| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/276/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Pilchowice uchwala:  

§   1.  

 

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w   wysokości  

26.971.895,00 zł  

w tym:  

 

1. dochody bieżące w   wysokości  

26.000.895,00 zł  

2. dochody majątkowe w   wysokości  

971.000,00 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

 

§   2.  

 

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w   wysokości  

29.815.119,00 zł  

w tym:  

 

1. wydatki bieżące w   wysokości  

24.029.654,00 zł  

2. wydatki majątkowe w   wysokości  

5.785.465,00 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

 

§   3.  

 

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i   wydatków związanych  

 

z realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań  

 

zleconych ustawami w   wysokości  

1.436.790,00 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1"a" oraz tabelą  

 

nr 2"a".  

 

2. Łączną kwotę planowanych dochodów i   wydatków związanych  

 

z realizacją zadań wykonywanych w   drodze porozumień między  

 

jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości  

800,00 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1"b" oraz tabelą  

 

nr 2   "b".  

 

§   4.  

 

1. Kwotę planowanego deficytu w   wysokości  

2.843.224,00 zł  

2. Źródłem pokrycia deficytu są:  

 

- pożyczki w   wysokości  

867.261,00 zł  

- kredyty w   wysokości  

1.975.963,00 zł  

3. Łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w   wysokości  

3.397.261,00 zł  

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w   wysokości  

554.037,00 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

 

§   5.  

 

Fundusz sołecki w   wysokości  

138.867,00 zł  

w tym:  

 

1. sołectwo Kuźnia Nieborowska  

13.600,00 zł  

2. sołectwo Leboszowice  

13.242,00 zł  

3. sołectwo Pilchowice  

22.405,00 zł  

4. sołectwo Stanica  

22.405,00 zł  

5. sołectwo Wilcza  

22.405,00 zł  

6. sołectwo Żernica  

22.405,00 zł  

7. sołectwo Nieborowice  

22.405,00 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4  

 

§   6.  

 

Dotacje udzielone z   budżetu Gminy w   wysokości  

2.291.562,00 zł  

z tego:  

 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  

1.915.018,00 zł  

w tym:  

 

a) dotacje celowe  

1.432.718,00 zł  

b) dotacje podmiotowe  

482.300,00 zł  

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  

376.544,00 zł  

w tym:  

 

a) dotacje celowe  

376.544,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

 

§   7.  

 

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych  

 

i wydatków nimi finansowanych w   kwotach:  

 

1. dochody  

607.300,00 zł  

2. wydatki  

607.300,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

 

§   8.  

 

1. Limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek na:  

 

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty  

2.843.224,00 zł  

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek  

 

i kredytów do kwoty  

554.037,00 zł  

c) pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu  

 

budżetu do kwoty  

700.000,00 zł  

2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań,  

 

z tytułu kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku  

 

przejściowego deficytu budżetu do kwoty  

700.000,00 zł  

§   9.  

 

1. Limit pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w   roku budżetowym  

 

do wysokości  

100.000,00 zł  

2. Limit poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w   roku budżetowym  

 

do wysokości  

1.000.000,00 zł  

3. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w   roku budżetowym  

 

pożyczek i   poręczeń, o   których mowa w   ust. 1   i 2.  

 

§   10.  

 

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w   planie wydatków  

 

polegających na przeniesieniach w   ramach działu wszystkich wydatków  

 

bieżących i   majątkowych.  

 

§   11.  

 

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek  

 

budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania  

 

przeniesień planowanych wydatków w   ramach rozdziału z   wyjątkiem  

 

przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych  

 

wydatków bieżących na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane,  

 

bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.  

 

§   12.  

 

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom  

 

jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice do zaciągania  

 

zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym  

 

i w   latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania  

 

jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok  

 

budżetowy.  

 

§   13.  

 

Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków  

 

budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący  

 

bankową obsługę budżetu.  

 

§   14.  

 

1. Rezerwę ogólną w   wysokości  

200.000,00 zł  

2. Rezerwę celową w   wysokości  

75.000,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu zarządzania  

 

kryzysowego.  

 

3. Rezerwę celową w   wysokości  

375.000,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu oświaty.  

 

§   15.  

 

1. Dochody z   tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów  

 

alkoholowych w   wysokości  

145.000,00 zł  

2. Wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie  

 

Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   wysokości  

140.000,00 zł  

3.Wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie  

 

Przeciwdziałania Narkomanii w   wysokości  

5.000,00 zł  

4. Dochody z   tytułu gromadzenia środków z   opłat i   kar za korzystanie  

 

ze środowiska w   wysokości  

200.000,00 zł  

5. Wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska określone  

 

w ustawie Prawo ochrony środowiska w   wysokości  

200.000,00 zł  

§   16.  

 

Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu  

 

uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w   tym samym roku  

 

budżetowym na konto wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu  

 

wykonania tych wydatków.  

 

§   17.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§   18.  

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

 

Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

§   19.  

 

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą  

 

od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1a  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 1b  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 2  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 2a  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 2b  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 3  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 4  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/276/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 2  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »