| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED-I.031.9.2012 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 października 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

1.   Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła  

2.   Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina  

zwanym dalej "   Powierzającym   ",  

a  

Gminą Częstochowa   reprezentowaną przez:  

Prezydenta Miasta Częstochowy - Krzysztofa Matyjaszczyka  

zwaną dalej "   Przyjmującym   ".  

Działając na podstawie uchwały Nr 261/XVI/2012 Rady Powiatu w   Lublińcu z   dnia 24 września 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z   zakresu edukacji publicznej oraz uchwały Nr 286/XXVI/2004 Rady Miasta w   Częstochowie z   dnia 26 stycznia 2004 r. w   sprawie przyjęcia przez Miasto Częstochowa do prowadzenia zadań dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z   Powiatu Lublinieckiego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Częstochowie przy ul. Legionów 58, w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572  
z poźn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.  

1.   Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w   zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

2.   Kształcenie będzie odbywało się w   Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Zespole Szkół im. gen. W. Andersa  

w Częstochowie, przy ul. Legionów 58, zwanym dalej CKU.  

3.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.  

4.   Zakwaterownie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.  

5.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do CKU imienny wykaz uczniów objętych w   roku szkolnym 2012/2013 kształceniem zawodowym w   CKU.  

§   2.  

1.   Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby przeszkolonych uczniów w   roku szkolnym 2012/2013 i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1   października 2012 r. do dnia 31 grudznia 2012 r. wynosi 330 zł.  

3.   Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1   stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. wynosi 330 zł.  

4.   Koszt kształcenia jednego ucznia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   trybie eksternistycznym, ustala się w   wysokości nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w   ust. 2   i 3.  

5.   Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w   ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez CKU - na konto wskazane na fakturze, której płatnikiem jest:  

Starostwo Powiatowe w   Lublińcu  

ul. Paderewskiego 7  

42-700 Lubliniec  

NIP: 575-16-47-348  

6.   Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z   podaniem stopnia kursu i   zawodu, podpisanej przez dyrektora CKU, w   którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.  

§   3.  

1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok szkolny 2012/2013.  

2.   Strony przewidują mozliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.  

3.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§   4.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   5.  

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.  

§   6.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.  

§   8.  

Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

                            POWIERZAJĄCY                                                                         PRZYJMUJĄCY  

 

Starosta Lubliniecki  


Joachim   Smyła


Wicestarosta Lubliniecki  


Tadeusz   Konina

Prezydent Miasta Częstochowy  


Krzysztof   Matyjaszczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »