| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/603/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012, poz. 391 – tekst jednolity), art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Miejska
uchwala
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział 1.
Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć dokumentację opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi:

1) dysponować sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług, tj. pojazdami asenizacyjnymi, które powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz. 1617);

2) dysponować bazą transportową zapewniającą parkowanie pojazdów na terenie utwardzonym, spełniającą wymogi ochrony środowiska, higieniczne i sanitarne (dotyczące w szczególności systemu odwodnień, ochrony przed hałasem i uciążliwościami zapachowymi);

3) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.

§ 2. Do wniosku należy załączyć:

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą stosowane do wykonywania usług;

2) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów;

3) dokumentację fotograficzną środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego;

4) dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi;

5) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
(w tym za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych);

6) informacje na temat posiadanego doświadczenia oraz niezbędnych kwalifikacji do świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega;

7) informacje na temat bazy transportowej - jej położenia, ilości korzystających z bazy pojazdów, rodzaju nawierzchni, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 3. Odebrane nieczystości ciekłe należy przekazywać do stacji zlewnej, zachowując zasady określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych.

Rozdział 2.
Przepisy końcowe

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Traci moc uchwała nr LII/1189/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »