| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 121/XX/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 13 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala :  

§   1.                 Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   W zakresie wyposażenia technicznego:  

a)   posiadać pojazdy asenizacyjne, zapewniające możliwość opróżnienia zbiorników bezodpływowych bez względu na trudności związane z   dojazdem do zbiornika, zgodnie z   technicznymi oraz sanitarno – porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002r. Nr 193, poz. 1617),  

b)   pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w   przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych,  

c)   pojazdy muszą być oznakowane w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,  

d)   zapewnić warunki do obsługi klienta, prowadzenia ewidencji umów, sporządzania i   przekazywania danych zgodnie z   przepisami w   formie elektronicznej w   programie, który będzie nieodpłatnie udostępniony przedsiębiorcy na czas obowiązywania decyzji Wójta Gminy Świerklany, oraz przechowywania archiwalnych dokumentów przez okres 2   lat.  

2.   W zakresie wykonywania zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

a)   pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych należy poddawać myciu, odkażaniu i   dezynfekcji na bieżąco lecz nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu,  

b)   miejsce postoju i   mycia pojazdów musi być dostosowane do wymogów ochrony środowiska i   nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia,  

c)   Transport nieczystości ciekłych nie może być powodem zanieczyszczenia terenu.  

§   2.   Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem transportowym, na terenie którego będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i   zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i   przepisów przeciwpożarowych.  

§   3.   Podstawą do uzyskania zezwolenia jest złożenie wniosku zgodnego z   zapisami ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r., poz. 391).  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/201/09 Rady Gminy Świerklany z   dnia 14 października 2009 roku w   sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.                                                                                                                


§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »