| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/328/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Pszczyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) – działając na wniosek Burmistrza  

Rada Miejska w   Pszczynie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Pszczyna na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku - Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, słupach ogłoszeniowych w   sołectwach i   w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

2.   Uchwała Nr XLIII/430/06 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Gminy Pszczyna na okręgi wyborcze, traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/328/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Uzasadnienie


 

Z dniem 1   sierpnia 2011 r. weszła w   życie ustawa z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.), która wprowadziła w   art. 418 § 1   zasadę, że w   okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w   gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. Przepis art. 13 ust. 1   z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) zobowiązują wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w   wyborach do rady gminy w   terminie piętnastu miesięcy od dnia wejścia w   życie tej ustawy tj. do 1   listopada 2012 roku. Ponadto w   artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w   stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Według stanu na dzień 30 września 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Pszczyna wynosiła 50 623.  Zgodnie z   art. 17 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   gminach do 100   000 mieszkańców w   skład rady wchodzą radni w   liczbie 23. W   związku z   powyższym do Rady Miejskiej w   Pszczynie wybieranych będzie 23 radnych.  

Projekt podziału na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z   zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z   art. 417 - 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w   każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1   radny. Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o   ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1   mandat (norma przedstawicielstwa). Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona 2201.  

W proponowanym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. W   kilku przypadkach, w   związku z   koniecznością zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa jednostki pomocnicze gminy łączono  
w   celu utworzenia okręgu wyborczego lub dokonano ich podziału.  

Zgodnie z   art. 419 § 2   Kodeksu wyborczego Rada Miejska w   Pszczynie zobowiązana jest dokonać, na wniosek Burmistrza Pszczyny, podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »