| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   wysokości 14 087 765,00 zł  

W tym : dochody bieżące - 13 402 991,00 zł  

dochody majątkowe - 684 774,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości 15 199 073,00 zł  

W tym: wydatki bieżące - 12 922 806,00 zł  

wydatki majątkowe - 2   276 267,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   1.   Deficyt budżetu gminy w   wysokości 1   111 308,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętej pożyczki - w   kwocie 1   073 879,00 zł  

2)   zaciągniętego kredytu - w   kwocie 37 429,00 zł  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 2   113 879,00 zł, rozchody w   wysokości 1   002 571,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   wysokości 69 600,00 zł,  

2.   celową zgodnie z   ustawą o   zarządzaniu kryzysowym w   wysokości 30 400,00 zł,  

§   5.   1.   Dochody z   tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami(§ 2010) zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych dofinansowanych z   budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   2011r (§ 2030 i   2020) zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

4.   Dochody i   wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§   6.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 82 000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 82 000,00 zł na realizację zadań związanych z   przeciwdziałaniem alkoholizmowi określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 4.000 zł na realizację zadań związanych z   przeciwdziałaniem narkomanii określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii .  

§   7.   Dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§   8.   Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na sołectwa zgodnie z   załącznikiem nr 10.  

§   9.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:  

1.   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500 000 zł;  

2.   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - do kwoty 1   111 308 zł  

3.   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów - do kwoty 202 571 zł.  

4.   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 800 000,00 zł  

§   10.   Upoważnia się Wójta do:  

1.   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 9   pkt. 1   ust. 1),  

2.   dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

3.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   11.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2013 r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2013 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Deficyt budżetu i   jego pokrycie  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów związanych z   realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r (§ 2010)  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych dofinansowanych z   budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i   wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2013 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki związane z   realizacją zadań wynikających z   Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielone z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych w   2013 roku.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/140/2012
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki z   Funduszu Sołeckiego w   2013 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »