| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/185/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 18a i   art. 19 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t.j. z   2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie gó↑rnych stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   2012r. poz. 587) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy Herby:  

1.   wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,  

2.   określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,  

3.   określa zasady ustalania i   poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,  

4.   zarządza pobór opłaty od posiadania psów w   drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  

§   2.   Wprowadza się na terenie Gminy Herby opłatę od posiadania psów.  

§   3.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości   20,00 zł   .od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.  

§   4.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego a   w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W   przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   którym nie istniał obowiązek zapłaty.  

2.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniajace powstanie tego obowiązku i   wygasa z   upływem miesiąca, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§   5.   1.   Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy lub w   kasie Urzędu Gminy Herby.  

2.   Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się również w   drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.  

§   6.   Pobrane w   danym miesiącu opłaty powinny być przekazane przez inkasenta do Urzędu Gminy do 5   dnia miesiąca następnego.  

§   7.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w   wysokości 40% od kwoty zainkasowanej i   wpłaconej w   terminie organowi podatkowemu opłaty.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   9.   Traci moc uchwała Nr XI/113/11 Rady Gminy Herby z   dnia 23 listopada 2011r. w   sprawie opłaty od posiadania psów.  


§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1. dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.)  
2. dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z   20.07.1999).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie - z   dniem uzyskania przez Przeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »