| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 11, art. 40 ust. 2   pkt 4   i ust. 3   i 4   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   targowisku miejskim – rozumie się  przez   to   wyznaczone    miejsce   przez  Gminę i   Miasto Czerwionka-Leszczyny do prowadzenia handlu ze stoisk, straganów, samochodów, z   ręki itp.,  

2)   zajmowanej powierzchni – rozumie się przez to obszar służący podmiotowi do sprzedaży, w   szczególności do ustawienia stoisk, straganów, samochodów i   sprzedaży z   ręki, itp.  

§   2.  

1.   Wyznacza się następujące targowiska miejskie na gruntach komunalnych:  

1)   w dzielnicy Leszczyny przy ulicy Morcinka,  

2)   w dzielnicy Czerwionka przy ulicy 3   Maja,  

2.   Targowiska miejskie, o   których mowa w   ust. 1   oznaczone są stosownymi tablicami informacyjnymi.  

§   3.  

Ustala się  regulamin    targowisk   miejskich w   Gminie i   Mieście  Czerwionka-Leszczyny w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   5.  

Traci moc uchwała Nr XXIII/251/12 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 29 czerwca 2012 r. w   sprawie lokalizacji i   regulaminu targowisk miejskich na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 3449 ).  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/278/12    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 14 września 2012 r.  
 

REGULAMIN  
TARGOWISK MIEJSKICH W   GMINIE I   MIEŚCIE CZERWIONKA-LESZCZYNY  

Przepisy ogólne                

§   1.  

1.   Targowiskami miejskimi są wyznaczone miejsca przeznaczone do handlu ze stoisk, straganów, samochodów, z   ręki itp.  

2.   Na targowiskach miejskich dopuszcza się organizowanie imprez.  

3.   Właścicielem targowisk miejskich jest gmina i   miasto Czerwionka-Leszczyny, która wyznacza zarządcę – Zarząd Dróg i   Służby Komunalne ul. Polna 6   44-238 Czerwionka-Leszczyny tel. 32   427 7543 lub 32 42 72743.  

4.   Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z   niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu  

5.   Korzystających z   ww.  obiektów obowiązują następujące zakazy:  

1)   wnoszenia broni,  

2)   posługiwania się petardami i   fajerwerkami za wyjątkiem wypadków użycia fajerwerków i   petard przez organizatora imprezy zorganizowanej zgodnie z   postanowieniami  
§ 11 ust. 2   i ust. 3,  

3)   posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi itp.,  

4)   zaśmiecania terenu.  

6.   Sprawca zniszczenia lub uszkodzenia mienia gminnego na terenie obiektu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przewidzianej w   obowiązujących przepisach prawa.  

Warunki i   czas trwania handlu  

§   2.  

1.   Targowiska miejskie w   gminie i   mieście Czerwionka-Leszczyny czynne są codziennie w   godzinach od 6ºº-14ºº, oprócz niedziel i   świąt, z   wyjątkiem ostatniej niedzieli przed świętami Wielkanocnymi i   świętami Bożego Narodzenia.  

2.   Handlowcy zobowiązani są dostarczyć towar do miejsc handlowych do godz. 8ºº, w   porze zimowej dopuszcza się zaopatrzenie  do godz. 9ºº.  

3.   Na targowiskach miejskich mogą sprzedawać towary wszystkie osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykazujące się dokumentem z   rejestru wymaganego dla danego przedsiębiorcy lub dowodem stwierdzającym prowadzenie własnej produkcji, nie wymagającej wpisu do rejestru.  

4.   Osoby dokonujące sprzedaży zobowiązane są do posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz innych dokumentów umożliwiających stwierdzenie legalności ich działalności handlowej.  

5.   Sprzedawcy na targowiskach miejskich są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz wszelkich innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

§   3.  

Zabrania się wjazdu pojazdom na teren targowiska za wyjątkiem realizacji potrzeb rozładunkowych i   załadunkowych na czas nie dłuższy niż 20 minut. Zakaz ten nie dotyczy tych samochodów, z   których realizowany jest handel z   samochodu w   ściśle wyznaczonych do tego miejscach.  

Postój samochodów może odbywać się tylko w   miejscu do tego przeznaczonym                          tj. na parkingu.  

§   4.  

Na targowiskach zabrania się:  

1)   samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i   wydzielonej mu powierzchni sprzedaży      oraz zmiany i   zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży,  

2)   odstępowania miejsca sprzedaży osobom trzecim.  

Zasady utrzymania czystości i   porządku  

§   5.  

Nadzór nad targowiskami, o   których mowa w   § 2   uchwały, sprawuje dyrektor Zarządu Dróg i   Służb Komunalnych w   Czerwionce-Leszczynach, poprzez upoważnionych pracowników.  

§   6.  

Funkcjonariusze straży miejskiej  sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu. W   związku z   realizacją zadania funkcjonariusze straży miejskiej wydają polecenia w   celu usunięcia nieprawidłowości.  

§   7.  

1.   Sprzedawcy powinni wykonywać swoje czynności w   taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w   sprzedaży i   zakupie.  

2.   Sprzedawcy są zobowiązani do utrzymania porządku na stanowisku handlowym w   trakcie i   po zakończeniu handlu, a   w szczególności do usunięcia odpadów w   miejsce do tego przeznaczone, oraz stosowania się do poleceń upoważnionego pracownika Zarządu Dróg i   Służb Komunalnych lub funkcjonariusza straży miejskiej.  

3.   Handel na targowisku miejskim w   miejscach do tego nie wyznaczonych jest zabroniony. W   szczególności zabrania się ustawiania straganów w   miejscach przeznaczonych dla ruchu i   postoju pojazdów oraz na ciągach ruchu pieszego.  

4.   W sytuacjach wyjątkowych zarządca może wyrazić zgodę na prowadzenie handlu na terenie parkingu oraz w   innych szczegółowo określonych miejscach, w   taki sposób, który nie będzie powodował zakłócenia ruchu kołowego i   pieszego.  

§   8.  

Zezwala się na sprzedaż towarów osobom prowadzącym handel nie posiadającym stałego miejsca handlu,(ze straganów, samochodów, przyczep itp.) tylko w   miejscu wskazanym przez pracowników służb określonych w   § 5   niniejszego regulaminu.  

Opłaty pobierane na targowiskach  

§   9.  

1.   Od prowadzących handel pobierane są:  

opłata targowa jednorazowa za zajmowaną powierzchnię, której wysokość  określa uchwała Rady Miejskiej w   Czerwionce – Leszczynach, podejmowana na podstawie ustawy z   12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych,  

należność za korzystanie z   urządzeń targowych, w   szczególności:  

-                 - czynsz za najem boksów,  

-                 - czynsz za najem gruntów pod kioski, kontenery usytuowane na stałe, pojazdy,  

-                 - opłata za korzystanie z   wody i   szaletów znajdujących się na  targowisku.  

2.   Wysokość należności określonych w   ust.1 pkt. 2   oraz sposób ich pobierania określa Burmistrz Gminy i   Miasta w   drodze  zarządzenia.  


Kontrola przestrzegania zasad korzystania z   targowisk  

§   10.  

1.   Na żądanie wyznaczonego pracownika wskazanego przez dyrektora Zarządu Dróg i   Służb Komunalnych w   Czerwionce – Leszczynach, posiadającego stosowne upoważnienie i   legitymację służbową, osoby prowadzące handel mają obowiązek okazać dowód wpłaty opłat, o   których mowa w   § 9.  

2.   Na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli targowisk miejskich, osoby prowadzące handel winny okazać dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej.  

Zasady korzystania z   targowisk miejskich do celów innych niż handlowe  

§   11.  

1.   Targowiska miejskie, zwane dalej „obiektem”, poza handlem przeznaczone jest do organizowania wystaw, zgromadzeń, imprez rozrywkowych, artystycznych, sportowych, szkolnych, jarmarków.  

2.   Organizator każdej imprezy, która będzie odbywać na terenie obiektu zawiadamia pisemnie zarządcę w   taki sposób, aby wiadomość o   imprezie dotarła na 14 dni przed jej rozpoczęciem.  

3.   Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:  

1)   nazwę, adres i   telefon organizatora imprezy,  

2)   regulamin, program, harmonogram imprezy,  

3)   datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania oraz przewidywaną liczbę uczestników.  

4.   Zarządca odmówi zgody na organizację imprezy, jeżeli przebieg imprezy może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz w   sytuacji, gdy cel imprezy nie daje się pogodzić z   obowiązującymi przepisami prawa.  

5.   W sytuacji odmowy wyrażenia zgody zarządca pisemnie zawiadamia organizatora imprezy o   zajętym stanowisku w   terminie 5   dni od daty otrzymania zawiadomienia, o   którym mowa w   ust. 2.  

6.   Organizator imprezy materialnie odpowiada za pomieszczenia i   znajdujące się w   nich wyposażenie oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich start powstałych w   okresie korzystania z   obiektu.  

7.   Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i   bezpieczeństwo osób uczestniczących  
w imprezie.  

8.   Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren  obiektu  zapoznała się z   postanowieniami  regulaminu, programu, harmonogramu imprezy i   zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz instrukcji bezpieczeństwa, a   także zaleceń właściciela obiektu i   organizatora imprezy.  

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu  

§   12.  

Kto narusza przepisy § 7   i § 8   Regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w   obowiązujących przepisach.  


Postanowienia końcowe  

§   13.  

1.   W sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz w   każdej innej uzasadnionej sytuacji, właściciel lub zarządzający targowiskiem miejskim jest upoważniony do zawieszenia działalności targowiska miejskiego. Zawieszenie działalności może być częściowe lub całkowite.  

2.   W przypadku, o   którym mowa w   ust. 1   nie jest zwracana pobrana opłata targowa.  

3.   Książka skarg i   wniosków znajduje się w   biurze administratora w   budynku socjalno-biurowym na terenie obiektu.  

4.   W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie w   szczególności przepisy ustawy z   dnia 20 marca 2009 r. o   bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z   2009 r.       Nr 62, poz. 504 z   późniejszymi zmianami), ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z   2012 poz. 124 ), ustawy z   dnia 5   lipca 1990 r prawo o   zgromadzeniach ( Dz. U. z   1990 r. Nr 51, poz. 297 z   późniejszymi zmianami), ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (test jednolity      Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późniejszymi  zmianami), ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach  (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), ustawy z   dnia 9   listopada 1995 r. o   ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i   wyrobów tytoniowych (Dz. U. z   1996 r. Nr 10, poz.55 z   późniejszymi zmianami).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »