| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.422.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 17 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 czerwca 2010 r

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w całości, jako niezgodnej z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Siewierzu zmieniła uchwałę Nr XLVIII/358/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siewierz oraz jej jednostkom organizacyjnym w zakresie dotyczącym organów uprawnionych do udzielania ulg.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej jako "ustawa". Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy: " w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4." Z kolei zgodnie z przepisem art. 59 ust. 2 ustawy: " Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną , oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg." Jednocześnie "organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1" (art. 59 ust. 3 ustawy).

Na mocy powyższych przepisów organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego posiada kompetencję do określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w sytuacji gdy udzielana ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz do wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg.

W powyższym zakresie zastosowanie będzie miała regulacja zawarta w ustawie z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej w/w ustawy " projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy ."

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa uchwała zmienia zapisy pierwotnej uchwały w zakresie dotyczącym organów uprawnionych do udzielania ulg, w tym ulg stanowiących pomoc de minimis, brak uprzedniego przesłania jej projektu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub bez uwzględnienia zgłoszonych przez niego zastrzeżeń stanowi zdaniem organu nadzoru istotne naruszenie prawa.

Jednocześnie wskazania wymaga, iż na mocy art. 59 ust. 2 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wskazuje organ lub osobę uprawnioną do udzielania przedmiotowych ulg. W związku z powyższym zapis uchwały dot. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz do upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek podległych Gminie Siewierz do udzielania ulg, jako stanowiący subdelegację uprawnień rady, należy uznać za istotne naruszenie przepisu art. 59 ust. 2 ustawy.

Tym samym uchwałę Nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Siewierzu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »