| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DT.031.4.2012 Wójta Gminy Mszana; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie powierzenia przez powiat zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w 2013 roku

Na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 6, 5 ust. 2 w związku z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. art.  19 ust. 2 pkt 3,  ust. 4 oraz  20 pkt pkt 4 i 16  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), uchwały Nr XXVI/273/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej, tudzież uchwały Nr XXV/73/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz utrzymania zieleni przydrożnej, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Mszana w 2013 roku. Wykaz i opis  chodników dróg powiatowych przekazanych do zarządzania w zakresie utrzymania nawierzchni zawiera załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Przez zimowe utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją  odśnieżanie, posypywanie i likwidację śliskości zimowej chodników oraz zbieranie, uprzątniecie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.

3. Przez letnie utrzymanie nawierzchni chodników dróg powiatowych Strony rozumieją sprzątanie chodników w okresie letnim poprzez usuwanie z nich zabrudzeń i nieczystości, a także wykonywanie przy nich interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

4. Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w pasie drogowym poprzez wykaszanie traw i usuwanie chwastów oraz usuwanie krzewów w wieku poniżej 10 lat.

5. Gmina zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z zachowaniem przepisu art. 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391).

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się wykonywać i nadzorować powierzone zadanie poprzez referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy.

2. Gmina we własnym zakresie dostarczy materiały przeznaczone do utrzymania nawierzchni chodników przejętych na podstawie niniejszego porozumienia, a także zobowiązuje się  każdorazowo zgłaszać do Ośrodka Dyspozycyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni rozpoczęcie i zakończenie zimowego utrzymania chodników.

3. Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w ust. 1, przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) oraz będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.

§ 3. 1. Zadania, o których mowa w § 1, Gmina realizować będzie w ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.

2. Kwota dotacji w 2013r. wyniesie  30.000,00 zł.

3. Przekazanie dotacji określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi w dwóch równych ratach
w następujący sposób:

- I rata w terminie do 30 dni od dnia zawarcia porozumienia,

- II rata do końca  września 2013r. na rachunek  Gminy w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju nr 29 8470 0001 2001 0029 0094   0001

4. Rozliczenie dotacji  nastąpi na podstawie rocznego sprawozdania przygotowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych potwierdzającego wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem wraz z kserokopią dokumentacji finansowej.

5. Gmina przedstawi rozliczenie finansowe i rzeczowe wykonanych zadań w terminie do 15 dni po wykorzystaniu każdej z rat dotacji.

6. Otrzymana dotacja wykorzystana zostanie w terminie do 31.12.2013r., a niewykorzystana podlega zwrotowi do dnia 15.01.2014r.

7. Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności, a także żądania dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji.

2. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni.

3. Gmina  nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.

§ 5. 1. Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w związku
z wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania  zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.

2. Gmina odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z tytułów wskazanych ust. 1.

§ 6. 1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę  Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.

4. W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Powiat, Gmina może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.

§ 7. 1. Strony zawierają niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.,  Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.

4. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

5. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, oraz ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


mgr inż. Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


mgr Dariusz Prus

Wójta Gminy Mszana


mgr Mirosława Szymanek


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr DT.031.4.2012
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 grudnia 2012 r.

WYKAZ CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MSZANA:

Nazwa drogi:

Nr drogi:

Powierzchnia chodnika [m²]

1 Maja

5021 S

4432,00

Moszczeńska

5037 S

372

Skrzyszowska

5019 S

25,3

Turska

5021 S

529,1

Centralna

5018 S

4580,50

Podgórna

5042 S

16,8

Wiejska

5043 S

3509

Razem : 13 464,70 m²

WYKAZ  ZIELENI  PRZYDROŻNEJ:

Przedmiot:

Powierzchnia/długość [m²]

Trawniki

21 883,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »