| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.240.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 2   ust. 1, art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami)  

na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu miasta Ruda Śląska i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz każda ilość odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji.  

2.   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych zgodnie z   ustalonym harmonogramem, udostępnianym w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Minimalna objętość pojemników przypadająca na daną nieruchomość powinna być zgodna z   Regulaminem utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Ruda Śląska.  

4.   Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które będą umieszczone w   pojemnikach i   workach spełniających wymogi zawarte w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Ruda Śląska.  

§   3.   1.   Odpady komunalne zmieszane odbierane będą z   częstotliwością:  

1)   z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz na dwa tygodnie;  

2)   z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, dwa razy w   tygodniu;  

3)   z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, jeden raz na dwa tygodnie.  

4)   z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady, jeden raz na dwa tygodnie.  

5)   z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady, dwa razy w   tygodniu.  

2.   Odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą z   częstotliwością:  

1)   z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz w   miesiącu;  

2)   z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w   tygodniu;  

3)   z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, jeden raz w   miesiącu;  

4)   z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady, jeden raz w   miesiącu;  

5)   z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady, dwa razy w   tygodniu  

3.   Odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny: odpady biodegradowalne, w   tym zielone odbierane będą z   częstotliwością:  

1)   z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:  

-                 styczeń, luty, marzec i   grudzień, jeden raz w   miesiącu,  

-                 kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, jeden raz na dwa tygodnie;  

2)   z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:  

-                 odpady kuchenne ulegające biodegradacji, jeden raz w   tygodniu,  

-                 odpady zielone (trawa, liście), sześć razy w   roku (przy czym w   okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., trzy razy);  

3)   dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, jeden raz w   miesiącu;  

4)   z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady,  

-                 styczeń, luty, marzec i   grudzień, jeden raz w   miesiącu,  

-                 kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, jeden raz na dwa tygodnie;  

5)   z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady,  

-                 odpady kuchenne ulegające biodegradacji, jeden raz w   tygodniu,  

-                 odpady zielone (trawa, liście) sześć razy w   roku (przy czym w   okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., trzy razy);  

4.   Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z   częstotliwością:  

1)   z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, cztery razy w   roku (przy czym w   okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., dwa razy);  

2)   z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w   tygodniu.  

5.   Odpady komunalne budowlane i   rozbiórkowe (takie jak odpady betonu oraz gruz betonowy z   rozbiórek i   remontów i   gruz ceglany pochodzący z   remontów i   rozbiórek prowadzonych przez mieszkańców w   budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i   lokalach mieszkalnych zabudowy wielorodzinnej) odbierane będą na indywidualne zamówienie.  

1)   Indywidualne zamówienie składane będzie przez:  

a)   w przypadku nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej - właściciela nieruchomości w   rozumieniu przepisów ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach,  

b)   w przypadku lokalu mieszkalnego w   zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej - posiadacza lokalu mieszkalnego.  

2)   Zamówienie składane będzie do podmiotu odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu, z   którym Miasto Ruda Śląska zawarło umowę na odbieranie i   zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

3)   Odpady komunalne budowlane i   rozbiórkowe, z   danego lokalu mieszkalnego bądź budynku jednorodzinnego, odbierane będą jeden raz w   roku (przy czym w   okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., również jeden raz).  

4)   Zamówienie winno zawierać informację na temat adresu lokalu mieszkalnego bądź budynku jednorodzinnego, w   którym wykonuje się remont oraz miejsce podstawienia kontenera bądź worka na gruz.  

6.   Na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości, w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych zbieranych w   sposób selektywny oraz odpadów komunalnych budowlanych.  

§   4.   Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

1.   Gminny Punkt Zbierania Odpadów oraz punkty selektywnej zbiórki odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie.  

2.   Harmonogram pracy Gminnego Punktu Zbierania Odpadów i   lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych w   centralnych punktach Miasta i   na osiedlach mieszkaniowych podane zostaną do publicznej wiadomości mieszkańcom w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   tym:  

1)   papier i   tekturę,  

2)   tworzywa sztuczne,  

3)   opakowania wielomateriałowe,  

4)   metale,  

5)   szkło,  

6)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

7)   odpady wielkogabarytowe,  

8)   zużyte baterie i   akumulatory,  

9)   zużyte opony,  

10)   tekstylia,  

11)   świetlówki,  

12)   odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

13)   przeterminowane leki i   chemikalia (przeterminowane leki z   gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i   aptek, uczestniczących w   ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w   sposób zwyczajowo przyjęty),  

14)   odpady problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i   aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »