| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 14 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z Dz. U. z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm./

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 36489184,00 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                 32709000,00 zł w tym na programy z udziałem środków ,                                                                                                   339508,00 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

b) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                   3780184,00 zł
w tym na programy z udziałem środków ,                                                                                     2354045,00 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jak w Tabeli Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 44289591,00 zł jak w Tabeli Nr 2
w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                 30792 331,00 zł
w tym na programy z udziałem środków ,                                                                                     285931,29 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                   13497260,00zł
w tym na programy z udziałem środków ,                                                                                     8251021,00 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie                                                                       23943282,00 zł
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         17635813,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                       6307469,00 zł
b)   wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących                                                                       2354990,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       3654127,71 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                                     554000,00 zł

e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków ,                                           285931,29 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7800407,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
w kwocie 7800000,00 zł. oraz pożyczką w kwocie 407,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości 9031531,00 zł. i rozchody budżetu
w łącznej kwocie 1231124,00 zł. jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013:

a) kredytów w wysokości 7800 000,00 zł. z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 7800000,00 zł.

b) pożyczek w wysokości 231531,00 zł. , z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 407,00 zł . a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów 231124,00 zł

c) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4000000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach
określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć
wielkości długu i kosztów obsługi długu  ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Kozy.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 505000,00 zł. z czego:

a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 65000,00 zł.

b) rezerwę na wydatki w oświacie 100000,00 zł.

c) rezerwę na gospodarkę śmieciową 340000,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2013, jak w Załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
210000,00 zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie
210000,00 zł. jak w Tabeli Nr 5,

b) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,

c) plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7.

§ 8. 1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

a) dla Domu Kultury w Kozach 575000,00 zł.

b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach 300000,00 zł.

2. Udziela się dotacji celowej inwestycyjnej dla Gminnej Biblioteki Publicznej 35000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

a) kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4000000,00 zł.,

b) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7800000,00 zł.,

c) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 407,00 zł.,

d) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w kwocie 231124,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4000000,00 zł.,

b) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania Gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 2000000,00 zł.,

c) dokonywania zmian w planie wydatków oraz tworzenie nowych zadań inwestycyjnych,
z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,

d) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,

e) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć 2000 000,00 zł.,

f) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1231124,00 zł. wraz
z odsetkami,

g) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych
z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Informacja o dochodach

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 7

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/170/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela Nr 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »