| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.14.2012 Wójta Gminy Goleszów; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/334/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 30 listopada 2009r. w   sprawie powierzenia Gminie Goleszów zadania związanego z   zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów.  

zawarte   pomiędzy:  
POWIATEM   CIESZYŃSKIM   reprezentowanym   przez   Zarząd   Powiatu   Cieszyńskiego, w   imieniu   którego   występują:  
Jerzy   Nogowczyk   -   Starosta   Powiatu   Cieszyńskiego  
Jerzy   Pilch   -   Wicestarosta   Powiatu   Cieszyńskiego  
jako   strona   Powierzająca,  
a   GMINĄ   GOLESZÓW   którą   reprezentuje:  
Krzysztof   Glajcar   -   Wójt   Gminy   Goleszów  
jako   strona   Przyjmująca  

§   1.  

Powiat Cieszyński powierza, a   Gmina Goleszów przyjmuje wykonanie zadań związanych z   zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów w   sezonie zimowym 2012/2013.  

§   2.  

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Goleszów:  

a)   Goleszów:  

  ul. Cieszyńska, ul. Ustrońska – droga 2607 S – 2,200 km  

  ul. Wolności, ul. 1   Maja – droga 2613 S – 1,000 km  

b)   Bażanowice:  

  ul. Cieszyńska – droga 2607 S – 0,750 km  

c)   Kisielów:  

  ul. Spacerowa – droga 2614 S – 0,100 km  

  ul. Główna – droga 2613 S – 0,460 km  

  ul. Wiejska – droga 2614 S – 0,500 km  

razem: 5,010 km.  

§   3.  

1.   Kwota dotacji na prowadzenie zadań wynikających z   porozumienia wynosi: 12.525,00 zł (słownie:dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych), tj. 2,5   zł/1mb chodnika.  

2.   Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w   terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o   płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy na rachunek Gminy Goleszów.  

3.   Strona Powierzająca przekaże dotację w   wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 12.525 zł.  

4.   Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.  

5.   Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w   Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z   realizacji zadań o   których mowa w   §1w terminie do 31 maja 2013.  

6.   Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i   majątku użytkowników chodników, a   będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z   porozumienia.  

§   4.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.11.2012 roku do 30.04.2013 roku.  

§   5.  

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w   formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

§   6.  

1.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.  

§   7.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Starosta Cieszyński  


Jerzy   Nogowczyk


Wicestarosta  


Jerzy   Pilch

Wójt Gminy Goleszów  


Krzysztof   Glajcar


Skarbnik Gminy  


Beata   Kubaczka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »