| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Godów

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 400 a   i   403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami)  

Rada Gminy Godów uchwala:  

§   1.   Mając na celu poprawę stanu środowiska w   gminie, ustala się zasady przyznawania i   rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej.  

§   2.   O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Godów, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.  

§   3.   Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z   Gminą przed realizacją przedsięwzięcia i   stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.  

§   4.   Dotacja może być przyznana na:  

1.   Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych w   wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 800,00 zł., w   przypadku wykonania przyłącza w   terminie 12 miesięcy od daty oddania do eksploatacji wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej.  

2.   Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków mieszkalnych w   wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 400,00 zł., w   przypadku wykonania przyłącza w   terminie dłuższym aniżeli określony w   ust. 1.  

3.   Na koszt przyłączenia mogą się składać koszty: zakupu materiałów, wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza przez Zakład Wodociągów i   Kanalizacji.  

§   5.   1.   Osoby ubiegające się o   dotację   zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Wójta Gminy wraz z   wymaganymi załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   W imieniu Wójta wnioski rozpatruje Referat Budownictwa i   Gospodarki Komunalnej według kolejności ich wpływu.  

3.   Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne złożone do dnia 30 listopada danego roku.  

4.   Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w   określonym przez organ terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.  

5.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Godów a   Wnioskodawcą umowy o   udzielenie dotacji celowej, która określa w   szczególności:  

1)   przeznaczenie dotacji, tj nazwa i   opis zakresu rzeczowego zadania,  

2)   kwotę udzielonej dotacji i   tryb płatności,  

3)   termin wykonania oraz termin i   sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku.  

4)   sposób i   termin przekazania dotacji,  

5)   termin rozliczenia dotacji.  

6.   Wnioskodawca informowany jest o   pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i   terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

7.   O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy, Wnioskodawca zostanie poiformowany na piśmie, w   terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub uzupełnienia. Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec gminy w   przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku.  

§   6.   Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w   danym roku budżetowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w   następnym roku, o   ile Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.  

§   7.   O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy wykażą uregulowaną gospodarkę odpadami na swojej nieruchomości, udokumentowaną stosownymi umowami.  

§   8.   Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Wójta Gminy, który upoważnia pracowników Referatu Budownictwa i   Gospodarki Komunalnej do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   10.   Traci moc Uchwała Nr XI/74/07 Rady Gminy Godów z   dnia 27 września 2007 roku w   sprawie udzielania dofinansowania dla osób fizycznych za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z   budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych do sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych budżetu Gminy Godów.  

§   11.   1.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Wnioski złożone w   odniesieniu do uchwały uchylanej rozpatrzone zostaną w   oparciu o   dotychczasowe przepisy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/140/12    
Rady Gminy Godów    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Godów, dnia ..............................  

Wójt Gminy Godów  

Wniosek:   o dotację celową na   budowę   przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku  

Wnioskodawca:  

Imię i   Nazwisko   : ..............................................................................................................................  

Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................  

Adres e-mail...................................................................... Nr telefonu.............................................  

Dowód osobisty: seria………Nr……………. Wydany przez: ……………………………………  

PESEL… ……………………………......  

Rachunek osobisty na który Urząd Gminy ma przekazać kwotę dotacji   :  

…………………………………………............................................................................................  

Adres, pod którym zostanie wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej:  

…………………………………………………………………………………………………........  

..............................................................................................................................................................  

Planowany termin realizacji i   rozliczenia zadania   (nie później niż do 15 grudnia)………..........  

…………………………………………………………………………………………………........  

                                                                                                               

Załączniki:  

-   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z   ksiąg wieczystych z   ostatnich trzech miesięcy,  

-   potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budowlanego oraz zapewnienie odbioru ścieków i   zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskane z   JZWiK S.A (za wyjątkiem przyłącza realizowanego w   ramach przedsięwzięcia "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni Górnej Odry i   Wisły")  

-   kserokopia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot (nie dotyczy budynków w   budowie)  

Oświadczam, że znana jest mi treść „Zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżeru gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej " przyjętych Uchwałą Rady Gminy Godów Nr XVIII/140/12 z   dnia   26 kwietnia 2012 roku.  

Podpis wnioskodawcy  

….................................................  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »