury kolejowej w   rozumieniu przepisów o   transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: <br /> a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym, b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób,wykonywanego przez przewoznika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostepniania jej innym przewożnikom, lub c) tworzą linie kolejowe o   szerokości torów większej niż 1435 mm.  </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktJedenA" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust. 1   pkt. 1a - grunty, budynki i   budowie pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż 3   lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym stała sie ostateczna decyzja lub weszło w   życie rozporządzenie, wyrażajace zgodę na likwidację linii lub ich odcinków wydane w   trybie przewidzianym w   przepisach o   transporcie kolejowym - z   wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o   której mowa w   przepisach o   transporcie kolejowym </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 2   – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i   przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktDwaA" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 2a – grunty, które znajdują sie w   posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w   statucie tego podmiotu, położone w   granicach portów i   przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w   którym podmiot ten wszedł w   ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5   lat, z   wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską  </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktTrzeci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 3   – budynki, budowle i   zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktCzwarty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 4   – budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 5   – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i   młodzieży w   zakresie oświaty, wychowania, nauki i   techniki, kultury fizycznej i   sportu, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i   bazy wypoczynkowe dzieci i   młodzieży </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktSzosty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 6   - grunty i   budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków pod warunkiem ich utrzymania i   konserwacji, zgodnie z   przepisami o   ochronie zabytków, z   wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktSiudmy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 7   - grunty i   budynki we władaniu muzeów rejestrowanych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktOsmy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 8   - grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a   także budynki i   budowle trwale związane z   gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z   zakresu ochrony przyrody - w   parkach narodowych oraz w   rezerwatach przyrody </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktOsiemA" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o   ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne  </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktDziewiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 9   - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i   położone w   międzywałach, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktDziesiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i   zakrzewione, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktJedenasty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z   warunków: a) osiagnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I   albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o   znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnosci, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w   gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktDwunasty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w   przepisach prawa budowlanego dla altan i   obiektów gospodarczych, z   wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>        Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktTrzynasty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 13 – budynki i   budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w   zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w   gospodarstwach członków grupy lub w   zakresie określonym w   art.4 ust.2 ustawy z   dnia 15 września 2000 r.o grupach producentów rolnych i   ich związkach oraz o   zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z   późn. zm.), zgodnie z   jej aktem założycielskim </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PunktCzternasty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.2 pkt 1   - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.2 pkt 2   - publiczne i   niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w   zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktTrzeci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.2 pkt 3   - instytuty naukowe i   pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w   odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadan, o   których mowa w   art. 2   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2010r. o   Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619) zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktCzwarty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art. 7   ust. 2   pkt 4   – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek o   którym mowa w   art. 28 ust. 1   pkt 1   lit. b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z   2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i   Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w   zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzja w   sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z   wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w   posiadaniu zależnym podmiotów niebędacych prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek o   którym mowa w   art. 28 ust. 1   pkt 1   lit. b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.2 pkt 5   - instytuty badawcze, z   wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktPiatyA" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiebiorców o   statusie centrum badawczorozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w   przepisach o   niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i   prac rozwojowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktSzusty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.7 ust.2 pkt 6   - Polski Związek Działkowców, z   wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>       Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wartosc" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wartość (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Inne zwolnienia - podać z   jakiego tytułu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Zwolnienie" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zwolnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Tytul" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> z   tytułu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty  </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Powierzchnia (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatkuPodlegajacaZwolnieniu" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku podlegająca zwolnieniu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Grunty" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>     Grunty </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Budynki" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>     Budynki lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>     Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneoNieruchomosciach" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   nieruchomościach (ZN-1/B) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PrzeznaczenieFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Przeznaczenie formularza </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Niniejszy formularz stanowi załacznik do: (zaznaczyć własciwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    informacji na podatek od nieruchomosci IN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna, w   tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneNieruchomosciObiektow"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Położenie nieruchomości (adres) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulPrawny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Tytuł prawny </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="najemca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="dzierżawca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="trwały zarząd"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użyczenie"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Działki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Budynki" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Budynki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Lokale" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Lokale </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Księga wieczysta </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="0"> </xsd:minLength> <xsd:maxLength value="600"> </xsd:maxLength> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Wspolmalzonek" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   współmałżonku ZN-1/M </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDokumentu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer dokumentu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PrzeznaczenieFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>  Przeznaczenie formularza </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć własciwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>      informacji na podatek od nieruchomości IN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="RegonPkd"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> REGON oraz PKD (nie dotyczy osób nie prowadzących dział. gospod.) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType></xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zamieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="adr:Adres"> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:schema>  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/731/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/731/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja w   sprawie podatku rolnego IR-1</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik nr … do Uchwały Rady …......... w   …................................ nr …....................... z   dnia …..................." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Źródło </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rok" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest informacja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z   dnia 15 listopada 1984. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969, z   późn. zm.)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w   terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaInformacji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Urząd Miejski w   Wiśle, 43-460 Wisła, ul. Plac Bogumiła Hoffa 3" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i   adres siedziby organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="najemca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="dzierżawca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="trwały zarząd"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użyczenie"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"></xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element ref="ins:REGON"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUrodzenia"></xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"></xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"></xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkaniaZameldowania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zamieszkania / zameldowania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w   części B.1.) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <!-- ${insert} --> <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> informacja składana po raz pierwszy na dany rok </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta Informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Miesiac"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> miesiąc od którego obowiązuje korekta informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="styczeń"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="luty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="marzec"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="kwiecień"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="maj"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="czerwiec"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="lipiec"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="sierpień"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="wrzesień"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="pażdziernik"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="listopad"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="grudzień"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element ref="typ:Rok"> </xsd:element> <xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> uzasadnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Wygasniecie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wygaśnięcie obowiązku podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Powstanie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powstanie obowiązku podatkowego w   trakcie roku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Zmiana" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneNieruchomosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   nieruchomościach rolnych podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Nieruchomosci" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>nieruchomość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Polozenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Połozenie nieruchomosci </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="adr:Adres"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DataNabyciaNieruchomosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data nabycia nieruchomości </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> (RRRR-MM-DD) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="TytulPrawny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Tytuł prawny </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="najemca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="dzierżawca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="trwały zarząd"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użyczenie"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikatory działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Identyfikator" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> identyfikator </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Księga wieczysta </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="15"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów ) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne lub nie stanowiących gospodarstwa rolnego (z wyjątkiem zwolnionych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyOrne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Laki"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Łąki </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Pastwiska"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pastwiska </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Sady"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Sady </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneOrne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty rolne zabudowane - grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyOrneZabudowane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty rolne zabudowane - łąki i   pastwiska </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyNiezarybioneOrne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami niezarybionymi - grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyNiezarybioneLaki"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami niezarybionymi - łąki i   pastwiska </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyNiezarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami niezarybionymi </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami zarybionymi - łososiem, trocią, głowacicą, palią i   pstrągiem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami zarybionymi - inne gatunki ryb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RowyOrne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rowy - grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RowyLaki"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rowy - łąki i   pastwiska </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   załącznikach </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikZra" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> ZR-1/A Dane o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym - składany </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> tak </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ZalacznikZrb" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Liczba załaczników ZR-1/B Dane o   nieruchomościach rolnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Liczba" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> liczba załaczników </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PosiadanieGruntow"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednocześnie oświadczam, </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ze"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>że</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice><xsd:element name="PosiadamGrunty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>posiadam grunty na  terenie innej gminy </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> o   powierzchni (ha fizyczne) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Uzytki" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> w   tym powierzchnia użytków rolnych (ha fizyczne) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element><xsd:element fixed="true" name="NiePosiadamGruntow" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>nie posiadam gruntów na  terenie innej gminy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></xsd:element> <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego  </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o   odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z   rzeczywistością" name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element fixed="Na podstawie art.54 i   art.56 ustawy z   dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ( Dz.U. z   2007 Nr 111 poz. 765 z   późn. zm. ) : Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub postawy opodatkowania lub nie składa informacji i   oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o   zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe." name="Pouczenie" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pouczenie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w   siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Załączniki </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikRa" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym (ZR-1/A) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PrzeznaczenieFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Przeznaczenie formularza </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatek" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    deklaracji na podatek rolny DR-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatek" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    informacji na podatek rolny IR-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna, w   tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneDotyczaceZwolnien"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące zwolnień i   ulg podatkowych wynikających z   ustawy lub uchwały Rady Gminy </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TytulPrawnyZwolnienia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Tytuł prawny zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 1   </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyOrneKlasaPiata" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> grunty orne - klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyOrneKlasaSzosta" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> grunty orne - klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyOrneKlasaSzostaZet" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> grunty orne - klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="LakiKlasaPiata" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> łąki - klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="LakiKlasaSzosta" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> łąki - klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="LakiKlasaSzostaZ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> łąki - klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PastwiskaKlasaPiata" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pastwiska - klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PastwiskaKlasaSzosta" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pastwiska - klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PastwiskaKlasaSzostaZ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pastwiska - klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SadyKlasaPiata" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> sady - klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SadyKlasaSzosta" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> sady - klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="SadyKlasaSzostaZ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> sady - klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneKlasaPiata" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> grunty rolne zabudowane - klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneKlasaSzosta" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> grunty rolne zabudowane - klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyZadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 1   - grunty zadrzewione i   zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia (w ha fizycznych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyPasaGranicznego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 2   - grunty położone w   pasie drogi granicznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia (w ha fizycznych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyObjeteMelioracja" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 3   - grunty orne, łąki i   pastwiska objęte melioracją - w   roku, w   którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia (w ha fizycznych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyNowegoGospodarstwa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 4   - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="UlgaPoOkresieZwolnienia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> W   przypadku korzystania z   ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ulga"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>           Ulga </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="75%"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="50%"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia (w ha fizycznych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 5   - grunty gospodarstw rolnych powstałe z   zagospodarowania nieużytków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="UlgaPoOkresieZwolnienia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> W   przypadku korzystania z   ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ulga"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>           Ulga </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="75%"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="50%"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktSzusty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 6   - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w   drodze wymiany lub scalenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="UlgaPoOkresieZwolnienia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> W   przypadku korzystania z   ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ulga"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>           Ulga </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="75%"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="50%"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktSiudmy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 7   - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktOsmy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 8   - użytki ekologiczne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktDziewiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 9   - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w   wodę </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktDziesiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i   grunty położone w   międzywałach </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktJedenasty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepPierwszyPunktDwunasty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.2 pkt 1   - uczelnie </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.2 pkt 2   - publiczne i   niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w   zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktTrzeci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.2 pkt 3   - instytuty naukowe i   pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w   odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o   których mowa w   art. 2   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2010r. o   Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.Nr 96, poz. 619) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktCzwarty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.2 pkt 4   - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o   którym mowa w   art. 28 ust.1 pkt 1   lit. b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z   2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i   Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej – w   zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w   sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z   wyjątkiem gruntów znajdujących się w   posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o   którym mowa w   art. 28 ust. 1   pkt 1   lit. b ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.2 pkt 5   - instytuty badawcze </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktPiatyA" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o   statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w   przepisach o   niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i   prac rozwojowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UstepDrugiPunktSzusty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.2 pkt 6   - Polski Związek Działkowców z   tytułu użytkowania i   użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Inne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="Powierzchnia"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneDotyczaceUlg"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące ulg podatkowych wynikających z   ustawy lub uchwały Rady Gminy </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TytulPrawny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Tytuł prawny ulgi </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ArtykulTrzynasty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> tak </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ArtykulTrzynastyA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.13a ust.1 i   2 - ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w   formie skoszarowanej i   prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="Szescdziesiat" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 60% </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Czterdziesci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 40% </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ArtykulTrzynastyB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i   górskich (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="Szescdziesiat" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 60% </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Czterdziesci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 30% </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ArtykulTrzynastyUlga"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.13b ust.1 - ulga z   tytułu wystąpienia klęski żywiołowej </xsd:documentation> </xsd:annotation>  <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> tak </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Inne" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Inne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ZalacznikRb" maxOccurs="100" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   nieruchomościach rolnych ( ZR-1/B) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PrzeznaczenieFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Przeznaczenie formularza </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikDo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    deklaracji na podatek rolny </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    informacji na podatek rolny </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna, w   tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa pełna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneNieruchomosciObiektow"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane o   nieruchomościach rolnych podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Położenie nieruchomości (adres) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulPrawny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Tytuł prawny </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="najemca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="dzierżawca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="trwały zarząd"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użyczenie"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Identyfikatory geodezyjne działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Działki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KsiegaWieczysta"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Księga wieczysta </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="0"> </xsd:minLength> <xsd:maxLength value="600"> </xsd:maxLength> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>    Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia (ha) z   dokładnością do 1   m²</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:schema>  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/735/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/735/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, o   gruntach i   o lasach od osób fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikNr" type="xsd:string" fixed="Załącznik Nr 1   do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr XVII/...... z   dnia 26 kwietnia 2012 r."> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Źródło </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Informacja"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja w   sprawie podatku od </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Nieruchomosc" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nieruchomości </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Rolny" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> rolnego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Lesny" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> leśnego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), ustawa z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. , Nr 136, poz.969 ze zm.), ustawa z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)" name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o   ubezpieczeniu społecznym rolników." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku." name="TerminSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="MiejsceSkladania" fixed="Burmistrz Miasta Wisły Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego informację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="spadkobierca"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>  <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w   którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Adres"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="IformacjaSkladana" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja składana po raz pierwszy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaPoprzedniej" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Korekta uprzednio złożonej informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związana z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (ha) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PowierzchniaBudynkow"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> mieszkalnych łącznie z   piwnicami </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Garazu" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> garażu w   budynku mieszkalnym </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ZwiazanychzProwadzeniemDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem (należy podać równie rodzaj działalności gospodarczej) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DzialalnoscInneBudynki" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej w   innych budynkach niż mieszkalne (należy podać równie_ rodzaj działalności gospodarczej) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="MaterialSiewny" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zajętych na prowadzenie dział. gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem (należy podać również rodzaj działalności gospodarczej) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z   udzielania świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – trwale związanych z   gruntem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="ZwiazanychzGruntem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> gospodarczych, trwale związanych z   gruntem – ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GarazyZwiazanychzGruntem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> garaży wolno stojących, trwale związanych z   gruntem ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="BudowleWartosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle (wartość, o   której mowa w   przepisach o   podatkach dochodowych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="InformacjaoZwolnieniach" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   przedmiotach zwolnionych (podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z   jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powierzchnia bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> przepis prawa – z   jakiego tytułu występuje zwolnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania lasów i   gruntów leśnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wyszczegolnienie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wyszczególnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LasyOgolem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy i   grunty leśne – ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="DoCzterdziestu" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do lat 40 o   powierzchni </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WiekLasu" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wiek lasu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer działki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="PowyzejCzterdziestu" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powyżej lat 40 o   powierzchni </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (włącznie ze zwolnionymi) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Klasy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasy użytków wynikające z   ewidencji gruntów i   budynków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Sady" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Sady </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UzytkiZielone" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Użytki zielone </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty rolne zabudowane </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyPodStawami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione- łososiem, trocią, głowacicą, palią, pstrągiem </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione - inne gatunki ryb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyNiezarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> niezarybionymi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Rowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rowy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty zadrzewione i   zakrzaczone położone na UR </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Nieuzytki" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType" > <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nieużytki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="LacznaPowierzchniaUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType" > <xsd:annotation> <xsd:documentation> Razem </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="InformacjaoZwolnionych" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   przedmiotach zwolnionych (podać rodzaj, klasę i   powierzchnie gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z   jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajGruntow" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> rodzaj gruntów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaGruntow" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> klasa gruntów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powierzchnia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powierzchnia gruntów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> przepis prawa – z   jakiego tytułu występuje zwolnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie podatnika / osoby reprezentującej podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="podane przeze mnie dane sa zgodne z   prawda (art. 233 par. 1   Kodeksu Karnego)." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator przyjmującego formularz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w   siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>   </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w   hektarach fizycznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OgolemPowierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem (ha)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Wtym"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>w tym kondygnacji o   wysokości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KondygnacjaNiska"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - od 1,40 do 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KondygnacjaWysoka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:complexType name="KlasaComplexType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w   hektarach fizycznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema>  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/243/2012    
Rady Miasta Wisły    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Deklaracja w   sprawie podatku od nieruchomości DN-1  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/734/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/734/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik Nr 2   do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr XVII/...... z   dnia 26 kwietnia 2012 r." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Źródło </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest deklaracja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010r. , Nr 95, poz. 613 ze zmianami)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z   osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do 31 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a   jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w   terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Wpłacać obliczony w   deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w   ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w   terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a   za styczeń do dnia 31 stycznia, na rachunek budżetu Miasta Wisły." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Terminy płatności </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Wisły, Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i   adres siedziby organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> <!-- ${insert} --> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration>  </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajSkladajacego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działek, budynków, lokali</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w   którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element>  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zmieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Spolka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Spółka, nie mająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okolicznosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> deklaracja na dany rok </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta deklaracji rocznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WygasniecieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wygasniecie obowiazku podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PowstanieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powstanie obowiazku podatkowego w   trakcie roku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZmianaMiejscaZamieszkania" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Łączna kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="InformacjaZwolnione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   przedmiotach zwolnionych (podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z   jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaLasu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia bądź wartość budowli </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przepis prawa - z   jakiego tytułu występuje zwolnienie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="podane przeze mnie dane sa zgodne z   prawdą." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w   siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>  <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (ha) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostałych, w   tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PowierzchniaBudynkow" type="PowierzchniaBudynkowType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle (wartość, o   której mowa w   przepisach o   podatkach dochodowych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku  </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  <xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>mieszkalnych - ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do (RRRR-MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku  </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działek, budynków, lokali</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w   którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Krs" type="ins:KRSTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer KRS </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="Wtym"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KondygnacjaNiska"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - kondygnacji o   wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KondygnacjaWysoka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - kondygnacji o   wysokości powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:schema>  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVII/243/2012    
Rady Miasta Wisły    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

ddd  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/736/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/736/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik Nr 3   do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr XVII/...... z   dnia 26 kwietnia 2012 r." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest deklaracja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz.U. z   2002r., Nr 200, poz. 1682, ze zm.)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z   osobami prawnymi bądź innymi jednostkami , osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i   ich części lub budowli i   ich części z   wyżej wymienionymi podmiotami" name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w   terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Wpłacać w   ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w   deklaracji na podatek leśny na rachunek budżetu Miasta Wisły, za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Terminy płatności </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Wisły, Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration>  </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajSkladajacego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element>  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zmieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Spolka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Spółka, nie mająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okolicznosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> deklaracja roczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta deklaracji rocznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <!-- ${insert} --> <xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajGruntoeLesnych"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Z   wyjątkiem zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy ochronne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rezerwaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy wchodzące w   skład rezerwatów przyrody i   parkó narodowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy pozostałe (nie wymienione powyżej) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Razem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="InformacjaZwolnione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   przedmiotach zwolnionych (podać powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z   jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaLasu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia zwolnionego lasu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przepis prawa - z   jakiego tytułu występuje zwolnienie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="podane przeze mnie dane sa zgodne z   prawda." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w   siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w   ha (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:schema>  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XVII/243/2012    
Rady Miasta Wisły    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Deklaracja w   sprawie podatku rolnego DR-1  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/732/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/732/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik Nr 4   do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr XVII/...... z   dnia 26 kwietnia 2012r." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP¹/PESEL² </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest deklaracja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 136 z   późniejszymi zmianami)" name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z   osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i   ich części lub budowli i   ich części z   wyżej wymienionymi podmiotami." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w   terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Wpłacać obliczony w   deklaracji podatek rolny – bez wezwania – w   ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w   terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek budżetu Miasta Wisły." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Terminy płatności: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Wisły, Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i   adres siedziby organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycje) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration>  </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajSkladajacego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w   którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie"> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element>  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zmieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Spolka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Spółka, nie mająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <!-- ${insert} --> <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okolicznosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> deklaracja na dany rok </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta deklaracji rocznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WygasniecieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wygasniecie obowiazku podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PowstanieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powstanie obowiazku podatkowego w   trakcie roku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZmianaMiejscaZamieszkania" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne - niepodlegających zwolnieniu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Sady" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Sady </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UzytkiZielone" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Użytki zielone </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty rolne zabudowane </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyPodStawami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione- łososiem, trocią, głowacicą, palią, pstrągiem </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione - inne gatunki ryb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyNiezarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> niezarybionymi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Rowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rowy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty zadrzewione i   zakrzaczone położone na UR </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I   </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="LacznaPowierzchniaUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType" > <xsd:annotation> <xsd:documentation> Razem (bez zwolnień) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="InformacjaZwolnione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o   przedmiotach zwolnionych (podać rodzaj, klasę i   powierzchnie gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z   jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajGruntu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj gruntu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaGrunt" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa gruntu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia gruntu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przepis prawa - z   jakiego tytułu występuje zwolnienie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UlgiOdGruntow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Ulgi w   podatku rolnym od gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NabycieZagospodarowanie" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> z   tytułu nabycia lub objecia w   zagospodarowanie gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Inwestycyjne" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> inwestycyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Gorskie" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> górskie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Inne" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>inne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Razem" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Łączna kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego  </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="spodane przeze mnie dane są zgodne z   prawda." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w   siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="KlasaComplexType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w   hektarach fizycznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ogolem" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NiePodlegajacePrzeliczeniu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podlegajace przeliczeniu na hektary przeliczeniowe </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="HektaryPrzeliczeniowe" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba hektarów przeliczeniowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka z   1 ha (przeliczeniowego lub fizycznego) w   zł,gr</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WymiarPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wymiar podatku rolnego w   zł</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia w   ha z   dokładnością do 1m² </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działek, budynków, lokali</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w   którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa sądu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON * </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema>  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »