| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 121/XX/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 13 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala :  

§   1.                 Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   W zakresie wyposażenia technicznego:  

a)   posiadać pojazdy asenizacyjne, zapewniające możliwość opróżnienia zbiorników bezodpływowych bez względu na trudności związane z   dojazdem do zbiornika, zgodnie z   technicznymi oraz sanitarno – porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002r. Nr 193, poz. 1617),  

b)   pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w   przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych,  

c)   pojazdy muszą być oznakowane w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,  

d)   zapewnić warunki do obsługi klienta, prowadzenia ewidencji umów, sporządzania i   przekazywania danych zgodnie z   przepisami w   formie elektronicznej w   programie, który będzie nieodpłatnie udostępniony przedsiębiorcy na czas obowiązywania decyzji Wójta Gminy Świerklany, oraz przechowywania archiwalnych dokumentów przez okres 2   lat.  

2.   W zakresie wykonywania zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

a)   pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych należy poddawać myciu, odkażaniu i   dezynfekcji na bieżąco lecz nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu,  

b)   miejsce postoju i   mycia pojazdów musi być dostosowane do wymogów ochrony środowiska i   nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia,  

c)   Transport nieczystości ciekłych nie może być powodem zanieczyszczenia terenu.  

§   2.   Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie którego będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i   zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i   przepisów przeciwpożarowych.  

§   3.   Podstawą do uzyskania zezwolenia jest złożenie wniosku zgodnego z   zapisami ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391).  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/201/09 Rady Gminy Świerklany z   dnia 14 października 2009 roku w   sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.                                                                                                                


§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »