| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/603/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391 – tekst jednolity), art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Miejska
uchwala
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział 1.
Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć dokumentację opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi:

1) dysponować sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług, tj. pojazdami asenizacyjnymi, które powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz. 1617);

2) dysponować bazą transportową zapewniającą parkowanie pojazdów na terenie utwardzonym, spełniającą wymogi ochrony środowiska, higieniczne i sanitarne (dotyczące w szczególności systemu odwodnień, ochrony przed hałasem i uciążliwościami zapachowymi);

3) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.

§ 2. Do wniosku należy załączyć:

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą stosowane do wykonywania usług;

2) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów;

3) dokumentację fotograficzną środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego;

4) dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi;

5) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
(w tym za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych);

6) informacje na temat posiadanego doświadczenia oraz niezbędnych kwalifikacji do świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega;

7) informacje na temat bazy transportowej - jej położenia, ilości korzystających z bazy pojazdów, rodzaju nawierzchni, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 3. Odebrane nieczystości ciekłe należy przekazywać do stacji zlewnej, zachowując zasady określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych.

Rozdział 2.
Przepisy końcowe

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Traci moc uchwała nr LII/1189/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »