| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/208/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 31 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice Rada Gminy uchwala:  

§   1.   Ustanowić nagrody pieniężne i   wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  

§   2.   Określić wysokość nagród pieniężnych, rodzaje wyróżnień oraz zasady i   tryb ich przyznawania i   pozbawiania, jak w   Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Fels

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/208/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 23 maja 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I   POZBAWIANIA NAGRÓD I   WYRÓŻNIEŃ WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM.  

§   1.   Wójt Gminy Zbrosławice może przyznawać nagrody pieniężne lub wyróżnienia zawodnikom, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  

§   2.   1.   Ustala się następujące nagrody i   wyróżnienia:  

1)   nagrody pieniężne,  

2)   wyróżnienia w   formie pucharów i   dyplomów.  

§   3.   Nagrody i   wyróżnienia mogą otrzymać osoby zamieszkujące na terenie Gminy Zbrosławice.  

§   4.   Zawodnik może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie wyłącznie za jedno (najwyższe) osiągnięcie sportowe w   danym roku kalendarzowym.  

§   5.   1.   Nagrodę pieniężną można przyznać zawodnikom za:  

1)   udział we współzawodnictwie sportowym o   zasięgu międzynarodowym,  

2)   zajęcie I   – III miejsca we współzawodnictwie sportowym o   zasięgu krajowym.  

2.   Wysokość nagrody pieniężnej nie może być niższa niż 500 zł i   nie może przekroczyć kwoty 2000zł.  

3.   Wyróżnienie przyznaje się w   formie pucharu i   dyplomu.  

4.   Wyróżnienie można przyznać zawodnikowi za udział we współzawodnictwie sportowym o   zasięgu krajowym.  

§   6.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w   uchwale budżetowej.  

§   7.   1.   Wnioski o   przyznanie nagród i   wyróżnień mogą składać zawodnicy, spełniający warunki określone w   niniejszej uchwale oraz kluby sportowe zrzeszające zawodników.  

2.   Wnioski w   sprawie wyróżnień i   nagród składa się do Wójta Gminy Zbrosławice do dnia 31 marca każdego roku.  

3.   Wnioski są przedkładane Komisji Rady Gminy ds. Kultury, Oświaty i   Sportu celem zaopiniowania.  

4.   Zaopiniowane wnioski przedkładane są Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję o   przyznaniu nagrody i   jej wysokości lub przyznaniu wyróżnienia.  

5.   Nagrody i   wyróżnienia przyznawane są raz w   roku, do 30 czerwca każdego roku i   dotyczą osiągnięć sportowych uzyskanych w   roku poprzednim.  

6.   Nagrody i   wyróżnienia w   roku 2012 za osiągnięcia sportowe w   roku 2011, przyznane zostaną do 30 września 2012 r.  

7.   Wzór wniosku o   przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik nr 1   do niniejszego Regulaminu.  

8.   Do wniosku wnioskodawca dołącza oryginał dokumentu wydany przez odpowiedni polski związek sportowy, potwierdzający uzyskanie wyniku sportowego stanowiącego podstawę przyznania nagrody lub wyróżnienia.  

§   8.   Informacje o   przyznanych nagrodach i   wyróżnieniach podaje się do wiadomości publicznej w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbrosławice.  

§   9.   W sytuacji, gdy zawodnik otrzymujący nagrodę lub wyróżnienie zachowuje się w   sposób naruszający prawo lub zasady współżycia społecznego Wójt Gminy może pozbawić daną osobę nagrody lub wyróżnienia.  

§   10.   Zmiany niniejszego regulaminu wymagają zmiany uchwały, której załącznik Regulamin stanowi.  


Załącznik do Uchwały Nr XVII/208/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 23 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek  


Uzasadnienie

Przepis art. 31 ust.1 i   3 z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie daje upoważnienie ustawowe Radzie Gminy do określenia trybu przyznawania i   pozbawiania oraz rodzajów i   wysokości nagród i   wyróżnień. Organy administracji rządowej tworzą warunki prawno – organizacyjne i   ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej, natomiast jednostki samorządu terytorialnego realizują te zadania jako zadania własne. Osiągnięcia sportowe zawodników reprezentujących kluby sportowe w   ostatnich latach są znaczące i   przyczyniają się do promowania naszej Gminy w   kraju, jak i   poza jego granicami.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »