| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Godów

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 400 a   i   403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami)  

Rada Gminy Godów uchwala:  

§   1.   Mając na celu poprawę stanu środowiska w   gminie, ustala się zasady przyznawania i   rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej.  

§   2.   O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Godów, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.  

§   3.   Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z   Gminą przed realizacją przedsięwzięcia i   stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.  

§   4.   Dotacja może być przyznana na:  

1.   Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych w   wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 800,00 zł., w   przypadku wykonania przyłącza w   terminie 12 miesięcy od daty oddania do eksploatacji wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej.  

2.   Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych w   wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 400,00 zł., w   przypadku wykonania przyłącza w   terminie dłuższym aniżeli określony w   ust. 1.  

3.   Na koszt przyłączenia mogą się składać koszty: zakupu materiałów, wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza przez Zakład Wodociągów i   Kanalizacji.  

§   5.   1.   Osoby ubiegające się o   dotację   zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Wójta Gminy wraz z   wymaganymi załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   W imieniu Wójta wnioski rozpatruje Referat Budownictwa i   Gospodarki Komunalnej według kolejności ich wpływu.  

3.   Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne złożone do dnia 30 listopada danego roku.  

4.   Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w   określonym przez organ terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.  

5.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Godów a   Wnioskodawcą umowy o   udzielenie dotacji celowej, która określa w   szczególności:  

1)   przeznaczenie dotacji, tj nazwa i   opis zakresu rzeczowego zadania,  

2)   kwotę udzielonej dotacji i   tryb płatności,  

3)   termin wykonania oraz termin i   sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku.  

4)   sposób i   termin przekazania dotacji,  

5)   termin rozliczenia dotacji.  

6.   Wnioskodawca informowany jest o   pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i   terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

7.   O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy, Wnioskodawca zostanie poiformowany na piśmie, w   terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub uzupełnienia. Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec gminy w   przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku.  

§   6.   Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w   danym roku budżetowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w   następnym roku, o   ile Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.  

§   7.   O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy wykażą uregulowaną gospodarkę odpadami na swojej nieruchomości, udokumentowaną stosownymi umowami.  

§   8.   Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Wójta Gminy, który upoważnia pracowników Referatu Budownictwa i   Gospodarki Komunalnej do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   10.   Traci moc Uchwała Nr XI/74/07 Rady Gminy Godów z   dnia 27 września 2007 roku w   sprawie udzielania dofinansowania dla osób fizycznych za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z   budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych do sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych budżetu Gminy Godów.  

§   11.   1.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Wnioski złożone w   odniesieniu do uchwały uchylanej rozpatrzone zostaną w   oparciu o   dotychczasowe przepisy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/140/12    
Rady Gminy Godów    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Godów, dnia ..............................  

Wójt Gminy Godów  

Wniosek:   o dotację celową na   budowę   przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail...................................................................... Nr telefonu.............................................  

Dowód osobisty: seria………Nr……………. Wydany przez: ……………………………………  

PESEL… ……………………………......  

Rachunek osobisty na który Urząd Gminy ma przekazać kwotę dotacji   :  

…………………………………………............................................................................................  

Adres, pod którym zostanie wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej:  

…………………………………………………………………………………………………........  

..............................................................................................................................................................  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do 15 grudnia)………..........  

…………………………………………………………………………………………………........  

                                                                                                               

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg wieczystych z   ostatnich trzech miesięcy,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budowlanego oraz zapewnienie odbioru ścieków i   zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskane z   JZWiK S.A (za wyjątkiem przyłącza realizowanego w   ramach przedsięwzięcia "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni Górnej Odry i   Wisły")  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot (nie dotyczy budynków w   budowie)  

Oświadczam, że znana jest mi treść „Zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżeru gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej " przyjętych Uchwałą Rady Gminy Godów Nr XVIII/140/12 z   dnia   26 kwietnia 2012 roku.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »