| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ppkt d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235, art. 236,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie               32 084 826,00 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie                             23 333 992,00 zł,

b) majątkowe w kwocie               8 750 834,00 zł,                  zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 1, 1a, 1b .

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie               39 052 400,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie                             24 038 814,00 zł,

b) majątkowe w kwocie               15 013 586,00 zł,                  zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 7.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6 967 574,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie     838 764,00 zł,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  6 128 810,00 zł,               Rozchody na spłatę pożyczek w kwocie 195 740,00 zł.               Powyższezgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

2. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit. a,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 000 000,00 zł .

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł .              

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości   65 000,00 zł , z tego ;

a)               na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                             w wysokości  65 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wskazuje się źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 3 000 000,00 zł, .

3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, do wysokości określonych w Tabelach nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3 i 7 niniejszej uchwały,

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania              zmian w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIV/211/2012 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »