| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/270/2012 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 3   i 4, art. 41 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 15 ust. 1   pkt 6, art. 15 ust. 2   oraz art. 16 ust. 1, 4, 5, 6, 7   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 roku Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368 z   późn. zm.), Rada Miejska Skoczowa uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Skoczów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoczów, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoczów w   treści będącej załącznikiem nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/270/2012    
Rady Miejskiej Skoczowa    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Skoczów.  

 

Lp  

Miejscowość  

Nazwa przystanku  

Kategoria drogi  

Lokalizacja przytsnku  

  1.  

Skoczów  

Skoczów Plac Stary Targ  

Gminna  

Skoczów, Plac Stary Targ  

  2.  

Skoczów  

Skoczów Poradnia  

Gminna  

Skoczów, ul. Wislańska  

  3.  

Bładnice  

Bładnice OSP  

Gminna  

Bładnice, droga.Międzyświeć-Bładnice  

  4.  

Międzyświeć  

Miedzyświeć  

Gminna  

Międzyświeć, ul.   Bładnicka  

  5.  

Międzyświeć  

Miedzyświeć  

Gminna  

Międzyświeć, ul.   Bładnicka  

  6.  

Międzyświeć  

Miedzyświeć Szkoła  

Gminna  

Międzyświeć, ul.   Cieszyńska  

  7.  

Międzyświeć  

Miedzyświeć Szkoła  

Gminna  

Międzyświeć, ul.   Cieszyńska  

  8.  

Międzyświeć  

Miedzyświeć Skrzyżowanie  

Gminna  

Międzyświeć, ul.   Cieszyńska  

  9.  

Międzyświeć  

Miedzyświeć Skrzyżowanie  

Gminna  

Międzyświeć, ul.   Cieszyńska  

  10.  

Kowale  

Kowale Łąki  

Gminna  

Kowale, droga Dolny Bór - Kowale Skrzyż.  

  11.  

Kowale  

Kowale Spółdzielnia  

Gminna  

Kowale, droga Sklep-Strażnica  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/270/2012    
Rady Miejskiej Skoczowa    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

Zasady i   warunki korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoczów  

§   1.   Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoczów zwanej dalej Gminą mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami, posiadający umowę na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych wymienionych w   załączniku nr 1   do Uchwały.  

§   2.   Przewoźnik korzystający z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skoczów zobowiązany jest do zawarcia umowy na korzystanie z   przystanków z   Gminą, na   podstawie, której następuje udostępnienie przystanków komunikacyjnych. Umowa zostaje zawarta na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w   krajowym transporcie drogowym i   określa w   szczególności:  

1)   ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,  

2)   wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy,  

3)   odpłatność za korzystanie z   przystanków,  

4)   termin płatności.  

§   3.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

§   4.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

§   5.   Rozkłady jazdy poszczególnych Przewoźników podawane są do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych i   muszą zawierać nazwę Przewoźnika.  

§   6.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do Przewoźnika korzystającego z   przystanku komunikacyjnego.  

§   7.   Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych informacji innych niż te, dotyczące rozkładu jazdy.  

§   8.   W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina, Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji bądź czasowe zawieszenie funkcjonowania.  

§   9.   Gmina może odmówić zawarcia umowy na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina jeżeli:  

1)   ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez Przewoźników),  

2)   zawarcie umowy na korzystanie z   przystanków spowoduje zagrożenie dla ogranizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

3)   Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni Przewoźnicy.  

§   10.   Przewoźnik korzystający z   przystanku zobowiązuje się do:  

1)   korzystania z   przystanków komunikacji w   sposób umożliwiający innym Przewoźnikom korzystanie z   nich na równych prawach,  

2)   powiadamiania Gminę o   zmianie rozkładu jazdy i   ilości przystanków, z   których korzysta,  

3)   terminowego regulowania opłat wynikających z   umowy zawartej między Gminą a   Przewoźnikiem.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »